Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch

13/2013
Náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch
§ 11, § 13 Občianskeho zákonníka
Podmienkou priznania náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch v zmysle § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka je vždy, v závislosti na individuálnych okolnostiach daného prípadu, existencia závažnej ujmy. Za závažnú ujmu treba považovať ujmu, ktorú fyzická osoba vzhľadom na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo, intenzitu zásahu, jeho trvanie alebo dopad a dôsledky, považuje za ujmu značnú; pritom nie sú rozhodujúce jej subjektívne pocity, ale objektívne hľadisko, teda to, či by predmetnú ujmu takto v danom mieste a čase (v tej istej situácii, prípadne spoločenskom postavení a pod.) vnímala aj každá iná fyzická osoba.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
4 Cdo 81/2011
Skutkový stav:
Okresný súd
rozsudkom uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi sumu 3 954,55 € a vo zvyšnej časti návrh zamietol.
Navrhovateľom uplatnený nárok pozostával z viacerých dielčích nárokov. Prvostupňový súd mal za preukázané, že odporca spôsobil navrhovateľovi škodu na zdraví, ktorá z titulu bolestného bola obodovaná 165 bodmi, čo vzhľadom na časové súvislosti prejednávaného prípadu zodpovedá sume 1 733,47 €. Súd mal tiež bez pochybností preukázanú výšku škody z titulu trov právneho zastúpenia navrhovateľa v trestnom konaní 345,32 €. Pri nároku na náhradu vecnej škody za poškodené oblečenie a obuv vychádzal zo skutočností, že v dôsledku útoku odporcu navrhovateľ utrpel tržnú ranu pery, z ktorej silno krvácal, čím došlo k znehodnoteniu oblečenia a obuvi krvou. Keďže navrhovateľ nepredložil žiadne dôkazy - doklady o zakúpení dotknutých vecí, postupoval súd podľa voľnej úvahy (§ 136 OSP) a určil výšku tohto čiastkového nároku podľa bežných cien oblečenia predávaného v obchodnej sieti; celkom v sume 215,76 €. V prevyšujúcej časti (298,75 €) návrh zamietol. Čiastočne zamietol aj dielčí nárok uplatňovaný z titulu náhrady nemajetkovej ujmy. Na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že tento nárok nie je daný z dôvodu zásahu do psychickej integrity navrhovateľa a ani podrobením ponižujúcemu zaobchádzaniu. Prihliadol aj na osobu navrhovateľa, ktorá má povesť agresívnej osoby, najmä po požití alkoholických nápojov. Taktiež zohľadnil, že navrhovateľ bol právoplatne odsúdený pre trestný čin ublíženia na zdraví, keď bezdôvodne napadol študenta gymnázia. Pokiaľ išlo o náhradu nemajetkovej ujmy v súvislosti so zásahom do fyzickej integrity, súd mal za to, že návrh je opodstatnený. Vychádzal z toho, že fyzický útok odporcu na navrhovateľa bol urobený bez vážneho dôvodu. Ospravedlnením nie je to, že navrhovateľ zrejme slovne provokoval a predpokladá sa, že účastníci incidentu boli pod vplyvom alkoholu. Z hľadiska poškodeného zvyšuje ujmu to, že útok bol náhly, prekvapivý a obzvlášť surový a intenzívny. Útočník - odporca bol dlhoročným aktívnym boxerom a kickboxerom a je v hrubom rozpore s etikou športovca zneužívať fyzickú prevahu a úderovú techniku mimo ringu. Keďže z hľadiska prostriedkov ochrany už nemožno použiť upustenie od neoprávneného zásahu alebo odstránenie následkov zásahu, prichádza do úvahy satisfakcia - primerané finančné zadosťučinenie. Po zhodnotení všetkých skutočností prvostupňový súd dospel k záveru, že primeranou satisfakciou je náhrada nemajetkovej ujmy vo výške 1 659,70 €. Vo zvyšnej časti (8 298,48 €) tento dielčí nárok zamietol.
Krajský súd
na odvolanie odporcu zmenil rozsudok okresného súdu v časti o náhrade škody na veciach v sume 215,76 € a v časti o zaplatenie nemajetkovej ujmy v sume 1 659,70 € tak, že návrh v týchto častiach zamietol a tým, že "v nenapadnutých výrokoch o uložení odporcovi povinnosti zaplatiť navrhovateľovi sumu 1 733,47 eur ako náhradu škody na zdraví a sumu 345,32 eur ako náhradu trov trestného konania, o zamietnutí návrhu vo zvyšku a o rozhodovaní o trovách konania po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej, zostáva rozsudok okresného súdu nedotknutý".
V dôvodoch svojho rozhodnutia uviedol, že vo vzťahu k uplatňovanej škode na veciach po doplnení, resp. zopakovaní dokazovania, na rozdiel od okresného súdu, ktorý použil voľnú úvahu (§ 136 OSP) vychádzajúc z preukázaného základu tohto (čiastkového) nároku, dospel k záveru, že nie je preukázaný ani základ dotknutého nároku, t.j. poškodenie vecí. Aj keď je nepochybné, že roztrhnutie hornej pery vyvoláva pomerne značné zakrvácanie v oblasti tváre/úst, čím je nadväzne splnená hypotéza, že útokom odporcu na navrhovateľa mohlo dôjsť k zakrvácaniu/zašpineniu odevov, prípadne aj obuvi navrhovateľa, navrhovateľ však nijako nepreukázal predmetné znečistenie, a už vôbec nie znehodnotenie vecí, t.j. ich znečistenie krvou v takom rozsahu, že ich nebolo možné ďalej používať a museli byť vyhodené. Poškodenie vecí v rozsahu vylučujúcom ich ďalšie bežné používanie potvrdil len navrhovateľ a jeho rodičia, u ktorých osôb je celkom prirodzene daná určitá miera tendenčnosti a účelovosti, podmienená snahou "pomôcť synovi". Vo vyjadreniach navrhovateľa, ako aj vo vyjadreniach navrhovateľa a jeho rodičov, sú však značné rozpory. Zamietnutie návrhu aj v časti okresným súdom priznanej nemajetkovej ujmy 1 659,70 € odvolací súd odôvodnil tým, že síce možno súhlasiť s navrhovateľom, že zníženie vážnosti a dôstojnosti (príkladmo uvedené v § 13 ods. 2 OZ) nie je nevyhnutnou podmienkou pre priznanie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy s tým, že podstatným pre vyhovenie návrhu na finančné zadosťučinenie je zásah do práva na ochranu osobnosti, ktorého intenzita dosahuje určitý stupeň, navrhovateľ však v danom ohľade nepreukázal a v podstate konkrétne ani (skutkovo) netvrdil, že by došlo k tak výraznému zásahu do jeho fyzickej integrity, ktorý by podmieňoval priznanie aj peňažnej satisfakcie. Zdôraznil, že už okresný súd jednoznačne uzavrel, že pri útoku odporcu na navrhovateľa nedošlo k zásahu do
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).