Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Náležitosti plnomocenstva

ZSP 16/2020
§ 24 - § 28 Občianskeho súdneho poriadku
Nevyhnutnou obsahovou náležitosťou plnomocenstva (§ 28 Občianskeho súdneho poriadku) je jeho rozsah a vôľa plnomocenstvo splnomocnencom prijať; inak je plnomocenstvo neplatné.
Uznesenie
 Najvyššieho súdu SR
, sp. zn. 7 M Cdo 6/2013.
Skutkový stav:
Okresný súd rozsudkom zo 16. marca 2012 žalobu žalobcov v prvom a druhom rade o neplatnosť dražby v celom rozsahu zamietol a vyslovil, že o trovách konania bude rozhodnuté po právoplatnosti rozhodnutia (vo veci samej).
Okresný súd uznesením z 11. októbra 2012 žalovaným v prvom až treťom rade náhradu trov konania nepriznal (§ 151 OSP).
Generálny prokurátor SR (ďalej len "generálny prokurátor") podal na základe podnetu žalobcu v prvom rade mimoriadne dovolanie proti rozsudku okresného súdu zo 16. marca 2012, ktorý spolu s nadväzujúcim uznesením okresného súdu o trovách konania navrhol zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.
V mimoriadnom dovolaní uviedol, že napadnutým rozsudkom bol porušený zákon, keďže sa postupom súdu účastníkovi konania odňala možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") [za splnenia podmienok v § 243e ods. 1 v spojení s § 243f ods. 1 písm. a) OSP], keď za vadný označil postup okresného súdu v občianskom súdnom konaní pri skúmaní podmienok konania - zastúpenia účastníkov konania na strane žalobcov a nesplnenie podmienok v zmysle § 101 ods. 2 OSP pokiaľ išlo o prerokovanie veci v neprítomnosti žalobcu v druhom rade. Poukázal na ustanovenia § 24 prvú vetu, § 27 ods. 1 a § 28 ods. 1 a 2 OSP a skonštatoval, že súd sa mal zaoberať platnosťou plnomocenstva, ktoré so žalobcami v prvom a druhom rade súd spísal do zápisnice, ako aj okolnosťou, či účinky plnomocenstva ako dvojstranného právneho úkonu nastali. Zo súdneho spisu vyplýva, že žalobcovia v prvom a druhom rade ústne do zápisnice súdu pred zahájením pojednávania na okresnom súde 24. februára 2012 udelili plnú moc v znení "pred zahájením pojednávania navrhovatelia splnomocňujú na zastupovanie ako fyzickú osobu JUDr. J. D.", čo súd považoval za riadnu všeobecnú plnú moc. Také plnomocenstvo je však podľa názoru generálneho prokurátora nedostatočne formulované a zmätočné, chýba prehlásenie splnomocnenca, že plnú moc prijíma, nejde o všeobecnú plnú mo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).