Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Návrh poistníka na uzavretie poistnej zmluvy neprijatý včas poistiteľom (ZSP 11/2002)

§ 792 Občianskeho zákonníka
§ 420 písm. f) Civilného sporového poriadku
§ 421 ods. 1 písm. b) Civilného sporového poriadku

Ak poistník v písomnom návrhu na uzavretie poistnej zmluvy neurčil lehotu na prijatie jeho návrhu poistiteľom a poistiteľ v lehote jedného mesiaca počítanej odo dňa, keď návrh dostal (§ 792 ods. 1 Občianskeho zákonníka), nedoručil poistníkovi oznámenie o tom, že jeho návrh prijal, nedošlo medzi nimi k uzavretiu poistnej zmluvy, a to ani v prípade, že poistník po podaní návrhu na uzavretie poistnej zmluvy zaplatil prvé poistné v zmysle návrhu poistnej zmluvy. Zaplatením poistného vo výške ustanovenej v návrhu poistnej zmluvy v lehOte uvedenej v § 792 ods. 1 Občianskeho zákonníka vzniká poistná zmluva konkludentne len v prípade, že jej uzavretie navrhol poistiteľ (§ 792 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo/102/2019

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).