Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Odňatie možnosti konať pred súdom. Násilie a právo rozvedeného manžela na bytovú náhradu

39/2013
Odňatie možnosti konať pred súdom
Násilie a právo rozvedeného manžela na bytovú náhradu
§ 205 Občianskeho súdneho poriadku
§ 211 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v znení do 30. júna 2007 (do účinnosti novely vykonanej zákonom č. 273/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
§ 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
§ 712 ods. 1 Občianskeho zákonníka
§ 712a ods. 8 Občianskeho zákonníka
Ak odvolací súd účastníkovi konania v zmysle § 211 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v znení účinnom do 30. júna 2007 nedoručí doplnenie odvolania spĺňajúce náležitosti odvolania (§ 205 Občianskeho súdneho poriadku), ale len odvolanie, nemajúce predpísané náležitosti, odňal mu možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku.
Ak sa rozvedený manžel (ktorý má byt vypratať) za trvania manželstva alebo po rozvode manželstva voči druhému manželovi alebo voči blízkej osobe, ktorá s ním býva spoločne v byte, dopúšťal alebo dopúšťa fyzického násilia alebo psychického násilia, súd nemôže uplatniť svoju úvahu a zvažovať, či tomuto manželovi bytová náhrada patrí (a v akej forme) alebo nepatrí; má možnosť len rozhodnúť tak, že rozvedenému manželovi, ktorý sa dopustil alebo sa dopúšťa takéhoto správania, bytová náhrada nepatrí (§ 712a ods. 8 Občianskeho zákonníka).
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
,
3 Cdo 42/2007
.
Skutkový stav:
Okresný súd rozsudkom zrušil právo spoločného nájmu navrhovateľky a odporcu k 3-izbovému družstevnému bytu č. 3 s príslušenstvom, ktorý sa nachádza v Ch. na L. ulici č. 7 (ďalej len "byt"). Určil, že navrhovateľka bude ako členka družstva ďalej nájomníčkou bytu a odporca je povinný sa z bytu vysťahovať do 15 dní s tým, že mu bytová náhrada nepatrí. Odporcu zaviazal zaplatiť navrhovateľke náhradu trov konania a na účet súdu súdny poplatok za návrh na začatie konania.
Výrok vo veci samej odôvodnil tým, že účastníci konania sa za trvania manželstva stali spoločnými členmi Stavebného bytového družstva poľnohospodárskeho v T. a vzniklo im právo spoločného nájmu bytu. Rozsudkom Okresného súdu P., ktorý nadobudol právoplatnosť 2. februára 2005, bolo ich manželstvo rozvedené, maloleté deti účastníkov boli zverené do výchovy navrhovateľky a odporca bol zaviazaný prispievať na ich výživu. Keďže sa účastníci po rozvode manželstva nedohodli na ďalšom nájme, zrušil súd ich právo spoločného nájmu bytu s tým, že navrhovateľka bude ako členka družstva ďalej nájomníčkou bytu a odporca je povinný vysťahovať sa z bytu bez zabezpečenia bytovej náhrady. Záver, že odporcovi v zmysle § 712a ods. 8 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ") nepatrí bytová náhrada, založil na výsledkoch vykonaného dokazovania, ktorými mal preukázané, že odporca sa voči navrhovateľke opakovane dopúšťal násilia. Po tom, ako ju 6. apríla 2003 napadol a spôsobil jej ublíženie na zdraví, Okresný súd P. ho trestným rozkazom uznal vinným z trestného činu násilia proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi (§ 197 ods. 1 a 2 TZ) a uložil mu trest odňatia slobody na 12 mesiacov na skúšobnú dobu 3
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).