Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ohlásenie stavebnej úpravy v byte. Žaloba prokurátora

ZSP 30/2021

Čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
§ 44, § 55 ods. 2, § 57 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
§ 6 ods. 1 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
§ 3 ods. 4, § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
§ 45 ods. 1, § 170 písm. c), § 178 ods. 2, § 461, § 462 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Ohlásenie drobných stavených úprav v byte stavebnému úradu nie je žiadosťou a ani podaním návrhu na začatie konania podľa § 18 správneho poriadku. Oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky voči vykonaniu stavebnej úpravy v byte nemá formu rozhodnutia.
Účelom žaloby prokurátora podľa § 178 ods. 2 Správneho súdneho poriadku je ochrana zákonnosti.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
sp. zn.
2 Sžk 6/2018
Skutkový stav:
1. Krajský súd v K. napadnutým rozsudkom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej aj "SSP") zamietol správnu žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti opatrenia žalovaného z 5. decembra 2012, ako aj vydaného oznámenia stavebného úradu a navrhol toto opatrenie zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie stavebnému úradu.
2. Žalovaný preskúmavaným Oznámením k ohláseniu stavebných úprav z 5. decembra 2012 (ďalej len "oznámenie stavebného úradu", resp. "opatrenie") ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v z. n. p. (v ďalej len "stavebný zákon") na základe ohlásenia stavebných úprav Ing. Z. P. z 3. decembra 2012, v zmysle § 57 ods. 2 stavebného zákona vyslovil, že nemá námietky voči realizácii stavebných úprav v byte obytného domu na ulici P. A., K., na pozemku v k. ú. L. v rozsahu: - realizácia lodžie v mieste okenného otvoru v kuchyni o podlahovej ploche 2050 x 1250 mm, bez zásahu do nosných konštrukcií stavby. Konštatoval, že neoddeliteľnou súčasťou oznámenia stavebného úradu je jednoduchý situačný výkres a statický posudok overený stavebným úradom. Obsahom opatrenia bolo aj upozornenie stavebníkovi zabezpečiť podľa § 44 stavebného zákona primerané technické vybavenie a odborné vedenie uskutočňovania stavebných úprav kvalifikovanou osobou, uskutočňovať a užívať stavbu v súlade s príslušnými technickými normami, pri stavebných úpravách zabezpečovať okamžitý odvoz nepotrebného vybúraného materiálu na riadenú skládku odpadov alebo na zberné dvory odpadov (napr. ul. J. 4, P. 11, P. 1), zakazuje sa skladovanie materiálu na verejnom priestranstve, oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy a iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov, stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavebnú úpravu do dvoch rokov odo dňa doručenia oznámenia (§ 57 ods. 2 stavebného zákona). Zároveň bol stavebník upozornený, že je plne zodpovedný za prípadné porušenie statiky stavby. Označené opatrenie bolo doručené účastníčke konania 6. decembra 2012.
3. Krajský súd v konaní podľa § 177 SSP po preskúmaní napadnutého opatrenia žalovaného - Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav z 5. decembra 2012 a oboznámení sa s administratívnymi spismi vo veci konajúcich správnych orgánov, po tom, čo sa vo veci uskutočnilo pojednávanie 11. októbra 2017 dospel k záveru, že žaloba žalobcu nebola dôvodná.
4. Úlohou krajského súdu bolo posúdenie správnosti a zákonnosti postupu žalovaného, ktorý na základe ohlásenia stavebných úprav účastníčkou konania Ing. Z. P. z 26. septembra 2012 dospel k záveru vyjadrenému v preskúmavanom oznámení správneho orgánu, že nemal námietky voči realizácii stavebných úprav v byte obytného domu na ulici P. A., K. na pozemku v kat. úz. L. v rozsahu - realizácia lodžie v mieste okenného otvoru v kuchyni o podlahovej ploche 2050 x 1250 mm bez zásahu do nosných konštrukcií stavby.
5. Opatrenie z 5. decembra 2012 bolo vydané stavebným úradom na základe písomného podania účastníčky konania Ing. Z. P. označeného "Ohlásenie stavebných úprav" z 3. decembra 2012 a doručeného stavebnému úradu - Mestu K., pracovisko Staré Mesto toho istého dňa, v ktorom ako vlastníčka bytu kat. úz. L., oznámila stavebné úpravy popísané v priloženej projektovej dokumentácii (vytvorenie lodžie v byte). Prílohu tohto oznámenia tvoril list vlastníctva, nájomná zmluva, resp. písomný súhlas vlastníka nehnuteľností, súhlas všetkých spoluvlastníkov (ak nie sú všetci stavebníkmi), 2 x jednoduchý situačný výkres s vyznačením, resp. popisom stavebných úprav (pôvodný a navrhovaný stav), statický posudok vypracovaný oprávnenou osobou (vplyv stavebných úprav bytu v súvislosti s jeho dispozičnými zmenami na statiku celého bytového domu), záväzné stanovisko, prípadne iné opatrenia dotknutých orgánov podľa osobitných predpisov.
6. Stavebný úrad v rámci svojej zákonnej kompetencie posudzoval ohlásenú stavebnú úpravu a oznámil stavebníčke, že voči realizácii stavebných úprav v byte, v ohlásenom rozsahu (realizácia lodžie v mieste okenného otvoru v kuchyni, o podlahovej ploche 2050 mm x 1250 mm, bez zásahu do nosných konštrukcií stavby) nemá námietky. Zároveň konštatoval, že neoddeliteľnou súčasťou tohto oznámenia je jednoduchý situačný výkres a statický posudok, overený tunajším stavebným úradom. Pri svojej rozhodovacej činnosti vychádzal z dokladov, ktoré v tom čase mal k dispozícii, konkrétne išlo o dokumentáciu a doklady predložené stavebníčkou k ohláseniu stavebných úprav.
7. Z listu Mesta K. - stavebný úrad, pracovisko K. - S. M. z 21. septembra 2015 vyplývalo, že ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa na základe podnetu Ing. P. B. z 28. augusta 2015 zvolal na 27. augusta 2015 štátny stavebný dohľad a po preskúmaní podania a zistení skutkového stavu bytového domu konštatoval, že vykonávané stavebné úpravy v byte účastníčky konania sú v súlade s ohlásením stavebných úprav, ktoré boli odsúhlasené listom z 5. decembra 2012. Usúdil, že vzhľadom na početné zásahy do fasády bytového domu - výmena viacerých okien v inom členení, farbe a rozmerov, nedôjde k podstatnému zásahu do vzhľadu bytového domu a z projektovej dokumentácie vyplývalo, že sa nezasahuje do nosných konštrukcií stavby. Práve stavebný úrad bol oprávnený posudzovať, či dochádza alebo nedochádza k podstatnému zásahu do vzhľadu bytového domu. Zároveň konštatoval, že ani v stavebnom zákone a ani v jeho vykonávacích vyhláškach nie je ukotvená povinnosť stavebníka oznamovať začiatok výkonu stavebných prác uskutočňovaných na základe ohlásenia a ani viesť v takomto prípade stavebný denník. Nad rámec svojich povinností (na žiadosť podávateľa podnetu Ing. B.) stavebníčka predložila doplnenie projektovej dokumentácie, obsahujúce konštrukčné riešenie detailu - hydroizolácie a tepelnej izolácie.
8. Z protestu prokurátora Okresnej prokuratúry K. I. z 28. októbra 2015 adresovaného žalovanému Mestu K. - stavebný úrad, pracovisko K. - S. M., podaného na základe podnetu Ing. P. B. vyplývalo, že tento smeruje proti oznámeniu stavebného úradu, ktoré podľa názoru prokurátora bolo vydané "contra legem", pretože v danej veci sa malo vykonať riadne stavebné konanie, výsledkom ktorého malo byť vydanie stavebného povolenia stavebným úradom.
Prokurátor ďalej namietal, že stavebným úradom v danom prípade nebolo skúmané kumulatívne splnenie zákonných podmienok stanovených v § 55 ods. 2 stavebného zákona, čo preukazoval predložením listinných dôkazov - Odborným stanoviskom znalca zo 16. októbra 2015 vypracovaného Ing. T. V., PhD., znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby, projektovanie v stavebníctve a statika stavieb (jeho obsahom bolo okrem iného konštatovanie zásahu predmetných stavebných úprav do statiky bytového domu) ako aj stanoviskom Útvaru hlavného architekta mesta K. z 24. augusta 2015 (obsahoval nesúhlas s realizáciou stavebných úprav účastníčkou konania z dôvodu nevhodnosti a necitlivosti zásahu do fasády a tým aj celkového vzhľadu bytového domu).
9. Okresný úrad K. (nadriadený správny orgán), odbor výstavby a bytovej politiky so sídlom v K., ul. K. 52, zo 7. januá­ra 2016, rozhodnutím protestu prokurátora nevyhovel.
V citovanom rozhodnutí sa konštatuje, že stavebníčka k ohláseniu drobných stavebných úprav predložila všetky zákonom vyžadované doklady (doklady preukazujúce vlastnícke právo k stavbe, statický posudok vypracovaný autorizovanou stavebnou inžinierkou Ing. J. R., projektovú dokumentáciu, stanoviská dotknutých orgánov a súhlas vlastníkov bytov o nakladaní so spoločnými časťami bytového domu). Stavebný úrad sa zaoberal aj kumulatívnym splnením všetkých zákonom ustanovených podmienok, t.j., že sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa ani spôsob jej užívania a nie sú ohrozené záujmy spoločnosti. Po prijatí záveru o splnení podmienok stanovených stavebným zákonom v ustanovení § 55 ods. 2 písm. c) vyhodnotil, že na predmetnú st
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).