Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Oznamovacia povinnosť poisteného

ZSP 25/2020
§ 10 ods. 3 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Porušenie povinnosti poisteného podľa § 10 ods. 3 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí byť vedomé; za vedomé porušenie povinnosti treba považovať porušenie povinnosti, ktoré poistený na seba vzal poistnou zmluvou.
Oznámenie vzniku škodovej udalosti poisteným až na základe právoplatného výsledku trestného konania, v ktorom bol priamo zaviazaný na náhradu škody, treba považovať za porušenie povinnosti uloženej poistenému v § 10 ods. 3 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn.
5 Cdo 148/2014
Skutkový stav:
Okresný súd rozsudkom uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi sumu 1 512,40 eur spolu s príslušenstvom a nahradiť mu trovy konania.
V odôvodnení rozsudku uviedol, že vykonaným dokazovaním bolo zistené, že navrhovateľ spôsobil škodu poškodenému - V. š. p. na jeho motorovom vozidle TATRA T-815, pri dopravnej nehode 8. novembra 2004. Navrhovateľ mal u odporcu poistené motorové vozidlo pre prípad zodpovednosti za spôsobenú škodu prevádzkou motorového vozidla; odporca poskytol poškodenému náhradu škody vo výške 19 774 Sk, čím odporca základ nároku uznal. Pokiaľ odporca odmietol plniť nad túto sumu, a to v zmysle právoplatného trestného rozsudku z 22. februára 2006, porušil povinnosť vyplývajúcu mu z § 11 ods. 6 zákona č. 381/2001 Z.z. poskytnúť plnenie do pätnástich dní po doručení právoplatného rozhodnutia súdu o výške náhrady škody poisťovateľovi, ak z tohto rozhodnutia nevyplýva iná lehota na poskytnutie poistného plnenia.
Prvostupňový súd poukázal na uvedený trestný rozsudok, ktorým bol navrhovateľ zaviazaný na náhradu škody poškodenému vo výške 245 566 Sk, na základe znaleckého posudku Ing. H. Tým považoval nárok na náhradu škody v zmysle § 4 zákona č. 381/2001 Z.z. za preukázaný a nestotožnil sa tak s argumentáciou odporcu, že náhrada škody vo výške nad 656,38 eur nebola preukázaná a ani opodstatnená. Na odporcu prešla povinnosť nahradiť za navrhovateľa poškodenému preukázané nároky na náhradu škody podľa § 4 zákona č. 381/2001 Z.z., pričom v konaní bolo preukázané, že odporca poškodenému náhradu škody nad zaplatenú sumu 656,38 € zaplatiť odmietol. V dôsledku toho bolo voči navrhovateľovi začaté exekučné konanie, v rámci ktorého bola z účtu navrhovateľa odpísaná žalovaná suma.
V konkrétnom prípade bola preukázaná výška škody, porušenie právnej povinnosti odporcu a príčinná súvislosť medzi vznikom škody a porušením právnej povinnosti odporcu. Išlo o objektívnu zodpovednosť, pri ktorej sa preukázanie zavinenia nevyžaduje. Odporca tým, že neplnil poškodenému, porušil povinnosť vyplývajúcu z už citovaného ustanovenia zákona, následkom ktorej v príčinnej súvislosti vznikla navrhovateľovi škoda odpísaním sumy z účtu vo výške 1 512,40 €, na zaplatenie ktorej prvostupňový súd odporcu zaviazal.
K námietke odporcu, že navrho
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).