Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Povinná obhajoba v dôsledku pochybnosti o spôsobilosti obvineného náležite sa obhajovať

26/2013
Povinná obhajoba v dôsledku pochybnosti o spôsobilosti obvineného náležite sa obhajovať
§ 37 ods. 2 Trestného poriadku
§ 34 ods. 1 a § 44 ods. 1 a 2 Trestného poriadku
I. Od páchateľa trestného činu, u ktorého sú na základe konkrétnych skutočností opodstatnené dôvodné pochybnosti o kvalite jeho duševného zdravia, nemožno dôvodne očakávať, že je a bude schopný náležite realizovať svoje právo na obhajobu. Je preto povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní (§ 10 ods. 1 TP) a súdu dôsledným rešpektovaním ustanovenia § 37 ods. 2 Trestného poriadku ­naplniť ústavné právo na obhajobu obvineného a vytvoriť tým základné podmienky na riadny a spravodlivý proces.
II. V prípadoch povinnej obhajoby nie je možné pri ustanovení obhajcu obvinenému postupovať tak váhavo, aby sa tým maril zmysel povinnej obhajoby, ale treba postupovať s čo najväčším urýchlením tak, aby sa obhajcovi zabezpečila reálna možnosť vykonávať svoje práva, najmä aj právo účasti pri výsluchu obvineného už od vznesenia obvinenia v zmysle § 44 ods. 1 a 2 Trestného poriadku a § 34 ods. 1 Trestného poriadku a v prípade povinnej obhajoby podľa § 37 ods. 2 Trestného poriadku najneskôr od okamihu opodstatnenosti dôvodných pochybností o spôsobilosti obvineného náležite sa obhajovať.
Uznesenie
Krajského súdu v Žiline
1 Tpo 86/2006
Skutkový stav:
Krajský súd v Ž. na neverejnom zasadnutí o sťažnosti obvineného M. Ch. proti uzneseniu Okresného súdu v Martine rozhodol tak, že podľa § 194 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku zrušil napadnuté uznesenie a podľa § 79 ods. 1 Trestného poriadku obvineného prepustil z väzby na slobodu.
Z odôvodnenia:
Napadnutým uznesením okresný súd rozhodol o vzatí obvineného do väzby. Proti tomuto uzneseniu podal riadne a včas sťažnosť obvinený, ktorú však písomne neodôvodnil.
Po splnení prieskumnej povinnosti v rozsahu stanovenom v § 192 ods. 1 Trestného poriadku (ďalej aj "TP") krajský súd konštatuje, že rozhodnutie okresného súdu o vzatí obvineného do väzby nie je správne a zákonné.
Treba konštatovať, že obvinený M. Ch. bol vzatý do väzby uznesením Okresného súdu v M., sp. zn. Tp 102/2006 z 10.11.2006 podľa § 72 ods. 2 TP z dôvodu uvedeného v § 71 ods. 1 písm. c) TP. Väzba začala obvinenému plynúť 8. novembra 2006 o 14.50 h. a vykonáva ju v Ústave na výkon väzby v Ružomberku. Obvinený je stíhaný uznesením vyšetrovateľa ÚJKP OR PZ Martin ČVS: ORP-886/OVK-MT-2006 z 8. novembra 2006 pre zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a) Trestného zákona (ďalej aj "TZ") na tom skutkovom základe, ako je uvedené v uznesení o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia.
Z dosiaľ zabezpečených dôkazov, najmä z výpovedí poškodenej I. Ch. svedkýň V. Š. a Z. S., ale aj z lekársk
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).