Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Povolenie na pobyt a zápis konateľa do obchodného registra

ZSP 26/2021
§ 7 ods. 14 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri
§ 13 ods. 1 Obchodného zákonníka
§ 133 ods. 2 Obchodného zákonníka
Povolenie na pobyt vydané správnym orgánom iného členského štátu a oprávňujúce k pobytu na území tohto členského štátu na účely výkonu práce, nemožno stotožňovať s povolením na pobyt v Slovenskej republike, ktoré vydávajú policajné orgány Slovenskej republiky za podmienok ustanovených zákonom č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov, pre účely splnenia podmienok v zmysle § 7 ods. 14 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri v platnom znení, podľa ktorého zahraničná fyzická osoba, ktorá má byť zapísaná ako osoba oprávnená konať v mene podnikateľa, musí doložiť povolenie na pobyt v Slovenskej republike.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
sp. zn.
4 Obdo 54/2020
Skutkový stav
Okresný súd Bratislava I (ďalej aj ako "registrový súd") uznesením z 5. januára 2018 zamietol námietky navrhovateľa podané proti odmietnutiu vykonania zmeny zapísaných údajov navrhovateľa, obchodnej spoločnosti BB, s. r. o.
Navrhovateľ sa domáhal zápisu zmeny zapísaných údajov v spoločnosti navrhovateľa v osobe konateľa. Oznámením z 5. decembra 2017 registrový súd navrhovateľa upovedomil o odmietnutí vykonania zápisu údajov do obchodného registra z dôvodu nesplnenia podmienok v zmysle § 6 ods. 1 písm. c), § 7 ods. 14 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri (ďalej "zákon o obchodnom registri"), pretože nedoložil platné povolenie na pobyt udelené konateľovi spoločnosti. V námietkach proti odmietnutiu vykonania zmeny zápisu údajov poukázal na ustanovenia § 13 ods. 1 a § 133 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej aj "OBZ"), v rozpore s ktorými bolo odmietnutie vykonania zápisu konateľa AB do obchodného registra. Ustanovenie § 4 ods. 4 Vyhlášky č. 25/2004 Z.z. v spojení s § 7 ods. 14 zákona o obchodnom registri považoval za rozporné s právnym poriadkom EÚ. Konateľovi AB tak bolo bránené vykonávať funkciu štatutárneho orgánu. Súd prvej inštancie k tomu uviedol, že podľa vyhlášky bol navrhovateľ povinný súdu predložiť povolenie na pobyt v SR udelené konateľovi spoločnosti, keď zákon jednoznačne požaduje na zápis konateľa, ktorý nie je občanom členského štátu EÚ alebo občanom krajín OECD, povolenie na pobyt v SR.
Krajský súd v Bratislave (ďalej aj ako "odvolací súd") uznesením z 15. marca 2018 potvrdil uznesenie registrového súdu, so závermi ktorého sa stotožnil. Odvolací súd tiež poukázal na ustanovenie § 7 ods. 14 zákona o obchodnom registri, ktorý jednoznačne požaduje na zápis konateľa, ktorý nie je občanom členského štátu EÚ alebo krajín OECD, povolenie na pobyt v SR a navrhovaný konateľ AB nie je občanom žiadneho členského štátu EÚ ani krajiny OECD. Udelenie pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny v Rakúsku s dlhodobým pobytom v EÚ nenahrádza status občana členského štátu EÚ. Preto neboli splnené podmienky na zápis zmien spoločnosti.
Navrhovateľ (ďalej aj ako "dovolateľ) podal proti uzneseniu odvolacieho súdu dovolanie podľa ustanovenia § 421 ods. 1 písm. b) Civilného sporového poriadku (ďalej aj ako "CSP"), ktoré odôvodnil tým, že rozhodnutie spočíva v nesprávnom právnom posúdení veci v zmysle § 432 ods. 1 CSP.
Dovolateľ bol toho názoru, že odvolací súd vec nesprávne právne posúdil, keď svoje rozhodnutie opieral len o právnu úpravu zákona o obchodnom registri a vyhlášky č. 25/2004 Z.z., ktoré odporujú hmotnoprávnej úprave Obchodného zákonníka, podľa ktorého právnická osoba koná štatutárnym orgánom alebo za ňu koná zástupca. Poukázal na to, že súdy oboch inštancií dali prednosť právnym predpisom nižšej právnej sily oproti právnej úprave Charty základných práv EÚ. Podľa tvrdenia dovolateľa odvolací súd pochybil, keď sa nevysporiadal so skutočnosťou, že konateľ AB bol od 31. októbra 2017 ďalším členom štatutárneho orgánu navrhovate
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).