Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právna pomoc osobám v materiálnej núdzi

31/2016
Právna pomoc osobám v materiálnej núdzi
§ 1, § 4 ods. 1 písm. i), ods. 2, § 6 ods. 1 písm. a) - c), § 6a ods. 1, § 10 ods. 5 zákona č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z.z.
§ 10 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1, § 250l ods. 2 v spojení s § 219 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
Ak správny orgán rozhodnutím z dôvodu nesplnenia zákonných podmienok nepriznal fyzickej osobe nárok na právnu pomoc v zmysle zákona č. 327/2005 Z.z., právo fyzickej osoby domáhať sa ochrany svojich práv pred príslušným súdom ostalo zachované.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
8 Sžo 25/2014
Skutkový stav:
Krajský súd v K. rozsudkom č. k. 3 Sp 53/2013-12 z 11. decembra 2013 podľa § 250q ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len "OSP") potvrdil rozhodnutie odporcu z 25. septembra 2013, ktorým tento podľa § 10 ods. 5 zákona č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p., v znení zákona č. 8/2005 Z.z. (ďalej len "zákon č. 327/2005 Z.z.") rozhodol tak, že navrhovateľovi nepriznal nárok na poskytovanie právnej pomoci na základe jeho žiadosti z 29. apríla 2013 o ustanovenie advokáta na zastupovanie v súdnom spore vedenom na Okresnom súde P. O trovách konania rozhodol súd s odkazom na § 250k ods. 1 OSP s použitím § 250l ods. 2 OSP tak, že účastníkom náhradu trov konania nepriznal, pretože navrhovateľ v konaní úspešný nebol a odporca zo zákona toto právo nemá.
Krajský súd konštatoval, že v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 327/2005 Z.z. preukázanie stavu materiálnej núdze je jednou zo základných právnych podmienok pre priznanie bezplatnej právnej pomoci. Poukázal na zistenia odporcu, že navrhovateľ a spoločne posudzovaná osoba mali v roku 2012 započítateľný príjem 684,80 eur, ktorý pozostával zo starobného dôchodku navrhovateľa vo výške 369,80 eur a starobného dôchodku manželky navrhovateľa vo výške 315,00 eur. Ďalej uviedol, že od 1. januára 2013 bol započítateľný príjem navrhovateľa a spoločne posudzovanej osoby vo výške 707,20 eur (starobný dôchodok navrhovateľa v sume 381,00 eur a starobný dôchodok manželky navrhovateľa v sume 326,20 eur). Rovnako tak je navrhovateľ podľa pripojených výpisov z listu vlastníctva č. X a č. X pre k. ú. O. podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností - trvalých trávnatých porastov, lesných pozemkov a ornej pôdy a taktiež z listu vlastníctva č. X pre k. ú. Ľ. vyplýva, že je podielovým spoluvlastníckom nehnuteľnosti - trvalých trávnatých porastov. Stotožnil sa so záverom odporcu, že navrhovateľ nespĺňa zákonom stanovenú podmienku - stav materiálnej núdze, nakoľko započítateľný príjem žiadateľa a spoločne posudzovanej osoby presahuje výšku 1,6-násobku životného minima pre dve plnoleté fyzické osoby, t.j. sumu 528,51 eur. Zároveň konštatoval, že v prípade navrhovateľa nemožno prihliadnuť pri započítavaní príjmu na zrážky z dôchodku vykonávané na základe exekúcií, ako ani výdavky v súvislosti s bývaním, zabezpečovaním liekov, vitamínov a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).