Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prepustenie zaisteného cudzinca

38/2012
Prepustenie zaisteného cudzinca
čl. 1 ods. 1, čl. 17, čl. 46 ods. 2 a čl. 142 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
čl. 5 ods. 1 písm. f) a ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
§ 244 ods. 5, § 250v Občianskeho súdneho poriadku
§ 88 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ak rozhodnutie o zaistení cudzinca krajským súdom bolo zrušené, odpadol dôvod na obmedzenie osobnej slobody cudzinca; preto najvyšší súd rozhodol o prepustení zaisteného cudzinca z útvaru policajného zaistenia pre cudzincov.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
8 Sžz 3/2012-92
Skutkový stav:
Navrhovateľ
návrhom na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy podľa § 250v Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") žiadal, aby súd uložil Ministerstvu vnútra SR bez zbytočného odkladu prepustiť zo zaistenia navrhovateľa z Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov S. Žiadal, aby súd zaviazal odporcu na náhradu trov konania.
V návrhu navrhovateľ uviedol, že rozhodnutím Oddelenia hraničnej polície PZ Č. n. T., č. X. z 19. apríla 2012 bol zaistený podľa § 88 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o pobyte cudzincov") za účelom vrátenia na územie Ukrajiny v zmysle Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o readmisii osôb a umiestnený v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov S. Navrhovateľ podal proti rozhodnutiu opravný prostriedok.
Krajský súd v K.
rozsudkom z 2. mája 2012 sp. zn. 7Sp/8/2012 uvedené rozhodnutie zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie. Rozsudok nadobudol právoplatnosť 9. mája 2012.
Oddelenie hraničnej kontroly PZ Č. n. T. vydalo 9. mája 2012 ďalšie rozhodnutie o zaistení navrhovateľa č. X., ktorým navrhovateľa zaistilo na základe rovnakého ustanovenia, ako pri rozhodnutí z 19. apríla 2012, pričom určilo začiatok plynutia lehoty spätne od 19. apríla 2012, teda odo dňa vydania prvého, súdom zrušeného rozhodnutia o zaistení navrhovateľa.
Navrhovateľ v návrhu uviedol, že súčasne s návrhom na ochranu pred nezákonným zásahom podal na Krajský súd v K. opravný prostriedok proti rozhodnutiu č. X. z 9. mája 2012.
Navrhovateľ prejavil pri prvom kontakte so štátnymi orgánmi SR, pri ktorom bol prítomný tlmočník, vôľu požiadať o udelenie azylu na území SR. Navrhovateľ bol zaistený za účelom vrátenia na Ukrajinu, pričom Ukrajina podmienila prijatie navrhovateľa na svoje územie tým, že navrhovateľ nepožiada o azyl na území SR. Rozhodnutie o zaistení navrhovateľa č. X. z 19. apríla 2012 bolo zrušené rozsudkom Krajského súdu v K. z 2. mája 2012, pričom proti rozsudku nebolo možné podať opravný prostriedok. Navrhovateľ nebol prepustený zo zaistenia a to ani po doručení uvedeného rozsudku. Nebol prepustený zo zaistenia ani po právoplatnosti rozsudku 9. mája 2012. Miesto toho, aby bol navrhovateľ prepustený zo zaistenia, Oddelenie hraničnej kontroly PZ Č. n. T. vydalo 9. mája 2012 nové rozhodnutie č. X., ktorým opakovane zaistilo navrhovateľa na ten istý účel - vrátane na základe medzinárodnej zmluvy - s tým, že v tomto rozhodnutí sa snažilo opraviť chyby vytýkané v odôvodnení rozsudku Krajského súdu v K.. Rozhodnutie bolo vydané s určením lehoty zaistenia spätne, ku dňu vydania pôvodného, už súdom zrušeného rozhodnutia o zaistení. Tento postup nemá oporu v žiadnom zákonnom ustanovení. Oddelenie hraničnej kontroly PZ Č. n. T. nemôže spätne opravovať svoje rozhodnutia. Navrhovateľ bol od 19. apríla 2012 pozbavený svojej osobnej slobody nezákonne. Túto nezákonnosť nemožno za žiadnych okolností konvalidovať spätne rozhodnutím z 9. mája 2012. pozastavenie osobnej slobody navrhovateľa napriek existencii a právoplatnosti rozsudku Krajského súdu v K. sp. zn. 7 Sp 8/2012 z 2. mája 2012 je nezákonným zásahom do práv navrhovateľa. Tým, že navrhovateľ požiadal o azyl na území SR, nebola splnená podmienka jeho prijatia na územie Ukrajiny, čím sa zneužila možnosť realizovať vrátenie navrhovateľa, ktoré je účelom jeho zaistenia. Tým zanikol účel zaistenia.
Navrhovateľ poukázal na čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a žiadal, aby súd rozhodol o zákonnosti pozbavenia jeho slobody a nariadil jeho prepustenie.
Ministerstvo vnútra SR v písomnom vyjadrení uviedlo,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).