Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prerokovanie výpovede so zástupcami zamestnancov

34/2014
Prerokovanie výpovede so zástupcami zamestnancov
§ 63 ods. 1 písm. e) zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce
§ 17 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení do 31. decembra 2012
§ 74 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení do 31. augusta 2011
S požiadavkou, aby výpoveď bola prerokovaná spôsobom vylučujúcim pochybnosti o tom, konkrétne aká výpoveď a z akého dôvodu bola (neskôr) daná, je logicky spojená požiadavka prerokovania výpovede podľa § 74 Zákonníka práce takým spôsobom, ktorý vylúči prípadné pochybnosti o tom, či výpoveď bola vôbec takto (vopred) prerokovaná.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
3 M Cdo 14/2013
.
Skutkový stav:
Navrhovateľ sa návrhom, ktorý podal 31. augusta 2010 na okresný súd, domáhal určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru a náhrady mzdy.
Okresný súd rozsudkom z 31. októbra 2011 určil, že výpoveď daná navrhovateľovi odporkyňou listom z 30. júna 2010 je neplatná, lebo v konaní nebolo preukázané, že by ju odporkyňa vopred prerokovala so zástupcom zamestnancov (§ 74 ZP).
Odporkyňa podala proti tomuto rozsudku odvolanie.
Krajský súd uznesením z 19. decembra 2011 rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie s tým, že je nesprávny záver súdu prvého stupňa, v zmysle ktorého odporkyňa výpoveď so zástupcami zamestnancov neprerokovala, a preto je výpoveď z tohto dôvodu neplatná. Podľa právneho názoru odvolacieho súdu bola výpoveď vopred prerokovaná so zástupcom zamestnancov.
Okresný súd rozsudkom z 24. apríla 2012 návrh zamietol s odôvodnením, že výpoveď bola 28. júna 2010 v súlade s § 74 ZP prerokovaná so zástupkyňou zamestnancov – Ing. Z. S. Poukázal na to, že navrhovateľ sa trikrát dopustil menej závažného porušenia pracovnej disciplíny, a to 29. marca 2010, 9. apríla 2010 a 24. júna 2010 až 26. júna 2010. Z toho vyvodil, že boli splnené podmienky pre skončenie pracovného pomeru s navrhovateľom jemu danou výpoveďou podľa § 63 ods. 1 písm. e) ZP.
Krajský súd na odvolanie navrhovateľa rozsudkom z 18. marca 2013 napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil ako vecne správny (§ 219 OSP). Aj podľa názoru odvolacieho súdu treba správanie navrhovateľa kvalifikovať ako porušenie pracovnej disciplíny, pričom opätovné porušenie pracovnej disciplíny (aj keď menej závažným spôsobom) oprávňovalo odporkyňu dať navrhovateľovi výpoveď. K námietke navrhovateľa, že výpoveď nebola riadne prerokovaná so zástupkyňou zamestnancov, odvolací súd uviedol, že touto otázkou sa už zaoberal v predchádzajúcom zrušujúcom rozhodnutí.
Generálny prokurátor SR na podnet navrhovateľa podal mimoriadne dovolanie proti rozsudkom krajského súdu z 18. marca 2013 a okresného súdu z 24. apríla 2012. Uviedol, že odporkyňa trikrát upozornila navrhovateľa na porušenie pracovnej disciplíny a 30. júna 2010 mu napokon dala výpoveď z pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. e) ZP s tým, že sk
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).