Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Preštudovanie spisu a podanie návrhov na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania. Odmietnutie obžaloby.

ZSP 29/2021

§ 208 Trestného poriadku
§ 244 ods. 1 písm. h) Trestného poriadku
I. Nepožiadanie obvineného o zmenu miesta výkonu procesného úkonu nemôže byť pre orgány činné v trestnom konaní dostatočným ospravedlňujúcim dôvodom na neumožnenie obvinenému realizovať jeho právo na obhajobu.
II. Za nevyužitie práva na preštudovanie spisu a v rámci tohto úkonu aj nevyužitie práva na podanie návrhov na doplnenie vyšetrovania, treba považovať rezignáciu obvineného, na ich využitie výlučne zo subjektívnych dôvodov. Za rezignáciu obvineného a teda nevyužitie práva na preštudovanie spisu nemožno považovať situáciu, keď sa obvinený alebo osoby uvedené v § 208 ods. 1 Trestného poriadku z objektívnych dôvodov nedostavia na preštudovanie spisu a svoju neúčasť riadne ospravedlnia.
III. Ani snaha orgánu činného v trestnom konaní o urýchlené skončenie vyšetrovania, nemôže konvalidovať porušenie práva obvineného na spravodlivý a férový proces vo forme neumožnenia mu preštudovať spis a prípadne podať návrhy na doplnenie vyšetrovania pri postupe podľa § 208 Trestného poriadku ak taký úkon bolo možné bez problémov vykonať.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
sp. zn.
3 Tost 9/2019
Skutkový stav:
Špecializovaný trestný súd v Pezinku uznesením sp. zn. PK-1T/33/2018 z 28. januára 2019 podľa § 244 ods. 1 písm. h) Trestného poriadku (ďalej aj "TP") odmietol obžalobu a vec vrátil prokurátorovi, lebo boli zistené závažné procesné chyby, spočívajúce v porušení ustanovení zabezpečujúcich práva obhajoby.
Najvyšší súd SR uznesením sp. zn. 3 Tost 9/2019 z 27. marca 2019 postupom podľa § 193 ods. 1 písm. c) TP zamietol sťažnosť prokurátorky podanú proti označenému uzneseniu Špecializovaného trestného súdu.
Prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry, Generálnej prokuratúry SR podala 3. decembra 2018 obžalobu na Špecializovaný trestný súd v Pezinku na obvinených PhDr. M. J. PhD., Ing. I. V. a A. J. za spáchanie:
- obvinenej PhDr. M. J, PhD. v bode 1/ obžaloby pokračovacieho zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona (ďalej aj "TZ"), v jednočinnom súbehu s pokračovacím zločinom subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 1 a 5 TZ;
- obvineného Ing. I. V. v bode 2/ obžaloby zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, spáchaný formou pomoci podľa § 21 ods. 1 písm. d) TZ k § 261 ods. 1, ods. 3 TZ, v jednočinnom súbehu so zločinom subvenčného podvodu spáchaného formou pomoci podľa § 21 ods. 1 písm. d) TZ k § 225 ods. 1, ods. 4 písm. a) TZ a
- obvinenej A. J. v bode 3/ obžaloby prečinu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, spáchaný formou pomoci podľa § 21 ods. 1 písm. d) TZ k § 261 ods. 1, ods. 2 písm. a) TZ, v jednočinnom súbehu s prečinom subvenčného podvodu spáchaného formou pomoci podľa § 21 ods. 1 písm. d) TZ k § 225 ods. 1 TZ pre skutky podrobne rozvedené vo výrokovej časti obžaloby.
Špecializovaný trestný súd v Pezinku uznesením sp. zn. PK-1T 33/2018 z 28. januára 2019 postupom podľa § 244 ods. 1 písm. h) TP odmietol obžalobu a vec vrátil prokurátorovi, lebo boli zistené závažné procesné chyby, spočívajúce v porušení ustanovení zabezpečujúcich práva obhajoby.
Špecializovaný trestný súd svoje rozhodnutie odôvodnil v podstate tak, že: "Vyšetrovateľka PZ 26. apríla 2018 určila termíny na oboznámenie sa s vyšetrovacím spisom u jednotlivých obvinených a ich obhajcov na 22., 23. a 24. mája 2018. Žiadny z obvinených sa preštudovania vyšetrovacieho spisu nezúčastnil. Obvinený Ing. I. V. a obvinená A. J. boli o termíne preštudovania riadne a včas vyrozumení. Obvinená PhDr. M. J., PhD. zásielku s termínom preštudovania vyšetrovacieho spisu na
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).