Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Príslušnosť súdu na preskúmanie rozhodnutia občianskeho združenia (ZSP 2/2022)

§ 3 Civilného sporového poriadku
§ 177 až § 193a Správneho súdneho poriadku
§ 421 ods. 1 písm. b) Civilného sporového poriadku
Pokiaľ má rozhodnutie orgánu občianskeho združenia, proti ktorému už nemožno podľa stanov združenia podať opravný prostriedok, výlučne súkromnoprávny charakter, je na preskúmanie jeho zákonnosti alebo súladu so stanovami združenia príslušný súd podľa ustanovení upravujúcich civilný sporový proces (§ 3 Civilného sporového poriadku). Ak však "konečné" rozhodnutie orgánu občianskeho združenia má aspoň čiastočne vrchnostenskú povahu a týka sa individuálnych členských práv alebo povinností s presahom na základné práva a právom chránené záujmy člena združenia, je na jeho preskúmanie príslušný správny súd v konaní o všeobecnej správnej žalobe (§ 177 až § 193a Správneho súdneho poriadku).
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Cdo/124/2019

 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).