Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ručenie podľa Občianskeho zákonníka. Zmenkové ručenie podľa zákona zmenkového a šekového.

36/2014
Ručenie podľa Občianskeho zákonníka
Zmenkové ručenie podľa zákona zmenkového a šekového
§ 546 Občianskeho zákonníka
§ 32 ods. 1 zákona zmenkového a šekového
Rozdielne je postavenie zálohového ručiteľa podľa § 546 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktoré vzniká písomným vyhlásením, ktorým ručiteľ berie na seba voči veriteľovi povinnosť, že pohľadávku uspokojí, ak ju neuspokojil dlžník a zmenkovým ručením podľa § 32 ods.1, §43 ods. 1 a § 47 zákona č. 191/1950 Zb. keď je zmenkový ručiteľ zaviazaný ako ten, za koho sa zaručil a všetci, ktorí zmenku vystavili, indosovali alebo sa na nej zaručili, sú zaviazaní majiteľovi rukou spoločnou a nerozdielnou, s čím súvisí právo majiteľa vykonať postih proti indosantom, vystaviteľovi a iným osobám zmenkovo zaviazaným, ak zmenka nebola zaplatená.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
5 M Obdo 7/2010
.
Skutkový stav:
Žalobca LSS, a.s. B. sa domáhal žalobou vyslovenia právnej neúčinnosti darovacej zmluvy, ktorou dlžník žalobcu S. R., V. K. previedol na žalovanú M. R.,V. K. darovacou zmluvou z 24. septembra 2008 nehnuteľnosti špecifikované v žalobe, ktoré boli vo vlastníctve prevodcu na žalovanú.
Žalobca v odôvodnení žaloby uviedol, že dlžník žalobcu mal nadobudnúť svoje postavenie ako zmenkový ručiteľ vystaviteľovi zmenky spoločnosti R. spol. s r. o., P., ktorou ako priamy dlžník žalobcu zabezpečovala svoj peňažný záväzok vyplývajúci zo Zmluvy o splátkovom predaji z 26. novembra 2007 uzatvorený so žalobcom. Žalobca predložil súdu prvého stupňa vo fotokópii zmenkový platobný rozkaz vydaný Okresným súdom B. V z 20. februára 2009, č. k.: 1 Zm 600/08-51, ktorým boli R. spol. s. r. o. P. a S. R., V. K. zaviazaní zaplatiť žalobcovi spoločne a nerozdielne zmenkovú sumu 364 202,75 eur (10 971 972 SK) s príslušenstvom. Predmetný zmenkový platobný rozkaz sa stal právoplatným 30. marca 2009.
Okresný súd V. K rozsudkom z 20. mája 2009, č. k.: 7 Cb 64/2008-90 žalobu žalobcu zamietol a žalovanej priznal náhradu trov konania.
Z odôvodnenia rozhodnutia súdu prvého stupňa vyplýva, že nie je sporné, že S. R. je zmenkový ručiteľ priameho dlžníka žalobcu a vystaviteľa vlastnej zmenky R. s. r. o. P. Vyslovil názor, že označený zmenkový ručiteľ, ako darca nehnuteľností obdarovanej – žalovanej, ktorá je jeho dcérou, nemal postavenie žalobcovho dlžníka a teda jeho prevod nehnuteľnosti na žalovanú nemohol mať za následok ukrátenie uspokojenia žalobcovej pohľadávky, ktorá vznikla zo zmluvy z 26. novembra 2007 voči R. s. r. o. P., teda pohľadávky smerujúcej voči inému subjektu, než bol otec žalovanej, ktorý ručil za tento primárny záväzok. V § 42a Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ") sa neuvažuje s týmito subjektmi záväzkových vzťahov, ktoré majú iba zabezpečovaciu funkciu, preto neprichádza do úvahy domáhať sa odporovateľnosti úkonov ručiteľa.
Krajský súd v B. B. ako súd odvolací rozsudkom z 30. septembra 2009, č. k 41 Cob 240/2009-125 potvrdil odvolaním žalobcu napadnutý rozsudok prvostupňového súdu.
Z odôvodnenia rozhodnutia odvolacieho súdu vyplýva, že sa stotožnil správnymi závermi prvo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).