Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Späťvzatie dovolania dovolateľom nezastúpeným advokátom

ZSP 2/2020
§ 447 písm. e) Civilného sporového poriadku
§ 446 Civilného sporového poriadku
§ 429 ods. 1 Civilného sporového poriadku
Ak dovolateľ, ktorý má byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom, vezme späť ním podané dovolanie, dovolací súd môže pred odmietnutím dovolania [§ 447 písm. e) Civilného sporového poriadku] dať prednosť jeho zastaveniu (§ 446 Civilného sporového poriadku), pokiaľ tým v okolnostiach konkrétnej veci dôjde k rozumnejšiemu a spravodlivejšiemu usporiadaniu procesných vzťahov.
Uznesenie
 Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
7 Cdo 237/2016
.
Skutkový stav:
Okresný súd (ďalej "súd prvého stupňa") rozsudkom pozbavil B. K. spôsobilosti na právne úkony, ustanovil jej opatrovníčku v osobe A. M., ktorej súčasne vymedzil oprávnenia a povinnosti, ustanovil povinnosť opatrovníčke predkladať súdu v polročných intervaloch správy o opatrovanej, upustil od doručenia rozsudku pozbavenej a žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov konania.
Krajský súd, rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil a žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov odvolacieho konania.
Navrhovateľka a procesná opatrovníčka ustanovená pozbavenej (ďalej "dovolateľky") podali proti rozhodnutiu odvolacieho súdu spoločné dovolanie. Ďalším podaním z 11. novembra 2017, doručeným súdu prvého stupňa 16. novembra 2017, dovolateľky oznamujú, že sa vo veci nebudú
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).