Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Trestný čin verejného činiteľa. Ideálna a reálna konkurencia

56/2013
Trestný čin verejného činiteľa
Ideálna a reálna konkurencia
§ 2 ods. 8, § 128 ods. 1, § 326 ods. 1 a Trestného zákona
I. Podmienkou posúdenia konania verejného činiteľa ako trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 Trestného zákona (skôr - § 158 ods. 1) je, aby inkriminovaný čin bol spáchaný v úmysle predpokladanom v tomto ustanovení, bol spáchaný v súvislosti s jeho právomocou a zodpovednosťou (§ 128 ods. 1 Trestného zákona, skôr § 89 ods. 8, potom ods. 9), čo znamená, že musí ísť o takú činnosť, ktorá má vzájomný (vnútorný) vzťah, spojitosť s výkonom právomoci, ktorá mu je zverená zákonom, iným právnym predpisom alebo vyplýva z jeho pracovnej alebo funkčnej náplne.
II. Ak súd dospel k záveru, že nie je preukázaný jednočinný súbeh dvoch alebo viacerých trestných činov, ale iba jedno z nich, skutok posúdi len podľa tohto jedného ustanovenia Trestného zákona, ďalšiu právnu kvalifikáciu nepoužije a len v odôvodnení rozsudku vysvetlí, prečo táto právna kvalifikácia neprichádza do úvahy.
III. Ak ide o jeden skutok, nemožno ho rozdeliť do dvoch samostatných bodov, ktoré obsahujú rovnaké objektívne a subjektívne znaky skutkovej podstaty a právne ich posúdiť ako reálny súbeh. Taký postup je porušením zásady
ne bis in idem
.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
1Tdo V 14/2012
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR v päťčlennom senáte na základe dovolania obv. P. Ch. proti rozsudku Najvyššieho súdu SR z 11. februára 2011, sp. zn. 1To 23/2010 na neverejnom zasadnutí 25. apríla 2013 rozhodol, že uvedeným rozsudkom najvyššieho súdu a konaním, ktoré mu predchádzalo, v časti týkajúcej sa obvineného P. Ch. v bode II. rozsudku, z dôvodu uvedeného v § 371 ods. 1 písm. i) Trestného poriadku (ďalej aj "TP") účinného do 31. augusta 2011, bol porušený zákon v ustanovení § 319 TP a § 158 ods. 1 písm. a) Trestného zákona (ďalej aj "TP") účinného do 30. júna 2002 (ďalej len "TZ") ako aj v § 3 ods. 1 tohto TZ v neprospech obvineného P. Ch. Napadnutý rozsudok v tejto časti zrušil a zrušil aj rozsudok Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z 23. júna 2010, sp. zn. PK 2T 16/2008, v časti týkajúcej sa obvineného P. Ch. v celom rozsahu. V rovnakom rozsahu zrušil aj všetky ďalšie rozhodnutia na zrušené rozhodnutia obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad. Špecializovanému trestnému súdu v Pezinku prikázal, aby vec obvineného P. Ch. v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Špecializovaný trestný súd v Pezinku rozsudkom z 23. júna 2010, sp. zn. PK 2T 16/2008, uznal obvineného P. Ch. za vinného v bode č. 1 a 2 rozsudku z obzvlášť závažného trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny podľa § 185a ods. 1 TZ a z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a) TZ v podstate na skutkovom základe, že:
v bode 1 rozsudku: v priebehu roku 2002 poskytoval podporu zločineckej skupine tým, že ako príslušník Policajného zboru SR, v tom čase zaradený OO PZ J. poskytoval M. Š. - vodcovi zločineckej skupiny - informácie z policajného prostredia, ako aj o pripravovaných a vykonávaných akciách v služobnom obvode OR PZ S., a
v bode 2 rozsudku: v priebehu roku 2002 ako príslušník PZ SR, v tom čase zaradený na Obvodnom oddelení PZ J., viackrát ako verejný činiteľ prekročil svoju právomoc v tom zmysle, že poskytoval zločineckej skupine M. Š. dôležité informácie o pripravovaných a vykonávaných policajných akciách zameraných na zaistenie páchateľov dopúšťajúcich sa trestnej činnosti v služobnom obvode Okresného riaditeľstva PZ S.
Špecializovaný trestný súd mu bol za to uložený úhrnný trest odňatia slobody vo výmere troch rokov podľa § 185a ods. 1 TZ s použitím § 35 ods. 1 TZ, na výkon ktorého bol zaradený do prvej nápravnovýchovnej skupiny. Podľa § 47 ods. 1 TZ mu bol uložený aj trest straty hodnosti. Rozsudok Špecializovaného trestného súdu nadobudol právoplatnosť 11. februára 2011, kedy Najvyšší súd SR, ako súd odvolací, rozhodol vo veci rozsudkom sp. zn. 1To 23/2010.
Špecializovaný trestný súd v Pezinku predložil 13. júla 2012 Najvyššiemu súdu SR dovolanie obvineného, podané prostredníctvom obhajcu. Domáhal sa ním, aby Najvyšší súd SR vyslovil porušenie zákona v jeho neprospech rozhodnutím Najvyššieho súdu SR z 11. februára 2011, z dôvodov uv
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).