Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Účastník stavebného konania

ZSP 22/2020
§ 59 ods. 1, § 73 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
§ 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
§ 10 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1, § 250ja ods. 2, § 214 ods. 2, § 219 ods. 1, 2 Občianskeho súdneho poriadku
Ak sa stavebný úrad v odôvodnení rozhodnutia nevysporiadal so závermi znaleckého posudku, správny súd zruší žalobou napadnuté rozhodnutie pre nedostatok dôvodov podľa § 250j ods. 2 písm. d) Občianskeho súdneho poriadku.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn.
 8 Sžo 67/2014
.
Skutkový stav:
Krajský súd v Ž. rozsudkom pre nedostatok dôvodov postupom podľa § 250j ods. 2 písm. d) OSP zrušil napadnuté rozhodnutie žalovaného z 20. januára 2014, ktorým potvrdil rozhodnutie obce N. L. z 10. októbra 2013, ktorým nepriznal žalobcovi postavenie účastníka konania vo veci začatého konania o nariadení terénnych úprav na pozemkoch kat. úz. N. L.
Krajský súd uviedol, že v zmysle § 73 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte rozsudku len "stavebný zákon"), treba analogicky skúmať, či uskutočnením (terénnych úprav) stavby podľa stavebného povolenia (resp. v danom prípade projektu terénnych úprav, príp. iných podkladov) existuje možnosť ovplyvnenia vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a stavbám a nie je potrebné skúmať reálny faktický zásah do týchto práv. Vyžaduje sa splnenie dvoch kumulatívnych podmienok, a to vlastnícke alebo iné právo k pozemku a stavbám na nich, vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť nariadením terénnych úprav priamo dotknuté. Žalovaný má povinnosť dodržiavať ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p. (ďalej v texte rozsudku len "správny poriadok"), konkrétne § 47 ods. 3 správneho poriadku, podľa ktorého v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.
Je nepochybné, že vo vzťahu k účastníctvu v konaní vo vzťahu k terénnym úpravám možno aplikovať § 59 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ustanovenie konkretizuje, kto je účastníkom daného konania. Podľa § 59 ods. 1 písm. b) stavebného zákona sú to osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemk
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).