Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Význam vyznačenia právoplatnosti rozhodnutia správnym orgánom a predbežná otázka

ZSP 49/2017
Význam vyznačenia právoplatnosti rozhodnutia správnym orgánom a predbežná otázka
§ 7 ods. 1 Trestného poriadku
Súd rozhodujúci v trestnom konaní o prečine marenia úradného rozhodnutia musí skúmať, či "marené" rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné. Ide však o skúmanie objektu predmetného trestného činu ako jedného zo štyroch znakov skutkovej podstaty trestného činu. Ak však príslušný správny orgán právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia už stanovil (vyznačil), nie je súd rozhodujúci v trestnom konaní oprávnený takýto postup iného orgánu verejnej moci preskúmavať, resp. zmeniť a to ani postupom podľa § 7 ods. 1 Trestného poriadku o predbežnej otázke.
Uznesenie
Krajského súdu v Trenčíne
, sp. zn.
23 To 85/2015
.
Skutkový stav:
Krajský súd v Trenčíne na verejnom zasadnutí konanom 4. januára 2016, uznesením uvedenej spisovej značky, odvolanie obžalovaného F. T. proti rozsudku Okresného súdu B. n./ B. z 5. marca 2015, sp. zn. 1 T 56/2012, podľa § 319 Trestného poriadku zamietol ako nedôvodné.
Z odôvodnenia:
Súd prvého stupňa uznal obžalovaného F. T. rozsudkom za vinného z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d) TZ, pretože 3. júla 2010 v čase o 20.43 hod. riadil osobné motorové vozidlo značky BMW X6, ktorého majiteľom je firma A. SK spol. s r. o., P., po ceste č. I/50 v B. n./ B. v smere do Trenčína, pričom bol zastavený a kontrolovaný hliadkou ODI B. n./ B., kedy mu bola uložená bloková pokuta vo výške 20 eur za prekročenie rýchlosti v obci o 12 km/h., hoci mal rozhodnutím o priestupku vydaného ODI P., č. ORP- ...-2009 z 8. februára 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 5. marca 2010 a vykonateľnosť 22. marca 2010, uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá na dobu 6 mesiacov.
Bol za to odsúdený podľa § 348 ods. 1 TZ s použitím § 38 ods. 2 TZ k trestu odňatia slobody na 3 mesiace, pričom podľa §§ 49 ods. 1 písm. a), 50 ods. 1 TZ mu bol výkon tohto trestu podmienečne odložený na skúšobnú dobu 12 mesiacov. Podľa § 61 ods. 1 a 2 TZ bol obžalovanému uložený aj trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu na 30 mesiacov.
Obžalovaný
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).