Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zásahy štátu do výkonu podnikateľskej činnosti počas krízy COVID-19 a ich riešenie

Príslušné orgány verejnej moci v Slovenskej republike (ďalej aj „SR“) počas pandémie mnohým zakázali podnikať alebo ich podnikateľskú činnosť výrazne obmedzili, v dôsledku čoho podnikatelia utrpeli majetkovú škodu, prišli o zisk, či stratili klientelu. Zároveň meškajú s platbami svojim veriteľom (prenajímateľom a dodávateľom), ktorí sa tiež nachádzajú v zlej finančnej situácii a uplatňujú si svoje nároky. Zákonodarca podnikateľov pripravil o nezávislý súdny prieskum zásahov do ich práva na pokojné užívanie majetku, hoci títo mnohé z nich považujú za nezákonné, neodôvodnené, neprimerané či diskriminačné a tvrdia, že prijatím uvedených opatrení nedochádza k naplneniu deklarovaného cieľa verejného zdravia. V SR však v rozpore s naším záväzkami vyplývajúcimi z čl. 6 a čl. 13 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) neexistuje nezávislý arbiter takýchto sporov, pretože jednotlivcom bolo odopreté ich právo na prístup k súdu. Štát podnikateľom sľúbil, že má pre nich pripravené cielené odškodnenie. Nakoniec deklaroval, že odškodňovací zákon neprijme a podnikateľom poskytol jednu z najmenších pomocí spomedzi krajín Európskej únie (ďalej len „EÚ“). Berúc do úvahy uvedené, je cieľom príspevku upozorniť na medzinárodné záväzky SR, identifikovať vzniknuté nedostatky právnej úpravy a aplikačnej praxe a navrhnúť relevantné riešenia.

Súdny prieskum núdzových opatrení

Vo svojej Predbežnej správe o opatreniach prijatých v členských štátoch EÚ v dôsledku krízy Covid-19, ktorá je zverejnená v slovenskom preklade na stránke Ústavného súdu SR (ďalej len „ústavný súd“)1 Benátska komisia uviedla, že „koncepcia núdzového pravidla je založená na predpoklade, že v určitých situáciách politickej, vojenskej a hospodárskej núdze musí systém obmedzení ústavnej vlády ustúpiť pred zvýšením výkonnej moci. Avšak aj v prípade núdzového stavu musí prevažovať základná zásada právneho štátu.2

Právny štát je založený na piatich základných princípoch, ktorými sú: zákonnosť, právna istota, predchádzanie zneužívaniu právomocí, rovnosť pred zákonom a nediskriminácia a prístup k spravodlivosti.3

Významnou zárukou proti rizikám zneužitia právomoci výkonnej moci je podľa Benátskej komisie súdne preskúmanie núdzových opatrení. Právo na spravodlivý proces a na účinné opravné prostriedky zakotvené v čl. 6 a čl. 13 Dohovoru sa naďalej uplatňujú počas mimoriadnych situácií. To znamená, že jednotlivci, ktorých sa týkajú núdzové opatrenia, musia byť schopní napadnúť tieto opatrenia súdnou cestou. Výkonnej moci môže byť poskytnutá rôzna miera voľnej úvahy, v závislosti od okolností, čo však nemôže viesť k faktickému

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).