Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol o sťažnostiach majiteľov fitnescentier zatvorených z dôvodu protipandemických opatrení

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Štát uspel pred Európskym súdom pre ľudské práva v konaní o sťažnostiach majiteľov fitnescentier zavretých v rámci boja proti šíreniu vírusu Covid-19.

Prípad sa týkal piatich sťažností v súvislosti s dôsledkami série opatrení prijatých Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci prevencie šírenia vírusu Covid-19. Sťažovateľmi boli majitelia fitnescentier, ktoré boli v dôsledku vyššie spomínaných opatrení zatvorené od marca do júna 2020. Sťažovatelia v sťažnostiach tvrdili, že im v dôsledku toho vznikla majetková škoda a prišli o ušlý zisk, ako aj o klientelu. Sťažovali sa na porušenie práva na pokojné užívanie majetku, zaručeného článkom 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Vláda v konaní argumentovala, že sťažnosti predstavujú zneužitie práva na individuálnu sťažnosť, pretože sťažovatelia neinformovali ESĽP o tom, že podali ústavné sťažnosti, ktorými sa sťažovali na porušenie svojich práv na vnútroštátnej úrovni, ani o tom, že boli prijímateľmi štátnej finančnej pomoci v rámci podporných schém na zmiernenie finančných dopadov povinného uzavretia prevádzok alebo obmedzenia ich činností.

ESĽP vo svojom rozhodnutí uviedol, že sťažovatelia mu podali sťažnosti niekoľko mesiacov po tom, ako sa obrátili na ústavný súd a v sťažnostiach výslovne uviedli, že na vnútroštátnej úrovni nemohli dosiahnuť preskúmanie predmetných opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky súdmi ani ústavným súdom. Neinformovali ho ani o výsledku konania na ústavnom súde. ESĽP v tejto súvislosti zároveň zdôraznil, že na povinnosť informovať ho o všetkých relevantných skutočnostiach boli sťažovatelia upozornení a boli zastúpení právnym zástupcom. Informácia o konaní pred ústavným súdom sa pritom podľa ESĽP týkala jadra prípadu. Rovnako tak sa prípadu týkala informácia o čerpaní štátnej pomoci. ESĽP ďalej poukázal na to, že právni zástupcovia sťažovateľov musia preukázať vysokú úroveň profesionálnej obozretnosti a zmysluplnej spolupráce s ESĽP tak, aby ho ušetrili od podávania nepodložených sťažností. V posudzovanom prípade sťažovatelia podľa ESĽP zámerne zamlčali významné informácie a ich sťažnosti majú preto zneužívajúci charakter. Na základe uvedeného ESĽP tieto sťažnosti vyhlásil za neprijateľné.