Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Novela Zákonníka práce v MPK do 27. 7. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

BRATISLAVA. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Cieľom návrhu zákona je reagovať na odôvodnené stanovisko Európskej komisie zo dňa 26. januára 2023, v ktorom namieta nesúlad slovenských vnútroštátnych opatrení s čl. 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie IMI“).

Navrhovaná zmena spočíva v doplnení a prepracovaní ustanovení o zodpovednosti dodávateľa služby na území Slovenskej republiky za vyplatenie mzdy, ktorá nebola zaplatená zamestnancovi zamestnávateľom, ak ten je priamym subdodávateľom dodávateľa služby a v spresnení podmienok, za ktorých takáto zodpovednosť vzniká alebo nevzniká, rozsahu zodpovednosti a oblasti, v ktorej sa takáto zodpovednosť uplatňuje.

Návrh zákona možno pripomienkovať do 27. 7. 2023 v procese LP/2023/415. Sprievodná dokumentácia k procesu je k dispozícii na tomto odkaze.