Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Princípy dobrej verejnej správy (ZSP 20/2024)

§ 20 ods. 1, § 24 ods. 7 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre
§ 61 ods. 1, § 62 ods. 1, písm. a/, b/, § 68 ods. 1, § 88a ods. 1, 7, § 139b ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
§ 462 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
Odporúčanie CM/Rec (2007)7 Výboru ministrov o dobrej verejnej správe

Ak kasačný súd zistil, že správny súd založil svoje rozhodnutie na konštatovaní o porušení princípov dobrej verejnej správy bez toho, aby sa pred rozhodnutím oboznámil s obsahom celej dokumentácie týkajúcej sa stavebného konania a jeho právne závery sa v zásade obmedzili na akceptáciu námietok žalobcu bez vyhodnotenia argumentácie ostatných účastníkov konania, je to dôvodom, aby kasačný súd zrušil rozhodnutie správneho súdu pre jeho nepreskúmateľnosť a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR, sp. zn. 6Sžk/1/2021

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).