Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

K zániku vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa externe študujúce na strednej škole (ZSP 13/2024)

§ 62 ods. 1 a § 78 ods. 1 Zákona o rodine
§ 421 ods. 1 písm. b) Civilného sporového poriadku

Sama skutočnosť, že plnoleté dieťa sa vzdeláva na strednej škole vo forme externého štúdia, ktoré je organizované len raz týždenne, neopodstatňuje záver, že sa sústavne nepripravuje na budúci výkon povolania a je schopné samo sa živiť (§ 62 ods. 1 Zákona o rodine).

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4Cdo/188/2021

SKUTKOVÝ STAv
Okresný súd (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 31. augusta 2020 zamietol návrh osoby povinnej platiť výživné (ďalej aj „povinný“) na zrušenie vyživovacej povinnosti voči osobe oprávnenej na výživné (ďalej aj „oprávnený“).

Súd prvej inštancie vychádzal z toho, že osobou oprávnenou na výživné je v danom prípade plnoletý študent externého štúdia na strednej škole. Jeho štúdium, ktoré má v budúcnosti zavŕšiť maturitou, sa realizuje formou osobnej účasti v škole vždy v sobotu každého kalendárneho týždňa v priebehu školského roka. Štúdium je spoplatnené. Oprávnený je od septembra 2019 evidovaný na úrade práce, pričom nepoberá žiaden príjem. V poslednom období pretrvávajú u neho zdravotné problémy, kvôli ktorým absolvuje pravidelné lekárske vyšetrenia a následnú liečbu spojenú s finančnými výdavkami. Na podklade týchto zistení súd prvej inštancie ustálil, že v porovnaní so stavom, ktorý bol v minulosti relevantný pre určenie vyživovacej povinnosti povinného (otca) voči oprávnenému, nedošlo k takej zmene pomerov, ktorá by bola relevantná v zmysle § 78 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZR“). Uzavrel, že oprávnený naďalej nie je schopný sa samostatne živiť, preto vyživovacia povinnosť povinného trvá (§ 62 ods. 1 ZR). Neopodstatnený návrh povinného na zrušenie jeho vyživovacej povinnosti voči synovi vzhľadom na to zamietol.

Krajský súd (ďalej len „odvolací súd“) na odvolanie povinného rozsudok súdu prvej inštancie zmenil rozsudkom z 24. februára 2021 tak, že vyživovaciu povinnosť povinného voči oprávnenému zrušil.

Odvolací súd uviedol, že v okolnostiach daného prípadu by základným predpokladom pre trvanie vyživovacej povinnosti povinného voči oprávnenému bola skutočnosť, že plnoletý oprávnený nie je schopný sám sa živiť, lebo sa sústavným štúdiom pripravuje na budúce povolanie. Z obsahu spisu vyplýva, že naposledy bola vyživovacia povinnosť povinného k jeho (v tom čase ešte maloletému) synovi určená rozsudkom súdu zo 7. decembra 2018 vo výške 140 eur mesačne. Oprávnený bol vtedy žiakom strednej odbornej školy v dennej forme. Štúdium na tejto škole ukončil z dôvodu, že mu zvolený študijný odbor nevyhovoval. Následne začal v externej forme štúdia navštevovať súkromnú obchodnú akadémiu, kde výučba prebieha len počas sobôt. Odvolací súd dospel k záveru, že ak štúdium trvá zo siedmych dní v týždni len jeden deň, oprávnený sa sústavným štúdiom riadne nepripravuje na svoje budúce povolanie. Nie je pritom rozhodujúce, aká je kvalita ním navštevovanej školy alebo aká je výška školného. Z hľadiska posúdenia opodstatnenosti návrhu povinného na zrušenie jeho vyživovacej povinnosti je rozhodujúce, že oprávnený navštevuje druhý ročník strednej školy maximálne štyrikrát do mesiaca. Také štúdium nemožno považovať za sústavnú prípravu na budúce povolanie. Plnoletý oprávnený je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, to ale neznamená, že nie je schopný sám sa živiť. Na tom nemení nič

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).