Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Rozhodovanie v rovnakých veciach (ZSP 21/2024)

§ 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
§ 11, § 22 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
§ 140, § 461, § 464 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

Orgány štátnej moci sú povinné svojou činnosťou napĺňať legitímne očakávanú predstavu jednotlivca o právom štáte, s ktorou logicky korešponduje zásada rozhodovať v obdobných veciach rovnako. Uvedená zásada je v správnom súdnictve legislatívne zakotvená v § 140 Správneho súdneho poriadku. Ak v obdobných aspoň piatich veciach žalobcu a žalovaného už kasačný súd o kasačnej sťažnosti rozhodoval, v odôvodnení rozhodnutia poukáže stručne na svoje skoršie rozhodnutia a ak sa stotožňuje s ich odôvodnením, ďalšie dôvody nemusí uvádzať (§ 246 ods. 2).

Rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR, sp. zn. 3Sfk/55/2022

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).