Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Žiadosť o prepustenie z väzby a konanie o nej

ZSP 7/2018
Žiadosť o prepustenie z väzby a konanie o nej
§ 79 ods. 3 Trestného poriadku
§ 238 ods. 3 Trestného poriadku
Ak sa obvinený po podaní obžaloby v rámci súdneho konania podľa § 238 ods. 3 Trestného poriadku vyjadrí, že žiada o prepustenie z väzby na slobodu, nejde o "novú žiadosť", ale o súčasť jeho vyjadrenia v rámci tohto konania. Preto o uvedenej "žiadosti" sa nerozhodne samostatným výrokom, ale súd sa týmto vyjadrením obvineného vyrovná v rámci rozhodnutia o väzbe v intenciách uvedeného zákonného ustanovenia.
Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti obvineného o prepustenie z väzby na slobodu je rozhodnutím v neprospech obvineného aj z procesného hľadiska, lebo novú žiadosť, ak v nej neuvedie iné dôvody, môže opakovať až po uplynutí 30-tich dní odo dňa, keď rozhodnutie o jeho predchádzajúcej žiadosti nadobudlo právoplatnosť (§ 79 ods. 3 štvrtá veta Trestného poriadku).
Uznesenie
Krajského súdu v Trenčíne
, sp. zn.
23 Tos 112/2014
.
Skutkový stav:
§ Krajský súd v Trenčíne uvedeným uznesením na neverejnom zasadnutí 8. augusta 2014, z podnetu sťažnosti obvineného A. K. proti uzneseniu Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom, sp. zn. 2 T 113/2014 z 31. júla 2014, podľa § 194 ods. 1 ods. 2 Trestného poriadku (ďalej aj "TP") zrušil v napadnutom uznesení výrok, ktorým bola podľa § 79 ods. 3 TP zamietnutá žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu. Ďalšie výroky označeného uznesenia ostali týmto zrušením nedotknuté.
Z odôvodnenia:
Prokurátorka Okresnej prokuratúry N. M. n./ V. podala na A. K. obžalobu 18. júla 2014, v ktorej mu kládla za vinu, že sa mal dopustiť prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. b) a c) Trestného zákona (ďalej aj "TZ") s použitím § 138 písm. b) TZ na tom skutkovom základe, že ako otec maloletej S. S. v období od 1. októbra 2009 do 21. mája 2014 si riadne neplní vyživovaciu povinnosť v Novom Meste nad Váhom a inde, ktorá mu vyplýva z ustanovenia Zákona o rodine a z rozsudku Okresného súdu v N. M. n./ V. č. k. 7P/47/2008-332 z 11. februára 2009, ktorým
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).