Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Započítanie väzby do trestu odňatia slobody uloženého obvinenému v inej trestnej veci ako je tá, v ktorej "vykonal" väzbu

ZSP 48/2020
§ 45 Trestného zákona
§ 215 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku
§ 281 ods. 2 Trestného poriadku
§ 394 ods. 1 Trestného poriadku
§ 414 ods. 1 Trestného poriadku
Ak súd zastaví trestné stíhanie podľa § 281 ods. 2 Trestného poriadku, z dôvodu podľa § 215 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku, preto že dospeje k záveru, že by prichádzalo do úvahy upustenie od uloženia súhrnného alebo ďalšieho trestu, treba dobu, ktorú strávil v tomto konaní vo väzbe, započítať do trestu odňatia slobody uloženého obvinenému skorším rozsudkom. Ak by uvedené neplatilo, nastala by nespravodlivá, neprijateľná a neakceptovateľná situácia, v rámci ktorej by bol v priaznivejšom postavení páchateľ závažnejšieho trestného činu, ktorému bol uložený súhrnný trest a započítaná do neho doba strávená vo väzbe, ako páchateľ menej závažného trestného činu, vo vzťahu ku ktorému bolo trestné stíhanie zastavené podľa § 281 ods. 2 Trestného poriadku, § 215 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku, z dôvodu možného upustenia od uloženia súhrnného trestu alebo ďalšieho trestu a doba strávená vo väzbe by sa mu do skôr uloženého trestu, ktorý je považovaný za dostatočný, nezapočítala.
O započítaní väzby do trestu odňatia slobody uloženého obvinenému v inej trestnej veci ako je tá, v ktorej "vykonal" väzbu rozhodne predseda senátu resp. samosudca (§ 414 ods. 1 Trestného poriadku) súdu, ktorý zastavil trestné stíhanie postupom podľa § 281 ods. 2 Trestného poriadku, z dôvodu podľa § 215 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku, pretože dospel k záveru, že by prichádzalo do úvahy upustenie od uloženia súhrnného alebo ďalšieho trestu.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
sp. zn.
3 Tost 25/2019
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR uvedeným uznesením zamietol sťažnosť odsúdeného M. D. podanú proti uzneseniu Krajského súdu v B. B., sp. zn. 5 Ntok 1/2018 zo 16. apríla 2019.
Z odôvodnenia:
Krajský súd v B. B. uznesením sp. zn. 5 Ntok 1/2018 zo 16. apríla 2019 zamietol návrh odsúdeného M. D. na povolenie obnovy konania vo veci vedenej na Krajského súdu v B. B. pod sp. zn. 2 T 6/2004.
Krajský súd svoje uznesenie odôvodnil v podstate nasledovne:
"Uznesením NS SR, sp. zn. 1 To 112/2006 zo 7. marca 2007 došlo podľa § 256 TP (účinného do 1.1.2006) k zamietnutiu odvolania obžalovaného M. D., ktoré podal proti rozsudku Krajského súdu v B. B. sp. zn. 2 T 6/04 z 30. augusta 2006. Uznesením Krajského súdu v B. B. z 24. apríla 2007 došlo k zarátaniu väzby vykonanej v konaní 2 T 6/2004 (v období od 2.4.2004 do 26.7.2006) do uloženého 25-ročného trestu odňatia slobody. 25-ročný trest odňatia slobody bol nariadený dňom 7. marca 2007, pričom k reálnemu nastúpeniu tohto trestu došlo 25. apríla 2007. Uložené ochranné liečenie bolo nariadené 25. apríla 2007. Pokiaľ ide o konanie Okresného súdu R. S, sp. zn. 2 T 208/2006 (trestné stíhanie M. D. pre zločin marenia spravodlivosti podľa § 344 ods. 1 písm. d) TZ), toto konanie bolo vedené voči M. D. väzobne, pričom jeho väzba začala 16. augusta 2006. M. D. bol v tomto konaní prepustený z väzby 25. apríla 2007 (tzn. deň, kedy nastúpil výkon 25-ročného trestu odňatia slobody v konaní Krajského súdu B. B., sp. zn. 2 T 6/2004). Uznesením Okresného súdu R. S., sp. zn. 2 T 208/2006 zo 7. júna 2007 došlo k právoplatnému zastaveniu trestného stíhania proti obžalovanému M. D. podľa § 281 ods. 2 a § 215 ods. 2 písm. a) TP, pre skutok stíhaný ako zločin marenia spravodlivosti podľa § 344 ods. 1 písm. d) TZ (lebo trest, ku ktorému môže toto konanie viesť, je celkom bez významu popri 25-ročnom treste odňatia slobody, ktorý bol M. D. už uložený v konaní Krajského súdu B. B., sp. zn. 2 T 6/2004). V spise Okresného súdu R. S., sp. zn. 2 T 208/2006 sa nachádza aj oznámenie Okresného súdu R. S. zo 4. apríla 2014, adresované M. D., v ktorom sa uvádza: "Vám oznamujeme, že započítanie výkonu väzby v trestnej veci sp. zn. 2 T 208/2006 Okresného súdu R. S. do výkonu trestu v trestnej veci sp. zn. 2 T 6/2004 Krajského súdu v B. B. nie je možné, lebo to Trestný poriadok nepripúšťa". Návrhom na povolenie obnovy konania z 30. apríla 2018 (doplneným podaním obhajcu z 31.1.2019, ako aj prednesom na verejnom zasadnutí krajského súdu konanom 16.4.2019) požiadal odsúdený M. D. o povolenie obnovy konania Krajského súdu B. B., sp. zn. 2 T 6/2004 (a zrušenie súvisiacich výrokov odsudzujúceho rozsudku) z dvoch dôvodov:
skutočnosť, že pri ukladaní trestu odňatia slobody v konaní 2 T 6/2004 pred Krajského súdu B. B. nebola zohľadnená väzba obvineného v inom trestnom konaní, v ktorom nedošlo k odsúdeniu odsúdeného,
skutočnosť, že do dnešného dňa nedošlo k výkonu ochranného protialkoholického liečenia ústavného, čo preukazuje, že popri uložení dlhoročného trestu odňatia slobody bolo uloženie ochranného opatrenia nedôvodné.
Pokiaľ ide o prvý dôvod návrhu na povolenie obnovy konania, obhajoba zdôrazňuje predovšetkým to, že: v konaní Okresného súdu R. S., sp. zn. 2 T 208/2006 vykonal odsúdený M. D. väzbu v dĺžke osem mesiacov a jedenásť dní, ktorá v označenom konaní nebola započítaná, pretože nedošlo k odsúdeniu M. D. (ale k zastaveniu trestného stíhania); keďže nedošlo k započítaniu väzby v zmysle § 38 ods. 1 TZ (účinného do 31.12.2005), malo dôjsť k započítaniu tejto väzby v konaní Krajského súdu B. B., sp. zn. 2 T 6/2004 v zmysle § 38 ods. 3 TZ ("ak nie je započítanie väzby alebo trestu (ods. 1 až 2) možné, prihliadne súd na túto skutočnosť pri určení druhu trestu, prípadne jeho výmery"); ak by doba väzby z konania 2 T 208/2006 pred Okresným súdom R. S. nemala byť zohľadnená v konaní 2 T 6/2004 pred Krajského súdu B. B., tak by nastala paradoxná situácia, ktorá by bola pre odsúdeného horšia, ako keby v konaní 2 T 208/2006 došlo k jeho odsúdeniu (v tom prípade by bola doba väzby vykonaná v konaní Okresného súdu R. S., sp. zn. 2 T 208/2006 zarátaná do 25-ročného trestu odňatia slobody uloženého v konaní Krajského súdu B. B., sp. zn. 2 T 6/2004); z rozsudku Krajského súdu B. B., sp. zn. 2 T 6/2004 z 30. augusta 2006 a z uznesenia Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1 To 112/2006 nevyplýva, že by súdy pri ukladaní trestu prihliadali na väzbu odsúdeného z konania 2 T 208/2006 pred Okresným súdom R. S.; ide o nepo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).