Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Cisko, L.: Zodpovednosť za vady plnenia v kúpnej zmluve v obchodovaní. Vedecká monografia.

 Praha: Leges, 2020, s. 135. ISBN 978-80-7502-429-9.

Esenciálnou súčasťou každodenného sveta obchodovania je vstupovanie podnikateľov do obchodných záväzkov, a teda aj uzatváranie množstva kúpnych zmlúv medzi nimi, čo však ani pri ich predpokladaných skúsenostiach nemusí zabezpečiť, že dané kúpne zmluvy budú spĺňať zákonnom predpokladané náležitosti. V súčasnosti, ak dochádza k takejto forme ,,výmeny tovarov“ možno hovoriť o rôznych vonkajších, vnútorných vplyvoch a faktoroch (napr. ako sú ľudské, ekonomické, výrobné faktory a iné), ktoré môžu negatívne ovplyvniť dodržanie dohodnutého a splnenie jednotlivých povinností   zmluvných   strán   vyplývajúcich z relevantných právnych predpisov, prevažne Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. Práve podľa obchodnoprávnej úpravy je pri uzatvorení kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na druhej strane hlavnou povinnosťou predávajúceho zabezpečiť dohodnuté plnenie, a to riadne a včas. Následok nesplnenia tejto povinnosti vyvoláva rôzne účinky, spravidla vznik novej zmluvnej zodpovednosti. Okrem zodpovednosti za omeškanie, zodpovednosti za škodu rozlišujeme v právnej teórii aj zodpovednosť za vady, pričom na tento druh osobitnej zodpovednosti prináša recenzovaná vedecká monografia komplexný pohľad. Aj keď sa tejto téme zmluvných typov a zodpovednosti zo zmluvných záväzkov venuje nejeden domáci a zahraničný autor, táto publikácia je jedinečná vo svojom odbore, pretože problematika v nej sa opísaná zameriava na zodpovednosť za vady v špecifickom zmluvnom type. Pôjde už o spomínanú kúpnu zmluvu uzatváranú v režime Obchodného zákonníka1 ako druhu relatívneho obchodnozáväzkového vzťahu.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).