Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dvadsať rokov transformácie sociálneho zabezpečenia

Dvadsať rokov transformácie sociálneho zabezpečenia
(Jeden krok vpred, dva kroky vzad alebo od sociálneho zabezpečenia cez sociálne poistenie, ba dokonca sporenie opätovne k sociálnemu zabezpečeniu na úrovni životného minima - t.j. k odvodovému bonusu?)
JUDr.
Zuzana
Macková
PhD.
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
1. Vývoj sociálneho zabezpečenia od roku 1989 do roku 1992 - Koncepcia transformácie sociálneho zabezpečenia
Uplynulo 21 rokov od okamihu, ktorý zmenil život každého z nás. Na území bývalého Československa po novembri 1989 sa uskutočnili zásadné spoločenské zmeny, ktoré sa dotkli nielen oblasti politickej, ekonomickej, ale i sociálnej. Česká a Slovenská Federatívna Republika sa prihlásila k transformácii s prvkami demokratického usporiadania spoločnosti a ekonomikou opierajúcou sa o trh. Došlo k zásadnému zlomu, ktorý sa prejavil tým, že starý systém vo svojej podstate prestal existovať, avšak nový systém ako celok ešte neexistoval.
V období rokov 1989 až 1992 nešlo o komplexné ozdravenie celého sociálneho systému
, ale išlo najmä o vyjadrenie podpory ekonomickej reforme. Ekonomická transformácia môže byť úspešná iba za podmienky politického konsenzu v spoločnosti, ktorý predpokladá vytvorenie politických a sociálnych podmienok priechodnosti ekonomickej reformy. "Sociálna reforma musí nevyhnutne sprevádzať a podporovať reformu ekonomickú, aby negatívne sociálne dopady hospodárskych zmien boli pre obyvateľstvo znesiteľné".1)
Podľa A. Tokárovej
transformácia sociálnej sféry
znamená obsahovú a inštitucionálnu zmenu postavenia človeka ako sociálnej bytosti v štruktúre spoločenských vzťahov, ktoré sa zakladajú na trhovej ekonomike, a pluralitnej občianskej spoločnosti. Transformácia bola relatívne nezávislá súčasť celkovej transformácie spoločnosti, ale zároveň bola závislá najmä v prvých fázach od ekonomickej transformácie i hospodárskej politiky, od ktorej záviselo tempo, formy, atmosféra napätia či politického konsenzu. Cieľom transformácie bolo vytvorenie nových sociálnych vzťahov a mechanizmus sociálne spravodlivej spoločnosti, fungujúcej v podmienkach trhovej ekonomiky, t.j. jej hlavným cieľom bolo pridanie sociálneho rozmeru trhovej ekonomike.2)
V tomto období
sociálne zabezpečenie
pozostávalo zo systému
dôchodkového zabezpečenia, nemocenského poistenia, štátnych sociálnych dávok a sociálnej starostlivosti
(od 1.8.1998 systém sociálnej pomoci).
V roku 1990 bolo v oblasti sociálneho zabezpečenia prijatých viacero významných právnych noriem. Medzi najvýznamnejšie patrila novela zákona o sociálnom zabezpečení s účinnosťou
od 1. mája 1990
(zákonom č.110/1990 Zb.), ktorou
ol zrušený inštitút osobných dôchodkov a do sociálneho zabezpečenia bolo zahrnuté aj sociálne zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb
(ďalej len "SZČO"). Bol prijatý
zákon č.46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov
, ktorým sa stanovili podmienky a spôsoby pravidelného zvyšovania dôchodkov.
Od 1. augusta 1991
bol
zákonom č.306/1991 Zb.
zavedený
vdovecký dôchodok
ako obligatórna dávka dôchodkového zabezpečenia.
Dňa 1. októbra 1990
nadobudol účinnosť
zákon č.382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku
, ktorým došlo
k úplnemu zrovnoprávneniu postavenia rodiča dieťaťa
, t.j. matky i otca
vo veci starostlivosti o malé deti
od ich najútlejšieho veku. (Do tohto dňa sa poskytoval tzv. materský príspevok iba matkám dieťaťa). V októbri 1991 bol taktiež prvýkrát prijatý
zákon č.463/1991 Zb. o životnom minime
. Predstavoval zlom pri formovaní nového systému sociálneho zabezpečenia, pretože "socializmus zrušil chudobu".3)
Za životné minimum
sa považovala
suma na zabezpečenie výživy a ostatných osobných potrieb občana
, ktorá bola určená podľa veku posudzovanej osoby,
a suma potrebná na zabezpečenie nevyhnutných nákladov na domácnosť
bola určená podľa počtu osôb žijúcich v domácnosti.
Zákonom Slovenskej národnej rady č.543/1990 Zb.
bola vytvorená nová organizácia sociálneho zabezpečenia. Bola zriadená štátna Správa sociálneho zabezpečenia, prostredníctvom ktorej sa začal realizovať výkon sociálneho zabezpečenia. Orgánmi tejto štátnej inštitúcie boli Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, Slovenská správa sociálneho zabezpečenia, okresné správy sociálneho zabezpečenia, okresné úrady, obvodné úrady, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a obce. Časť výkonu štátnej správy sociálneho zabezpečenia sa inštitucionálne už v roku 1991 presunula na samosprávu, avšak otázky financovania zostali nedoriešené.
Zákonom č.235/1992 Zb.
bolo zavedené
pôsobenie neštátnych subjektov do výkonu sociálnej starostlivosti
ako prejav uplatňovania demonopolizácie smerujúcej k pluralizácii subjektov pôsobiacich v sociálnej sfére. Veľký význam malo aj prijatie
zákona č.1/1992 Zb. o zamestnanosti
, ktorým sa prvýkrát v období po 2. svetovej vojne riešil problém nezamestnanosti. Došlo k zriadeniu úradov práce a k zabezpečeniu príjmu v období nezamestnanosti poskytovaním podpory v nezamestnanosti, výška ktorej bola diferencovaná v závislosti od počtu odpracovaných rokov a od dosiahnutého veku. V roku 1991 bolo prijaté vládne nariadenie ČSFR č.99 o určení minimálnej mzdy a vládnymi nariadeniami sa minimálna mzda ustanovovala až do 31. marca 1996.
II. Obdobie rokov 1993 - 1998 - Koncepcia transformácie sociálnej sféry Slovenskej republiky - od štátneho sociálneho zabezpečenia k verejnoprávnemu poisteniu
V tomto období sa vývoj transformácie nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia orientoval najmä na finančné a inštitucionálne zabezpečenie.
Komplexná daňová reforma uskutočnená k l. januáru l993
(zákonom č.286/1992 Zb.) podmienila vývoj príprav transformácie existujúceho systému štátneho sociálneho zabezpečenia
na systém verejnoprávneho sociálneho poistenia. Zákonom NR SR č.7/l993 Z.z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia, ktorý taktiež nadobudol účinnosť 1. januára 1993, došlo k zriadeniu verejnoprávnej inštitúcie - Národnej poisťovne na vykonávanie zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia.
V procese budovania a zavádzania nového systému verejnoprávneho poistenia sa do popredia dostal najmä princíp participácie realizujúci sa v právnej rovine
prostredníctvom procesu demokratizácie
, ktorý sa prejavil v organizácii samosprávnych orgánov Národnej poisťovne fungujúcich
na báze tripartizmu
. Samosprávnymi orgánmi poisťovne boli Zbor zástupcov, ktorý sa skladal z deviatich zástupcov poistencov navrhnutých zástupcami odborových organizácií a inými občianskymi združeniami, z deviatich zástupcov štátu navrhnutých vládou Slovenskej republiky, z deviatich zástupcov zamestnávateľov navrhnutých zamestnávateľskými zväzmi a združeniami Slovenskej republiky, ktorých volila Národná rada Slovenskej republiky z nimi navrhnutých kandidátov. Ďalšími samosprávnymi orgánmi boli správna rada a dozorná rada.
Pri platení poistného do Sociálnej poisťovne bol v ustanovení § 22 citovaného zákona zakotvený
princíp sociálnej solidarity
, ktorý sa prejavil
v určení najnižšieho vymeriavacieho základu vo výške minimálnej mzdy
, ktorá v tom období bola v
sume 2 200 Sk mesačne, a v určení najvyššieho vymeriavacieho základu
, ktorý bol
ustanovený vo výške 30-násobku minimálnej mzdy
, t.j.
v sume 66 000 Sk mesačne
. Uvedeným ustanovením sa mal naplniť
princíp sociálnej spravodlivosti a sociálnej solidarity
z dôvodu výšky dosahovaných príjmov a zabezpečenia širších vrstiev obyvateľstva podľa rovnakých pravidiel. Uvedené maximum vymeriavacieho základu sa však znížilo na 8-násobok minimálnej mzdy s odôvodnením, že samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len "SZČO") a spolupracujúce osoby, t.j. malí a strední podnikatelia potrebujú na rozvíjanie svojich aktivít určité časové obdobie, po ktoré by sa im mali poskytovať nielen daňové úľavy, ale aj úľavy v oblasti platenia poistného do verejnoprávnych fondov.
Spojenie výkonu zdravotného poistenia s výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia malo za následok nefunkčnosť Národnej poisťovne. Táto skutočnosť viedla Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky k vypracovaniu návrhu
zákona NR SR č.274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni
, ktorý bol schválený v auguste l994. Na základe tohto zákona bola zriadená
Sociálna poisťovňa ako verejnoprávna inštitúcia na vykonávanie nemocenského poistenia
(zabezpečenia)
a dôchodkového zabezpečenia
. Hlavným cieľom bola opätovne inštitucionalizácia a finančné usporiadanie autonómneho systému nemocenského poistenia (zabezpečenia) a dôchodkového zabezpečenia. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky analogicky vypracovalo návrh zákona o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia a o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne (
zákon NR SR č.273/l994 Z.z.
v znení neskorších predpisov - t.j. sociálne poistenie v širšom slova zmysle zahŕňalo nielen nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie, poistenie v nezamestnanosti, ale aj zdravotné poistenie).
Oba zákony nadobudli účinnosť 1. januára 1995
. Sociálna poisťovňa sa stala právnym nástupcom Národnej poisťovne. Princíp osobnej participácie občanov sa v právnej rovine naďalej realizoval prostredníctvom demokratizácie na báze tripartizmu, ktorý sa prejavoval v činnosti i zložení samosprávnych orgánov Sociálnej poisťovne, ktorými boli už len správna rada a dozorná rada. Správna rada pozostávala z 21 členov, a to zo siedmich zástupcov navrhnutých odborovými zväzmi a záujmovými združeniami občanov, zo siedmich zástupcov navrhnutých zamestnávateľskými zväzmi a združeniami, ako aj zo siedmich zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky. Dozorná rada mala deväť členov, ktorí museli byť odborníkmi z oblasti nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia. Nad vykonávaním nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia Sociálnej poisťovne realizoval dozor štát prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstva financí Slovenskej republiky, t.j. orgánmi štátneho dozoru, čím sa prejavovala štátna ingerencia v medziach zákona. Štátna garancia za platobnú schopnosť Sociálnej poisťovne sa postupne oslabovala, pretože sa nahradila iba poskytnutím finančnej návratnej výpomoci do výšky 100% jej platobnej neschopnosti. Išlo o
prejav ústupu od štátneho paternalizmu
so zachovaním aspoň minimálnych záruk štátu v prípade nesolventnosti základného fondu dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia.
Pri platení poistného sa výška minimálneho vymeriavacieho základu naďalej odvodzovala od výšky minimálnej mzdy, ktorá v tom čase bola 2 450 Sk mesačne (§ 2 nariadenia vlády ČSFR č.53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení nariadenia vlády SR č.248/1993 Z.z. - účinné od 30.10.1993). Maximálny vymeriavací základ bol ustanovený vo výške zodpovedajúcej 8-násobku minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platila k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platilo poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, t.j. bol vo výške najviac 19 600 Sk mesačne pre všetky povinné subjekty (§ 16 ods. 8 zákona NR SR č.274/1994 Z.z. v znení zákona NR SR č.374/1994 Z.z. - účinný od 1.1.1995).
Vo väzbe k Sociálnej poisťovni, ako aj k financovaniu nemocenského poistenia (zabezpečenia) a dôchodkového zabezpečenia hmotnoprávna úprava nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia zaostávala a narúšala kontinuitu. Z vecnej stránky naďalej pretrvávala "zabezpečovacia" povaha nemocenského poistenia (zabezpečenia) a dôchodkového zabezpečenia. Úprava osobného a vecného rozsahu, podmienky nároku na dávky, limity a spôsob výpočtu sa nezmenili. Absentoval najmä mechanizmus dynamickej konštrukcie výpočtu dávok, možnosť rozvoja iniciatívy občanov pri riešení sociálnych udalostí, ako aj ich indexácia a naďalej nebolo možné prenášať získané nároky do iných krajín.
Dôraz sa kládol na hlavný transformačný cieľ - vytvorenie sociálne orientovaného modelu trhovej ekonomiky, prostredníctvom ktorého sa mal dosiahnuť hospodársky rast a prosperita.
Nové sociálne vzťahy sa formovali na tzv. "troch de", t.j. na princípoch
demokratizácie
- umožnila sa osobná účasť ľudí na riešení svojho sociálneho postavenia a vytvorili sa podmienky pre zavedenie samosprávy a budovanie verejných a verejnoprávnych inštitúcií,
decentralizácie
- smerujúcej k vybudovaniu bezprostredných väzieb a vzťahov subjektov sociálnej sféry s výraznou preferenciou postavenia občana nielen ako objektu, ale aj subjektu sociálnych vzťahov,
demonopolizácie
- smerovalo sa k pluralizácii subjektov, ktoré pôsobili v sociálnej sfére a k privatizácii časti sociálnej sféry.
Základným koncepčným zámerom transformácie sociálneho zabezpečenia v SR bola snaha vytvoriť sociálne spravodlivý systém sociálneho zabezpečenia
založený
na osobnej participácii občana, sociálnej solidarite a garancii štátu.
Predpokladalo sa, že občania budú schopní postarať sa o seba sami prostredníctvom ekonomickej aktivity.
Príjem zo zárobkovej činnosti mal predstavovať základnú sociálnu istotu. Za najúčinnejšie sociálno-politické opatrenie ako zdroja obživy sa malo považovať poskytnutie práce.
V prípade konkrétnych spoločensky uznaných životných situácií je nevyhnutné poskytnúť občanom istú formu podpory zo strany štátu a v prípade stavu hmotnej, resp. sociálnej núdze zabezpečiť im podľa Ústavy Slovenskej republiky (čl. 15, 19, 39) základné životné podmienky.
Vychádzajúc z dlhodobých skúseností z vývinu sociálnej politiky a systémov sociálneho zabezpečenia vyspelých krajín Európy,
základným koncepčným zámerom transformácie sociálneho zabezpečenia od roku 1996
bolo
vytvorenie viacpilierovej sústavy
pozostávajúcej zo systémov
a)
sociálneho poistenia
- išlo o dôchodkové zabezpečenie a nemocenské poistenie - v užšom slova zmysle vrátane poistenia v nezamestnanosti, ktoré
od 1. januára 1997
začala vykonávať novozriadená
verejnoprávna inštitúcia
, a to
Národný úrad práce
v zmysle zákona NR SR č.387/1996 Z.z. o zamestnanosti, ktorým bol zrušený zákon NR SR č.10/1993 Z.z. o Fonde zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Najväčším problémom naďalej bola
absencia garančného poistenia
pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľských subjektov. Súčasťou tohto systému sa malo stať aj
úrazové poistenie
, ktoré v tom čase vykonávala
Slovenská poisťovňa, a.s.
, na komerčnom
princípe
;
b)
sociálnej podpory
- tzv. štátne sociálne dávky -
od 1. septembra 1994
sa medzi ne zaradili
prídavky na deti a príplatok
k prídavkom na deti, ktoré sa pretransformovali z dávky nemocenského poistenia na štátne sociálne dávky, ich výška sa odvodzovala od životného minima a išlo o jediné dávky, ktoré
sa začali poskytovať adresne a cielene
v závislosti o príjmu situácie rodiny s nezaopatrenými deťmi, takže
princíp sociálnej spravodlivosti vychádzal zo zásady "každému podľa jeho potreby"
. Ďalšia zmena nastala od
1.novembra 1997
na základe zákona č.278/1997 Zb., v zmysle ktorého sa
zvýšili sumy životného minima
- základného inštitútu na určovanie výšky štátnych sociálnych dávok, najmä prídavkov na deti a príplatku k prídavku na deti, ako aj rodičovského príspevku, dávok pestúnskej starostlivosti a zaopatrovacieho príspevku;
c)
sociálnej pomoci
- t.j. sociálna starostlivosť v zmysle
zákona č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci
, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 1998, sa pretransformovala na systém sociálnej pomoci a od tohto dňa nastala aj
kvalitatívna zmena v konštrukcii životného minima
, ktoré už
nepozostávalo z dvoch súm
, ale bola
ustanovená iba jedna suma na riešenie hmotnej núdze
, napr. pre plnoletú fyzickú osobu vo výške 3 000 Sk mesačne, atď.;
d)
doplnkového dôchodkového poistenia
- išlo o
nový systém
v zmysle
zákona č.123/1996 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom poistení
, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 1996. Jeho základným cieľom bolo zavedenie určitej diferenciácie zodpovedajúcej prechodu k trhovému hospodárstvu, založenej
na princípe participácie a zodpovednosti občanov
najmä náročnejších zamestnaní za riešenie svojich sociálnych rizík, ako aj
zvýšenie zodpovednosti zamestnávateľských subjektov
za svojich zamestnancov. V tomto období účastníkmi tohto doplnkového dôchodkového poistenia mohli byť
len zamestnanci
(najmä)
výrobnej sféry
, pretože z osobného rozsahu boli
vylúčení nielen zamestnanci rozpočtových a príspevkových organizácií, ale aj samostatne zárobkovo činné osoby a spolupracujúce osoby
(§ 1 ods. 1 cit. zákona), t.j. bolo možné konštatovať nerovnosť subjektov pred zákonom;
e)
individuálneho poistenia
- išlo o komerčné poistenie na základe zákona NR SR č.24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov, ktoré svojou výlučne komerčnou povahou a
absenciou princípu solidarity
tvorilo súčasť finančnej sféry.
Zákonom NR SR č.90/1996 Z.z. o minimálnej mzde
došlo na Slovensku
od 1. apríla 1996 k zavedeniu tzv. jednotnej štatutárnej minimálnej mzdy
, čo možno hodnotiť pozitívne.
III. Obdobie rokov 1998 - 2002
V období rokov 1998 - 1999 došlo k poklesu hospodárskeho rastu a k prehĺbeniu pretrvávajúcich ekonomických a sociálnych problémov. Nepriaznivým vývojom výdavkov na základné životné potreby boli najviac ohrozené rodiny s viacerými deťmi, mladé rodiny a nepracujúci poberatelia dôchodkov.4)
Vo svojom programovom vyhlásení vláda M. Dzurindu sa zaviazala pripraviť a predložiť na verejnú diskusiu
koncepciu reformy sociálneho poistenia.
Systém
sociálneho poistenia
zahŕňal všetky štátom regulované peňažné dávky, ktoré sa vyplácali na základe platenia poistného alebo príspevkov. Naďalej pozostával z nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, doplnkového dôchodkového poistenia a zo systému odškodňovania pracovných úrazov a chorôb z povolania, ktoré do 31.3.2002 bolo vykonávané na komerčnej báze v Slovenskej poisťovni, a.s.
Dňa 1. januára 1998 došlo k zvýšeniu minimálnej mzdy na sumu 3 000 Sk mesačne v zmysle zákona NR SR č.366/1997 Z.z. To malo za následok zvýšenie minimálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného zo sumy 3 000 Sk mesačne a maximum vymeriavacieho základu sa zvýšil na sumu 24 000 Sk mesačne. Zákonom č.56/1999 Z.z. sa 1. apríla 1999 opätovne zvýšila minimálna mzda na sumu 3 600 Sk mesačne. Tento zákon podstatne zmenil aj zákon NR SR č.274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, a to predovšetkým v určení minima a maxima vymeriavacích základov. Ich výška sa už neodvodzovala od aktuálnej výšky sumy minimálnej mzdy, ale bola taxatívne určená pevnými sumami v zmysle § 16 ods. 8 uvedeného zákona, a to vo výške 3 000 Sk mesačne, pre poberateľa čiastočného invalidného dôchodku a mladistvého zamestnanca staršieho ako 16 rokov veku vo výške 2 250 Sk mesačne a pre poberateľa invalidného dôchodku, invalidného zamestnanca mladšieho ako 18 rokov a zamestnanca mladšieho ako 16 rokov vo
výške 1 500 Sk mesačne. Maximálny vymeriavací základ v zmysle § 16 ods. 10 uvedeného zákona bol ustanovený v sume 24 000 Sk mesačne.
Táto skutočnosť mala za následok, že zamestnanci - osoby v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy na ustanovený týždenný pracovný čas - museli byť odmeňovaní mesačnou minimálnou mzdou vo výške 3 600 Sk mesačne a taktiež mali povinnosť platiť poistné najmenej z vymeriavacieho základu vo výške 3 600 Sk mesačne. Avšak samostatne zárobkovo činné osoby a spolupracujúce osoby naďalej platili poistné z vymeriavacieho základu určeného najmenej vo výške 3 000 Sk mesačne, pretože odpojením platenia poistného
v ich prípade od aktuálnej výšky minimálnej mzdy sa vyšlo v ústrety podnikateľskej sfére. Vzhľadom na to, že väčšina samostatne zárobkovo činných osôb i spolupracujúcich osôb si platila (a naďalej platí) poistné z najnižšieho vymeriavacieho základu, avšak výška dávok v tomto období sa im určovala najmenej zo sumy aktuálnej minimálnej mzdy,
deficit
Sociálnej poisťovne sa ďalej zväčšoval. V tomto období najmä v prípade veľkých zamestnávateľských subjektov nebolo nič nezvyčajné, že poistné sa zamestnancom strhlo z ich hrubej mzdy, avšak do Sociálnej poisťovne sa neodviedlo. Možno hovoriť o porušení princípu solidarity, najmä však princípu sociálnej spravodlivosti z dôvodu nerešpektovania rovnosti subjektov pred zákonom pri plnení zákonom stanovených povinností, ako aj o oslabovaní princípu participácie pri platení poistného, a to aj zo strany štátu, ktorého platby za poistencov štátu sa neustále znižovali.5)
K významnej zmene v tejto oblasti došlo zákonom NR SR č.345/1999 Z.z., ktorým sa taxatívne v zmysle § 16 ods. 8 a 10 zákona NR SR č.274/1994 Z.z. zvýšili sumy minimálneho vymeriavacieho základu na sumu 4 000 Sk mesačne, pre poberateľa čiastočného invalidného dôchodku a mladistvého zamestnanca staršieho ako 16 rokov na sumu 3 000 Sk mesačne a pre poberateľa invalidného dôchodku, invalidného zamestnanca mladšieho ako 18 rokov a zamestnanca mladšieho ako 16 rokov na sumu 2 000 Sk mesačne a maximum vymeriavacieho základu na sumu 32 000 Sk mesačne. Touto legislatívnou zmenou bol zosúladený aj zákon č.346/1999 Z.z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon NR SR č.90/1999 Z.z. o minimálnej mzde, pretože výška minimálnej mzdy sa od 1. januára 2000 zvýšila zo sumy 3 600 Sk mesačne na sumu 4 000 Sk mesačne. Zákonodarca si zrejme uvedomil, že zavedením nerovnosti vo výške najnižšieho vymeriavacieho základu (pre zamestnancov na ustanovený týždenný pracovný čas v sume 3 600 Sk mesačne a pre samostatne zárobkovo činné osoby a spolupracujúce osoby v sume len 3 000 Sk mesačne) sa porušoval najmä princíp rovnosti občanov pred zákonom, ako aj princíp sociálnej spravodlivosti, čo sa odzrkadlilo v celkovom zhoršení finančnej situácie Sociálnej poisťovne a v ďalšom náraste jej deficitu aj z dôvodu, že od roku 2001 sa povinné poistenie v prípade SZČO začalo posudzovať od výšky hrubého príjmu dosiahnutého za predchádzajúci kalendárny rok. Povinné poistenie vznikalo len v prípade, ak príjem z podnikania bol vyšší ako 100 000 Sk, a v prípade, ak príjem bol nižší, SZČO vôbec nebola povinná platiť poistné do Sociálnej poisťovne. Vzhľadom na to sa začal klásť dôraz na urýchlenie reformy sociálneho poistenia, a to najmä dôchodkového zabezpečenia (poistenia) a nemocenského poistenia. Hlavným cieľom bolo uskutočnenie systémového prechodu od sociálneho "zabezpečenia" k sociálnemu "poisteniu".
V nemocenskom poistení sa mal zaviesť nový systém, jednoduchší spôsob výpočtu dávok, mali sa odstrániť deformácie (napr. nivelizácia dávok nemocenského poistenia - v tomto období sa poistné platilo maximálne zo sumy 32 000 Sk, avšak dávka sa vypočítavala maximálne zo sumy 7 700 Sk) a mala sa zachovať bilančná rovnováha príjmov a výdavkov základného fondu nemocenského poistenia.
V systéme dôchodkového zabezpečenia vzhľadom na pomalý postup predchádzajúcej reformy naďalej pretrvávali viaceré preferencie a diskriminácie. Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné odstrániť rozpory s deklarovanou univerzálnosťou budúceho systému sociálneho poistenia, pretože napr. vojaci, policajti, ostatní príslušníci ozbrojených zborov nesolidarizovali (a naďalej nesolidarizujú) s ostatnými poistencami, ako aj rozpory s deklarovanou rovnosťou a s deklarovanou zásluhovosťou zavedením väzby nároku na dávky na zaplatené poistné a na dobu platenia poistného. Mala sa zaviesť zásada dôchodok alebo mzda, mali sa obmedziť alebo aspoň minimalizovať súbehy dôchodkov, mal sa odstrániť rozpor s proklamovanou sociálnou spravodlivosťou, ako aj výplata dôchodkov pracujúcim dôchodcom zo zdrojov solidarity, ktorí poberaním dôchodku popri mzde prijímali (a naďalej prijímajú) peniaze od tých, ktorým berú možnosť zamestnania a mala sa systematicky vyriešiť veková hranica žien pri odchode do starobného dôchodku. Celkovo malo dôjsť k sprísneniu podmienok nároku na dávky dôchodkového zabezpečenia - t.j. mala sa zvýšiť potrebná doba zamestnania na 30 rokov, vek odchodu do dôchodku u mužov na 62, resp. 65 rokov a u žien na 60 rokov, resp. na 62 rokov. V súlade s platnou právnou úpravou v Európskej únii sa do poistného systému a najmä dôchodkového poistenia mala zaviesť zásada rovnakého zaobchádzania. Systém dôchodkového poistenia sa mal založiť na viaczložkovom financovaní, a to na
a)
základnom zákonnom povinnom pilieri financovanom
z nepriamych daní prostredníctvom príspevkov
priebežným spôsobom
, kde sa mal uplatňovať princíp medzigeneračnej solidarity,
b)
základnom zákonnom povinnom kapitalizačnm pilieri financovanom z nepriamych daní prostredníctvom príspevkov na konkrétne osobné účty poistencov
s uplatňovaním princípu sociálnej solidarity v spojení s princípom participácie, t.j. osobnej zodpovednosti občanov a
c)
doplnkovom dobrovoľnom pilieri financovanom z prostriedkov zamestnávateľa a zamestnanca
, resp. samostatne zárobkovo činnej osoby na konkrétne osobné účty poistencov. V doplnkovom dôchodkovom poistení bolo nevyhnutné novelizovať zákon NR SR č.123/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov s cieľom odstrániť diskrimináciu v možnostiach účasti na systéme. To sa zrealizovalo
od 1. januára 2001, odkedy do systému už mohli vstúpiť aj samostatne zárobkovo činné osoby a zamestnanci príspevkových a rozpočtových organizácií
. Mali sa vytvoriť predpoklady pre možnosť zhodnotenia pracovných kategórií, ako aj zvýhodneného zdaňovania výnosov doplnkových dôchodkových poisťovní oproti komerčným poisťovniam a mali sa odstrániť negatíva vo vzťahu k daňovému systému. Celkovo sa mali sprísniť podmienky bezpečnosti investovania, mali sa sprísniť a rozšíriť kompetencie štátneho dozoru a doriešiť vzťahy doplnkového dôchodkového poistenia, štátnej a verejnej služby.
Súčasť systému sociálneho poistenia, resp. v tom čase podsystému poistenia v nezamestnanosti až
od 1. mája 2000
predstavoval aj
garančný fond
zriadený zákonom č.292/1999 Z.z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon NR SR č.387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákon č.297/1999 Z.z., ktorým sa menil a dopĺňal Zákonník práce, t.j. zákon č.65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov. Išlo o zriadenie inštitútu na uspokojovanie peňažných nárokov zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Uvedenú právnu úpravu bolo nevyhnutné prijať vzhľadom na prebiehajúci transformačný proces slovenskej ekonomiky, ktorý bol v mnohých prípadoch poznačený platobnou neschopnosťou zamestnávateľov, čo malo mimoriadne nepriaznivý dopad na životnú úroveň mnohých zamestnancov a na uspokojovanie potrieb ich rodinných príslušníkov (žien, malých a nezaopatrených detí, atď.). Práve v rokoch 1992 až 1999 sa z uvedených dôvodov približne asi 10% obyvateľstva Slovenskej republiky prepadlo do hmotnej núdze (t.j. do biedy a chudoby) a bolo odkázané iba na dávky zo systému sociálnej pomoci.
Platná právna úprava prijatá k 1. máju 2000
bola v súlade s dohovorom Medzinárodnej organizácie práce
(ďalej len "MOP")
č.173 o ochrane nárokov zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa
, ktorý Slovenská republika ratifikovala v roku 1998
a so smernicou Rady č. 80/1987/EHS o ochrane nárokov zamestnancov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa iba čiastočne
, pretože sa vzťahovala iba na subjekty (fyzické osoby) vykonávajúce činnosť na základe pracovného pomeru (t.j. nevzťahovala sa na subjekty vykonávajúce činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, t.j. na základe dohody o vykonaní práce a dohody o brigádnickej práci študentov).
Ďalšiu súčasť systému sociálneho poistenia mal tvoriť aj
podsystém úrazového poistenia
, čo sa malo prejaviť v oblasti odškodňovania pracovných úrazov a chorôb z povolania v uskutočnení legislatívnych zmien a preniesť povinné zákonné odškodňovanie pracovných úrazov a chorôb z povolania z komerčnej Slovenskej poisťovne, a.s., na verejnoprávnu Sociálnu poisťovňu, čo sa
zrealizovalo od 1. apríla 2002
.
Reforma sociálneho poistenia vychádzala v období rokov 1998 - 2002 zo zámerov zakotvených v koncepcii transformácie sociálneho zabezpečenia v rokoch 1990 - 1992, ktoré boli ďalej rozpracované v Koncepcii transformácie sociálnej sféry Slovenskej republiky prijatej v roku 1996.
Dôraz
sa kládol na presadenie
základných princípov sociálnej solidarity, na adresnosť poskytovaných plnení pri rešpektovaní participácie občana na svojich právach, na posilnenie osobnej zodpovednosti občana za svoj osud a rešpektovanie princípu garancie štátu
za dôstojný život občanov.
Naďalej sa mal zachovať
základný koncepčný zámer transformácie sociálneho zabezpečenia
smerujúci k vybudovaniu troch systémov, a to
sociálneho poistenia
vrátane doplnkového poistenia s možnosťou ďalšieho zvýšenia poistnej ochrany formou komerčného individuálneho poistenia,
štátnej sociálnej podpory a sociálne
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).