Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Genderová vyváženost v evropských společnostech skrze kvóty - nutnost nebo "absurdita"

Genderová vyváženost v evropských společnostech skrze kvóty - nutnost nebo "absurdita"
Mgr.
Roman
Říčka
doktorand na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, katedra mezinárodního a evropského práva (pouze student bez pracovního poměru).
ŘÍČKA, R.: Genderová vyváženost v evropských společnostech skrze kvóty - nutnost nebo "absurdita". Právny obzor, 97, 2014, č.2, s.154 - 175.
Gender balance within European companies through the quotas - necessity or "absurdity".
It's a long-term aim of the European Union to achieve equality between women and men. Several directives have been adopted in this field and now the European Commission (EC) came with proposal for a directive on improving the gender balance among non-executive directors of stock exchange listed companies. The article provides brief overview of the relationship between EU and protection of human rights focusing on ban of discrimination. With regards to this issue the Union's law, ECJ's case-law as well as political declarations are discussed. Attention is consequently focused on the Proposal that prescribes that the under-represented sex should occupy 40% of the non-executive director positions in the specified companies by the end of the year 2017 (2019). The article analyzes and questions the EC's argumentation in favour of the directive, pointing out some contradictions of the Commission's statements. While examining the crucial provisions the author in particular considers whether the "Act" meets the principle of subsidiarity and proportionality as a basic requirement of EU's law. In light of this theme it is stressed that "the Proposal" is about to interfere with some rights guaranteed by the Charter of Fundamental Rights of the European Union - among others the right to respect for private and family life and the right to the protection of personal data. Finally the author aims to answer the question whether the Proposal represents just another of Union's political proclamations of its democracy or if it answers the real need for redress of sexual discrimination in the European Union.
Key words:
Sex-Based Discrimination, Non-executive Director Positions, The Charter of Fundamental Rights of the European Union, the Principle of proportionality, the Article 52 Charter EU, Quota, the gender balance, Proposal for a Directive, the Article 157 TFEU, the internal market
1.Vztah Evropské unie a lidských práv
V roce 2012 byla Evropské unii udělena Nobelova ceny za mír. V době, kdy Evropská unie pro mnohé symbolizuje především ohromnou masu předpisů, či svobodu pohybu, může působit přiznání pocty nezaslouženě. Mírotvorné aspekty založení původních Společenství jsou dnes totiž téměř zcela zapomenuty, neboť v době relativního klidu hrají dominantní roli procesy ekonomické. Nad to, z hlediska důvodů ocenění - "
cena byla EU udělena za prosazování míru, demokracie, usmíření a
lidských práv1)
v Evropě
"2) - stojí za povšimnutí, že v souvislosti s poslední položkou byla Unie prvotně víceméně nečinná. Mírovou situaci se snažila na kontinentě udržet pomocí kontroly nakládání s klíčovými surovinami (Evropské společenství
uhlí a oceli
) a lidským právům nevěnovala tolik pozornosti.3)
Symbolem ochrany lidských práv se tak stal jiný subjekt, a to Rada Evropy spolu se svým nejklíčovějším dokumentem - Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod.4) Evropská unie, respektive Společenství, však postupem času nabývala na důležitosti i "politické vážnosti" a přestože meritem zájmu zůstávaly především ekonomické záležitosti, nemohla si Unie jednoduše dovolit i nadále "přehlížet" ochranu lidských práv. Přestože tomu tak tedy původně nebylo, lze z perspektivy dneška již souhlasit s tvrzením samotné Rady Evropy, že "
Rada Evropy a Evropská unie
sdílejí totožné základní hodnoty - lidská práva, demokracii a právní stát..."
5),6)
Při pohledu na dnešní primární právo EU by dokonce bylo možné říci, že toto ochranu lidských práv značně akcentuje, neboť jak poznamenávají Paul Craig a Gráinne de Búrca, tak "
alespoň
tři formální zdroje
lidských práv jsou dnes uvedeny v článku
6 SEUKZ
7)."8) Ve zkratce se jedná o Listinu základních práv EU,9),10) zmiňovanou ÚLPS, k níž se Unie zavázala přistoupit11) a obecné právní zásady.12),13) Ať již přitom vyjdeme ze kteréhokoliv z uváděných pramenů, tak je nepochybné, že jeden z nejzásadnějších prvků ochrany lidských práv, konečně i právního státu jako takového, bude představovat zákaz diskriminace.
Vzhledem k povaze projektu je logické, že Evropská unie byla prvotně nucena řešit problematiku diskriminace na základě státní příslušnosti. Vedle ní však zaujal významné místo mj. i boj Unie proti diskriminaci na základě pohlaví. V souvislosti s touto iniciativou je aktuálně středem debat návrh směrnice stanovující kvóty pro zastoupení "žen" (viz dále) v řídících a dozorčích orgánech společností,14) jehož hodnocení je věnován tento článek.
2. Nástinvývoje rovnosti mužů a žen v rámci EU
2.1 Právo EU
Úvodem nutno poznamenat, že snaha Unie o zajištění rovnosti mužů a žen není pro tuto organizaci materií posledních let, ale dlouhodobým tématem, které se prolíná napříč evropskou legislativou i judikaturou. Například amsterodamská revize15) zřizovacích smluv zařadila do evropského práva zmocňovací ustanovení, které opravňuje Radu
"...
zvláštním legislativním postupem
a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu
jednomyslně přijmout vhodná opatření k boji proti diskriminaci na základě pohlaví
, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení...
".16) Z hlediska pracovní problematiky je vhodné poukázat na "navazující" ustanovení článku 157, odst. 3 SFEU,17) které dodává, že "
Evropský parlament a Rada
řádným legislativním postupem
po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem přijímají
opatření k uplatnění zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v otázkách práce a zaměstnanosti
...".
Uvedená ustanovení přitom rozhodně nezůstala nevyužita, naopak, Evropská unie skrze sekundární právo výrazně přispěla ke zlepšení postavení žen obecně a zejména v pracovněprávním prostředí. Z dnešní perspektivy plní zastřešující funkci směrnice č. 2006/54/ES18) o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání, která v sobě spojuje úpravu dříve obsaženou v několika sekundárních aktech - jedná se například o problematiku
pracovních podmínek, přístupu a postupu v zaměstnání, odborné přípravy
(směrnice Rady 76/207/EHS), téma
sociálního zabezpečení
(směrnice 86/378/EHS, 96/97/ES),
rovnosti v odměňování
(směrnice Rady 75/117/EHS), či v neposlední řadě též
obrácení důkazního břemene
(směrnice Rady 97/80/ES).
2.2 Rovnost mužů a žen v kontextu judikatury SDEU
Z objemné judikatury Soudního dvora EU19) lze v kontextu rovnosti mužů a žen namátkou připomenout např. kauzu Von Colson,20) která spadá do množiny nejvýznamnějších rozhodnutí Soudu, neboť v ní tento mj. položil základ tzv. principu nepřímého účinku (směrnic), čímž přirozeně k ochraně rovnosti žen, a nejen jich, výrazně přispěl. Za zmínku stojí rovněž případ Dekker,21) ve kterém SDEU označil za diskriminační nerovné zacházení se zaměstnankyní na základě jejího těhotenství. Z hlediska rovnosti při odměňování pak patří mezi nejznámější rozhodnutí to ve věci Defrenne II - "
princip, že muži a ženy by měli dostávat stejnou odměnu [...]
představuje jeden ze základů Společenství.
".22)
Soudní dvůr pak narazil i na situace, kdy "diskriminační zacházení" připustil. Ve věci Bilka, řešící případ nepřímé diskriminace žen učinil SDEU závěr, že "...
obchodní dům může ospravedlnit přijetí politiky odměňování, vylučující zaměstnance na částečný úvazek
(v tomto případě šlo převážně o ženy)
, bez ohledu na jejich pohlaví, z jeho programu zaměstnanecké penze na základě toho, že se snaží zaměstnávat co nejméně těchto pracovníků,
tam kde je shledáno, že prostředky
zvolené pro dosažení tohoto cíle
odpovídají skutečné potřebě na straně podniku
, jsou
přiměřené
s ohledem na dosažení cíle a jsou pro to (dosažení)
nezbytné.
".23)
K dalším případům výjimek se Soudní dvůr vyjádřil například ve věci Johnston24) (problematika ochrany těhotných žen), či v rozhodnutích Sirdar25) a Kreil26) (armádní kontext), přičemž obecně lze konstatovat, že SDEU zaujal k exempcím zásadně
restriktivní
postoj. Pro zajímavost lze však zmínit kauzu potýkající se s diskriminací mužů, kde byl Soudní dvůr naopak značně "velkorysý", neboť "
žalované straně se podařilo
obhájit
vnitrostátní
výjimku
ze zákazu diskriminace
pro profesi porodních asistentek
. Velká Británie argumentovala tradičním výkonem této práce jen ženami a
odvolávala se na respekt k citlivosti pacientek
. [...] Přitom
generální advokát
Rozes správně
poukazoval na fakt
, že některé ženy by stejně tak mohly
preferovat ošetřování mužem.
".27)
2.3 Další relevantní (politické) dokumenty EU
V přímé souvislosti s dále diskutovanou směrnicí se k rovnosti žen opětovně vyslovila i Evropská komise, a to mj. v Chartě žen - "
Genderová rovnováha při vytváření rozhodnutí
, v politickém a
hospodářském životě, ve veřejném i soukromém sektoru
, pomůže Evropě formovat více
efektivní
politiky [...] a tvořit
silnější
a více
prosperující
demokracii
"28), stejně jako ve Strategii pro rovnost žen a mužů (2010 - 2015) - "
Ve většině členských států jsou
ženy i nadále nedostatečně zastoupeny při rozhodovacích postupech a na vedoucích pozicích, zejména na nejvyšší úrovni
, a to navzdory skutečnosti, že v EU tvoří téměř polovinu pracovních sil a více než polovinu osob s čerstvě ukončeným univerzitním vzděláním.
".29)
Poukázat lze i na závěry Rady v podobě Evropského paktu pro rovnost žen a mužů 2011-2020, kde se tato rovněž vyslovila pro výšší procento žen v rozhodovacích pozicích - "
podporovat rovné zastoupení žen a mužů při rozhodování na všech úrovních
a ve všech oblastech v zájmu
plného využití všech talentů.
".30) Pro "úplnost" výčtu orgánů EU doplňme i jedno z vyjádření Evropského parlamentu uvádějící potřebu změny "...
podnikových kultur
s ohledem na jmenování žen do vedoucích pozic
a na jejich zaměstnávání.
".31)
Evropská unie tedy o "genderovém zásahu" do obsazování vedoucích pozic ve společnostech uvažovala velmi vážně a příchod návrhu směrnice podporující rovnost žen v této oblasti tak nebyl v zásadě nijak překvapivý. Otázka, která však aktuálně získává enormně na důležitosti, je ta, zda jde daný návrh skutečně krokem, který chce Evropská unie, respektive její členské státy, učinit. Pojďme si proto představit klíčové pasáže jednotlivých ustanovení dotčeného návrhu a přiblížit si tak jeho možné slabiny a rozporuplnosti.
3. Polemika nad návrhem směrnice "o rovnosti žen"
3.1 Klíčový článek 4 NS a jeho souvislosti
Z hlediska prvního článku návrhu (předmět směrnice) a druhého (definice) má smysl se pozastavit víceméně pouze u vymezení malých a středních podniků - "...
společnost, která zaměstnává
méně než 250 osob
a má
roční obrat do 50 milionů EUR
, nebo její
bilanční suma celkem nepřesahuje 43 milionů EUR
... (pozn. v případě zemí mimo eurozónu se uplatňuje ekvivalentní částka v měně daného státu)"32) - a to v souvislosti s článkem následujícím. Ten totiž vylučuje právě malé a střední podniky z působnosti navrhované směrnice.33)
Článek čtvrtý představuje jádro celého návrhu a je tak potřeba si jej přiblížit detailněji. Samotnou "povinnost" stanovuje již jeho první odstavec - "
Členské státy zajistí, aby
kotované společnosti
, ve kterých je
podíl
osob nedostatečně zastoupeného pohlaví34)
na pozicích členů dozorčí rady/nevýkonných členů správní rady nižší než 40%,
do takových pozic jmenovaly kandidáty na základě
komparativní analýzy kvalifikace každého z nich
a použily při tom
předem určená, jasná, neutrálně formulovaná a jednoznačná kritéria s cílem dosáhnout tohoto podílu
nejpozději
do 1. ledna 2020
nebo, v případě kotovaných společností, které jsou
veřejnými podniky
, nejpozději do
1. ledna 2018.
".35)
Zaměřme se nyní nejprve na základní parametry návrhu. Zakotvená povinnost je cílena na
společnosti
(převyšující malé a střední podniky)
se sídlem v EU
, jejichž
cenné papíry jsou obchodované na burze členského(kých) státu(ů), nesplňující zmíněný limit (40%) z hlediska předmětných postů
- "členové dozorčí rady/nevýkonní členové správní rady."36) Odstavec dále stanovuje procedurální postupy pro obsazování míst (viz níže) a konečně stanovuje
časový rámec pro dosažení cíle
.
Z hlediska bližšího pohledu začněme s vymezením společností. Směrnice zdůvodňuje vybranou množinu subjektů tím, že "
tyto společnosti určují standardy pro celé hospodářství
a dá se očekávat, že jejich
počínání budou napodobovat
i ostatní typy společností.
".37) S uvedeným tvrzením lze v obecné rovině dle mého souhlasit, avšak poměrně diskutabilním zůstává to, že směrnice postihuje ve stejné míře (vyjma časového rámce) veřejné i soukromé podniky (srov. ve světle čl. 16 Listiny základních práv EU). Omezení množiny subjektů pouze na vybrané, má však z mého úhlu pohledu primárně jiný důvod - snahu o naplnění podmínky proporcionality,38) která by v případě "celoplošného působení" směrnice vyšla poměrně jistě naprázdno. Podotkněme, že ve prospěch proporcionality je argumentováno i prozatímní povahou směrnice39) - viz čl. 10 NS.40) Na tomto místě učiňme krátký exkurz, neboť v souvislosti s proporcionalitou41) je vhodné se pozastavit i nad požadavkem subsidiarity.42)
3.1.1 Subsidiarita
EU poukazuje na rozdílnost úprav diskutované materie napříč členskými státy. Průzkumy ukazují, že "
napříč Evropou se podíl žen v podnikovém vedení zvýšil o 1,9 procentních bodů mezi říjnem 2010 a lednem 2012. To odpovídá okolo 1,5pb za rok, což je nad
dlouhodobým průměrem 0,6pb za rok
. Nicméně, progres je nadále pomalý, neboť více než šest z každých sedmi členů rady jsou muži (86,3%)
",43) přičemž největší pokrok byl zaznamenán ve státech, které zavedly
závazná
opatření.44) Vnitrostátní pravidla se navíc liší i z hlediska subjektů, na něž opatření dopadají - společnosti kotované na burze / bez ohledu na kotaci / společnosti vlastněné státem.
Uvedené diference pak dle návrhu ústí v zásadě ve
tři podstatná negativa
- 1) různé požadavky na společnosti (především s ohledem na dceřiné společnosti) brání řádnému fungování vnitřního trhu, 2) přijímací kritéria jsou dle EU netransparentní, což má vliv na investory - "
budouli kvalifikační kritéria pro členy řídících a dozorčích orgánů a související výběrová řízení transparentnější,
investoři budou moci lépe posoudit obchodní strategii společnosti a přijmout fundovaná rozhodnutí
"45) a konečně 3) uvedené přirozeně způsobuje komplikace kandidátům na PCP,
ergo
negativně ovlivňuje svobodu pohybu. Ve světle uvedeného Komise dospěla k závěru, že "
pouze opatření na úrovni EU
může účinně přispět k tomu, aby byly v Unii zajištěny
rovné konkurenční podmínky
a aby se
zabránilo praktickým komplikacím ve fungování podniků
"46) a podmínka subsidiarity je tak naplněna.
Z mého úhlu pohledu jsem ochoten souhlasit, že rozdílnost úprav může skutečně mít jisté dílčí dopady na fungování společností a na svobodu pohybu, čímž však nevyslovuji souhlas s cestou, kterou pro nápravu situace Unie zvolila (viz dále). Konečně v kontextu cíle zvýšení transparentnosti výběrových řízení neshledávám za šťastné řešení podobu třetího odstavce článku 8 NS - "...
členské státy, které
již před vstupem
této směrnice v platnost
zavedly opatření
pro zajištění vyváženějšího zastoupení žen a mužů
(v rámci PCP) (
mohou
)
odložit použití procedurálních náležitostí
, které se týkají jmenování kandidátů a jsou uvedené v čl. 4 odst. 1, 3, 4 a 5,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).