Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Genéza európskeho zatýkacieho rozkazu a proces jeho implementácie v Slovenskej republike

Genéza európskeho zatýkacieho rozkazu a proces jeho implementácie v Slovenskej republike
JUDr.
Libor
Klimek
interný doktorand (Trestné právo), Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, Bratislava.
KLIMEK, L.: Genéza európskeho zatýkacieho rozkazu a proces jeho implementácie v Slovenskej republike. Právny obzor, 94, 2011, č.5, s.462 - 482.
Genesis of European arrest warrant and process of its implementation in the Slovak Republic.
The European arrest warrant, based on the surrender procedure, replaced traditional extradition procedure between Member States of the European Union. First time we met the European arrest warrant is unsuccessful project Corpus Juris, but the establishment of the area of freedom, security and justice, the conclusions of the European Council meeting in Tampere and the establishment of the mutual recognition of judicial decisions in criminal matters, led to the adoption of the Council framework decision 2002/584/JHA of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States. The European arrest warrant is the first concrete measure in the field of EU Criminal Law implementing the principle of mutual recognition which the European Council referred to as the cornerstone of judicial co-operation in the EU. The European arrest warrant has been implemented into the legal order of the Slovak Republic twice - firstly in 2004 and secondly in 2010. Former implementation was performed by the Act of the National Council of the Slovak Republic of 24 June 2004 No. 403/2004 Coll. on the European arrest warrant. In 2010 the Slovak Republic adopted new legislation for purposes of the EAW - Act of the National Council of the Slovak Republic of 9 March 2010 No. 154/2010 Coll. on the European arrest warrant.
Key words:
European arrest warrant, Corpus Juris, European Council meeting in Tampere, mutual recognition of judicial decisions in criminal matters, Council framework decision on the European arrest warrant, implementation, Act on the European arrest warrant
1. Úvod
Pôvodné zakladajúce zmluvy, vytvárajúce Spoločenstvo uhlia a ocele, Európske hospodárske spoločenstvo a Spoločenstvo atómovej energie, výslovne nepredpokladali zahrnutie trestného práva do svojich ustanovení. Podobne, cieľ hospodárskej integrácie v Európe vyžadujúci mechanizmus uplatnenia práva nepredvídal aplikáciu trestného práva.1) Až o niekoľko dekád neskôr sa stretávame s procesom europeizácie trestného práva. Poradie priorít v politikách Európskej únie (ďalej len "EÚ") sa zmenilo, o čom nás ubezpečí Valsamis Mitsilegas, ktorý hneď v úvode začína svoje dielo slovami - trestné právo je jednou z najrýchlejšie rastúcich oblastí práva EÚ, a to z hľadiska legislatívnej tvorby a čoraz viac aj z hľadiska judikatúry.2) So stále sa zvyšujúcou integráciou v EÚ, ktorá so sebou priniesla voľný pohyb osôb, tovaru a služieb, vzrástli možnosti cezhraničnej kriminality a nadnárodného organizovaného zločinu. V konfrontácii s touto skutočnosťou bolo čoraz častejšie diskutované riešenie veľmi pomalého vydávacieho (extradičného) konania.3) Výsledkom legislatívnej činnosti v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (bývalý III. pilier EÚ) sa stal
európsky zatýkací rozkaz
(ďalej len "EZR").
EZR predstavuje prvé konkrétne opatrenie v oblasti trestného práva, ktorým sa vykonáva zásada vzájomného uznávania justičných rozhodnutí, označovaná Európskou radou ako základný kameň justičnej spolupráce v trestných veciach v rámci EÚ. Konanie o EZR nahradilo extradičné konanie, ktoré síce na svoju dobu bolo pokrokové, no s narastajúcou trestnou činnosťou a jej nadnárodným rozsahom sa javí ako zdĺhavé. EZR nielenže nahradil postup vydávania v rámci EÚ, ale jeho používanie je v súčasnosti vďaka jeho prednostiam oveľa viac rozšírené.4) V rámci rozvoja a prehlbovania justičnej spolupráce v trestných veciach má novátorskú úlohu. Pochopiť filozofiu tohto inštitútu si vyžaduje preniknúť do pozadia a k okolnostiam, za ktorých sa objavila potreba či dokonca nevyhnutnosť nástroja, ktorý by urýchlil zdĺhavý extradičný proces (extradičné konanie).
2. Po ceste k európskemu zatýkaciemu rozkazu
2.1 Projekt Corpus Juris: prvý pokus predstavujúci európsky zatýkací rozkaz
V snahe zlepšiť ochranu finančných záujmov Európskych spoločenstiev (ďalej len "ES") bola z iniciatívy Európskej komisie vytvorená pracovná skupina odborníkov trestného práva za účelom prípravy projektu s názvom
Corpus Juris
. Jeho prípravy začali v priebehu roka 1997. Pôvodne bol určený výlučne na účely boja proti podvodom týkajúcich sa finančných záujmov ES, no práce vyústili do veľmi schematického projektu. Bol vytvorený európsky trestný kódex pre odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie trestných činov ohrozujúcich finančné záujmy ES. Tento projekt dokázal, že rôzne tradície trestného konania v Európe boli dosť blízko k syntéze.5)
Koncepcia projektu sa odrazila dvojdelením na hmotnoprávne ustanovenia a procesnoprávne ustanovenia.6) V roku 2000 bol projekt upravený vzhľadom na pripomienky členských štátov, čoho dôsledkom vznikla nová verzia známa ako
Corpus Juris 2000
.7) Projekt počítal s nástrojom, prostredníctvom ktorého by osoby zodpovedné za trestné činy týkajúce sa finančných záujmov ES boli zadržané a predvedené na účely trestného stíhania. Týmto legislatívnym nástrojom sa mal stať EZR. Medzi procesnoprávnymi ustanoveniami Corpus Juris 2000 nájdeme právny základ EZR - čl. 25ter. Ako vyplýva z povahy trestných činov týkajúcich sa finančných záujmov ES, účel EZR bol obmedzený len na vybranú oblasť, t.j. v tomto projekte EZR nemal podobu, v akej ho poznáme dnes.
Dôvod, prečo EZR zostal ale iba v teoretických rovinách, je skutočnosť, že Corpus Juris nebol uvedený do aplikačnej praxe. Nedostatkom projektu bolo, že aj napriek jeho prepracovanosti sa nestal právne záväzný - teda nenadobudol právne účinky. Okrem tejto skutočnosti jeho popularite nepridávalo ani, ako poukázal
John R. Spencer
, že bol nepopulárny v Spojenom kráľovstve z dôvodu propagandistickej kampane v britskej tlači, vrátane periodík
the Daily Mail, the Daily Telegrapf, the Sun a Private Eye
. V týchto periodikách sa tvrdilo, že Corpus Juris nemá nič spoločného s rozpočtovými podvodmi ES a v skutočnosti je len federalistickým spiknutím vyliahnutým v Bruseli za účelom prinútiť Spojené kráľovstvo, aby sa vzdalo obyčajového práva common law a aby prijalo "napoleonsky systém" trestného súdnictva, ktorý panuje v kontinentálnej Európe. Takýto proces by údajne znamenal neplatnosť
Magny Charty
a zrušenie
Habeas Corpus
. Podľa odporcov tento systém mal oficiálne schválenie najvyšších orgánov v Bruseli.8)
2.2 Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Míľnikom v genéze EZR, ako aj v procese europeizácie trestného práva bolo vytvorenie
priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
9) podpísaním Amsterdamskej zmluvy.10) Tento krok sa môže javiť len ako súbor ustanovení v revidovanej Zmluve o EÚ, no nie je to tak - predstavuje veľký krok v dejinách trestného práva.
Spôsob k jehovytvoreniu bol podložený v primárnom práve EÚ, a to v Zmluve o EÚ -t.j. normaminajvyššej právnej sily v EÚ
. V zmysle čl. 2 Zmluvy o EÚ v znení Amsterdamskej zmluvy si EÚ vytýčila cieľ vytvoriť priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v rámci ktorého občania EÚ užívajú vysokú úroveň ochrany. Vytvorenie tohto priestoru bolo realizované ako postupný proces.
Bol
zahájený ešte pred nadobudnutím účinnosti Amsterdamskej zmluvy v roku 1999. Rok predtým bol vypracovaný
Akčný plán Rady a Komisie ako najlepšie vykonávať ustanovenia Amsterdamskej zmluvy o priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
11) (známy aj ako Viedenský akčný plán). V zmysle akčného plánu musí na dosiahnutie hlavného cieľa policajnej spoluprácev trestných veciach, a to vysokej úrovne ochrany poskytnutej občanom EÚ, byť vytvorená spolupráca medzi políciou a justičnými orgánmi. Pokiaľ ide o justičnú spoluprácu v trestných veciach, akčný plán požadoval prijatie opatrení zameraných na
zjednodušenie vydávania osôb medzi členskými štátmi EÚ
a na vzájomné uznávanie justičných rozhodnutí v EÚ.
2.2 Zasadnutie Európskej rady v Tampere: definitívne rozhodnutie nahradiť mechanizmus extradície
Na zasadnutí Európskej rady v Tampere (Fínsko) v dňoch 15. a 16. októbra 1999 bol stanovený prvý viacročný politický rámec v III. pilieri EÚ, zameraný na päťročné obdobie rokov 1999-2004. Európska rada poslala na tomto zasadnutí silný politický odkaz a potvrdila význam priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, čo sa odrazilo aj v záveroch zasadnutia.12) Odsúhlasila rad politických smerov a priorít, ktoré by urýchlili vytvorenie tohto priestoru v priebehu nasledujúcich piatich rokov a predložila tiež časový harmonogram, ktorý upresňoval lehoty. V zmysle záverov tohto zasadnutia:
35.
[...]
formálny postup vydávania by mal byť zrušený medzi členskými štátmi
, pokiaľ ide o osoby, ktoré unikajú pred spravodlivosťou po tom, čo boli s konečnou platnosťou odsúdené,
a mal by byť nahradený jednoduchým prenosom týchto osôb
v súlade so Zmluvou o EÚ. Pozornosť by sa mala venovať tiež zrýchleniu extradičných postupov bez toho, aby bola dotknutá zásada spravodlivého procesu [...].
V oblasti procesných otázok sa program zaoberal aj otázkou zavedenia skutočného
európskeho justičného priestoru
, ktorý predstavuje zdvojenú nádobu so vzájomným uznávaním justičných rozhodnutí (viac text nižšie). K tejto otázke Európska rada poukázala na nasledovné:
5.
Užívanie slobody vyžaduje
skutočný justičný priestor
, kde ľudia majú prístup k súdom a orgánom v každom členskom štáte rovnako ľahko ako vo vlastnom štáte. Zločinci nesmú nájsť žiadne spôsoby využitia rozdielov v justičných systémoch členských štátov.
Justičné rozsudky a rozhodnutia by mali byť rešpektované a vykonávané v rámci celej EÚ
[...].
Výsledky zasadnutia viedli k zlepšeniu v tvorbe politík v oblasti III. piliera EÚ, k tuctom nových prijatých legislatívnych aktov a k značným počtom legislatívnych podnetov či návrhov, medzi ktoré patrí návrh na prijatie rámcového rozhodnutia o európskom zatykači.13) Neexistuje žiadny iný príklad v histórii integračného procesu ES/EÚ v oblasti založenej na medzivládnej spolupráci, ktorá kedy urobila takú rýchlucestu na vrchol politického a legislatívneho programu EÚ.14) Pre objektivitu je vhodné poznamenať, že závery zo zasadnutia v Tampere boli často predmetom problémov spojených s neuspokojivým implementačným procesom a s nesplnením pôvodne dohodnutých lehôt.15)
2.3 Upriamenie pozornosti na vzájomné uznávanie justičných rozhodnutí
Nevyhnutným predpokladom na aplikáciu EZR bolo zavedenie vzájomného uznávania rozhodnutí v rámci EÚ na trestnoprávnu oblasť. Uplatňovanie princípu vzájomného uznávania justičných rozhodnutí znamená, že existencia konečného rozsudku v jednom členskom štáte predstavuje rad dôsledkov v ostatných členských štátoch.16) Počiatky vzájomného uznávania možno pozorovať na zasadnutí Európskej rady v Tampere, kedy bola upriamená pozornosť na vzájomné uznávanie justičných rozhodnutí v trestných veciach, konkrétne v bodoch 33-37 záverov:
33.
Rozšírené vzájomné uznávanie justičných rozhodnutí a rozsudkov, ako aj potrebná aproximácia právnych predpisov by uľahčili spoluprácu medzi orgánmi a justičnú ochranu práv jednotlivcov. Európska rada preto potvrdzuje zásadu vzájomného uznávania, ktorá, podľa jej názoru,
by sa mala stať základným kameňom justičnej spolupráce
v občianskoprávnych aj trestných veciach v EÚ. Táto zásada by sa mala aplikovať tak na rozsudky, ako aj na iné rozhodnutia justičných orgánov.
36.
Zásada vzájomného uznávania by sa mala vzťahovať aj na predsúdne rozhodnutia, najmä na tie, ktoré môžu umožniť príslušným orgánom rýchle zaistenie dôkazov a zhabanie majetku, ktorý možno ľahko premiestňovať; dôkazy zákonným spôsobom zhromaždené orgánmi jedného členského štátu by mali byť prípustné pred súdom iných členských štátov, a to s prihliadnutím na pravidlá, ktoré sa v nich aplikujú.
37.
Európska rada žiada Radu EÚ a Európsku komisiu, aby prijala do decembra roku 2000 program opatrení na vykonávanie zásady vzájomného uznávania [...].
EZR je justičným rozhodnutím vydaným príslušným orgánom v konkrétnom členskom štáte EÚ, no v minulosti by bez aplikácie tohto princípu nebolo možné ho aplikovať. Za aplikácie vzájomného uznávania sú rozhodnutia prijaté orgánom v jednom členskom štáte prijímané v inom členskom štáte, aj keď porovnateľný orgán ani nemusí existovať, alebo nemôže prijať takéto rozhodnutia, alebo by dokonca zaujal úplne rozdielne rozhodnutie v porovnateľnom prípade. V reálnom vyjadrení vzájomné uznávanie justičných rozhodnutí zahŕňa vytvorenie ich voľného pohybu, ktoré majú úplný a priamy účinok v celej EÚ. Je teda založené na myšlienke rovnocennosti medzi rozhodnutím vydávajúceho štátu a vykonávajúceho štátu a vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi.17) To na účely EZR implikuje, že ak justičný orgán členského štátu požiada o odovzdanie požadovanej osoby, jeho rozhodnutie musí byť v celej EÚ uznané a automaticky vykonané.
V závislosti od záverov zasadnutia v Tampere bol v roku 2001 prijatý
Program opatrení pre implementáciu zásady vzájomného uznávania rozhodnutí v trestných veciach.
18) Ako je v ňom uvedené, vzájomné uznávanie je určené na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi, ako aj na zlepšenie ochrany práv jednotlivca, čo môže uľahčiť proces rehabilitácie páchateľov trestných činov. Navyše tým, že sa zabezpečí, aby rozhodnutie vydané v jednom členskom štáte nebolo možné napadnúť v inom, vzá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).