Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Jurčová, M. - Pavelková, B. - Nevolná, Z. - Olšovská, A. - Smyčková, R., Zastúpenie v súkromnom práve.

Jurčová, M. - Pavelková, B. - Nevolná, Z. - Olšovská, A. - Smyčková, R., Zastúpenie v súkromnom práve.
Praha: C. H. Beck, 2012, 272 s.
Katarína
Kirstová
Platná úprava zastúpenia je v slovenskom práve súkromnom rozptýlená do viacerých právnych predpisov, v rôznom stupni konkrétnosti a prepracovanosti. Základnou sa však javí úprava zastúpenia v Občianskom zákonníku.
Monografia autorov sa venuje otázkam zastúpenia z rôzneho pohľadu súkromného práva hmotného, ale aj procesného, ktorému zodpovedá aj systematické členenie práce.
Po stručnom úvode do problematiky sa monografia člení na päť kapitol: 1. Zastúpenie v občianskom práve hmotnom, 2. Zastúpenie v rodinnom práve, 3. Zastúpenie v obchodnom práve, 4. Zastúpenie v pracovnom práve a 5. Zastúpenie v civilnom procese. Kapitoly sa ďalej delia na podkapitoly, ktoré čitateľom umožňujú lepšiu orientáciu v konkrétnych otázkach skúmanej problematiky. Najrozsiahlejšou časťou práce je jej prvá kapitola, na ktorú jej ďalšie časti vhodným spôsobom nadväzujú.
Inštitút zastúpenia má svoje korene, obdobne ako aj iné inštitúty súkromného práva, v rímskom práve, hoci romanisti nepoznali priame zastúpenie. Rimania skôr využívali nepriame zastúpenie na základe zmluvy uzavretej medzi zástupcom a zastúpeným. Až nemecké právo vytvorilo v 19. stor. štruktúru zastúpenia. Kontinentálna právna tradícia postupne začína striktne rozlišovať medzi priamym a nepriamym zastúpením. Vzhľadom na to, že § 22 ods. 1 OZ upravuje len priame zastúpenie, je pochopiteľné, že autorka v prvej kapitole podrobnejšie rozoberá základné princípy priameho zastúpenia. Tak ako OZ rozlišuje zákonné zastúpenie a zastúpenie na základe plnomocenstva, aj uvedená kapitola sa venuje týmto otázkam na s.15 až 69.
Pozoruhodné sú výklady na s.26 a nasl. o konaní právnických osôb prostredníctvom štatutárneho orgánu a zas
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).