Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ľudské práva, slobody a hranice ich limitácie v čase pandémie - Uplatňovanie racionálnych predpokladov pri obmedzovaní ľudských práv a slobôd

Úvod
Cieľom nášho príspevku je zhodnotiť využívanie racionálnych predpokladov v posledných rozhodnutiach Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len
Ústavný súd SR)
a Ústavného súdu Rakúskej republiky (ďalej len
Ústavný súd RP)
pri obmedzovaní základných ľudských práv a slobôd. V prvej časti príspevku sa zameriame na využitie racionálnych predpokladov pri aplikácií testu proporcionality. V druhej časti sa pokúsime kriticky pristúpiť k rozhodnutiu Ústavného súdu SR
1)
z pohľadu vyhodnotenia dôvodnosti rozhodnutia o vyhlásení núdzového stavu.
I. Test proporcionality a racionálne predpoklady
Ústava v čl. 1 ods. 1 deklaruje, že Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Pojem právneho štátu, ku ktorému sa Slovenská republika hlási, sa spája s koncepciou materiálneho právneho štátu. Požiadavka materiálneho právneho štátu vychádza z toho, že štát sa ma pokúsiť o spravodlivé úpravy spôsobilé vyvolať konsenzus.
2)
V súčasnosti Ústavný súd SR rozhoduje o súlade niektorých ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronický komunikáciách (ďalej len
zákon o elektronických komunikáciách)
a zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (ďalej len
zákon o ochrane verejného zdravia)
s ústavou. V oboch prípadoch už došlo k pozastaveniu účinnosti niektorých ustanovení týchto zákonov. V tejto časti sa budeme venovať najmä predpokladom, ktoré musí štát pri obmedzovaní ľudských práv a slobôd naplniť, aby neboli porušené princípy materiálneho právneho štátu. Myslíme si, že tieto podmienky Ústavný súd SR vo svojom rozhodnutí
3)
prezentoval, preto sa zameriame na analýzu jeho postupu a pokúsime sa o komparáciu jeho názorov s názormi Ústavného súdu RP, ktorý sa taktiež venoval problematike obmedzenia ľudských práv a slobôd v čase pandémie.
Prv než prejdeme k samotnému rozhodnutiu Ústavného súdu SR, je nevyhnutné ozrejmiť, prečo v pandémii dochádza k obmedzovaniu základných práv a slobôd. Je to z dôvodu, že v podmienkach materiálneho právneho štátu existuje koncept pozitívneho záväzku štátu. Ide o povinnosť štátu realizovať kroky na ochranu základných práv a slobôd. Napríklad, ak čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky zaručuje každému právo na ochranu zdravia, normotvorca je povinný prijať také zákony, ktoré toto právo reálne zabezpečia.
4)
Na druhej strane, pri zabezpečení práva na zdravie môže dôjsť k obmedzeniu iných základných práv a slobôd. Je preto nevyhnutné, aby štát vedel nájsť spravodlivú rovnováhu pri obmedzovaní základných práv a slobôd. Podstatou hľadania spravodlivej rovnováhy je nájsť také obmedzenie základného práva, ktoré nie je neprimerane ústretové v prospech iného základného práva.
5)
Ústavný súd SR v rozhodnutí, ktorým pozastavil účinnosť zákona o elektronických komunikáciách uvádza, že uznáva súčasnú situáciu, ktorá súvisí s prebiehajúcou pandémiou. Konštatuje, že:
"vníma zložitosť a dramatickosť aktuálnej, neustále sa vyvíjajúcej situácie v oblasti verejného zdravia a s tým spojený tlak na mocenské autority, resp. očakávania na ich konanie. Ústavný súd preto pri rozhodovaní o návrhu na pozastavenie účinnosti ustanovení zákona o elektronických komunikáciách starostlivo zvažoval potrebu ochrany základných práv a slobôd osôb dotknutých napadnutou právnou úpravou, ale aj potrebu chrániť životy a verejné zdravie."
6)
Mohli by sme teda povedať, že Ústavný súd SR rešpektuje pozitívny záväzok štátu, ktorý realizuje štát pri boji proti šíreniu koronavírusu, na druhej strane nájdenie spravodlivej rovnováhy obmedzenia základného práva a slobody je preňho rovnako dôležité.
Predmetom napadnutých ustanovení je umožnenie plošného zberu a individualizované sprístupnenie identifikačných a lokalizačných údajov. Tento plošný zber má byť realizovaný predovšetkým poskytovateľmi elektronických služieb, ktorí majú tieto údaje sprístupňovať Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
7)
Ústavný súd SR v spomenutom rozhodnutí konštatoval, že tento stav predstavuje zásah do práva na súkromie, no na druhej strane toto právo nie je absolútne a je možné ho obmedziť.
8)
Toto obmedzenie je možné len v prípade, že sú splnené podmienky, ktoré predpokladá test proporcionality. Test proporcionality vychádza z princípu proporcionality, ktorý je jedným zo základných princípov materiálneho právneho štátu.
9)
Na to, aby obmedzenie základného práva a slobody prešlo testom proporcionality, musia byť splnené štyri subtesty, ktorými sú: test legality, vhodnosti, nevyhnutnosti, primeranosti. Inak povedané, môže prísť k obmedzeniu základného práva a slobody zá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).