Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Martin Skaloš, Historickoprávne aspekty slovensko-českých vzťahov. Rozdelenie ČSFR a ďalšia spolupráca.

Martin Skaloš, Historickoprávne aspekty slovensko-českých vzťahov. Rozdelenie ČSFR a ďalšia spolupráca.
Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica 2008, 290 strán, ISBN 978-808083-610-8
Doc. PhDr.
Pavel
Macko
CSc.
Katedra teórie a dejín štátu a práva, Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici.
Problematika slovensko-českých vzťahov sa obzvlášť dostala do centra pozornosti po rozdelení ČSFR na dva samostatné štáty ČR a SR po roku 1992. Je to zákonitý odraz našej doby, keď pred našimi národmi stoja rozličné pálčivé problémy, ktoré sa stali globálnymi problémami v rámci celosvetového procesu. Posledné roky dvadsiateho storočia okrem iného rozhýbali a do značnej miery pozmenili celý aj stre doeurópsky priestor. Začal proces definitívneho odstraňovania totalitných režimov a v rámci tohto procesu dokonca dochádza aj k formálnym a štrukturálnym zmenám v niektorých štátoch v tomto regióne.
Tento "zákonitý" proces sa najmarkantnejšie prejavil v prípade rozpadu a následného delenia niekdajšej Juhoslovanskej federácie a Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Pre túto svojim spôsobom zaujímavú, ale vonkoncom neľahkú úlohu v podobe monografickej práce sa podujal spracovať - s dôrazom na podmienky Slovenska - JUDr. Martin Skaloš, PhD., odborný asistent Katedry teórie a dejín štátu a práva PrF UMB v Banskej Bystrici.
Vzhľadom na odborné zameranie autora práce, monografia má historickoprávny charakter, o čom svedčí jej precízna štruktúra v podobe úvodu a štyroch hlavných častí, pričom autor v prvej časti v presnom chronologickom slede syntetickým spôsobom podal stručný historickoprávny pohľad Slovenska na ceste k samostatnosti a zároveň sa v jej jednotlivých kapitolách bližšie zaoberal problematikou česko- slovenských vzťahov od najstarších čias, cez vznik spoločného štátu v roku 1918 až po pád komunistického režimu v roku 1989.
N
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).