Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Odpovědnost internetových vyhledávačů za zobrazovaný výsledek vyhledávání

Odpovědnost internetových vyhledávačů za zobrazovaný výsledek vyhledávání
Příspěvek byl publikován s podporou Grantové agentury ČR v rámci projektu GAČR 402/08/0067 "Finanční integrace nových členských zemí EU s eurozónou.
Mgr.
Tomáš
Gongol
Ph.D.
Katedra práva, Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná.
GONGOL, T.: Odpovědnost internetových vyhledávačů za zobrazovaný výsledek vyhledávání. Právny obzor, 93, č.4, s.399 - 409.
Následující článek se zabývá problematikou odpovědnosti internetových vyhledávačů typu google, yahoo, seznam, centrum apod. (tedy v zásadě vyhledávacích
internetových portálů1)
) za výsledky vyhledávání, a to ve světle nejnovější judikatury Evropského soudního dvora. Přihlédnuto je rovněž k rozhodování soudů členských států Evropské unie (zejm. Německa a Francie) a k závěrům amerických soudů v podobných věcech.
1. Vyhledávače a jejich služby
Zřejmě každý uživatel internetu používá některý z vyhledávačů informací. Nikdo z nás nezná internetové adresy s informacemi, které potřebujeme, a tak je tady prostor pro služby, které potřebné vyhledání udělají za nás a nabídnou nám své výsledky. Poskytovateli takovýchto služeb jsou např. servery seznam.cz, centrum.cz, yahoo.com či google. com. Světově nejrozšířenějším je posledně jmenovaný vyhledávač společnosti Google, Inc. Vzhledem ke specifičnosti internetového prostředí a výkladových mezer v právu tohoto prostoru, byla uvedená společnost stranou mnoha sporů v evropských státech i v USA. Právě výsledky několika soudních sporů byly zohledněny při zpracovávání tohoto příspěvku. Právní otázky spojené s vyhledávači se dotýkají především otázek spojených s právem autorským, s právem ochranných známek, ochranou obchodních firem, právem nekalé soutěže a dalšími.
Po zadání klíčového slova nebo několika klíčových slov ve vyhledávači se zobrazí výsledky vyhledávání. Jde především o tzv.
přirozené výsledky vyhledávání
, které se zobrazují v sestupném pořadí podle předem definovaných kritérií relevance. Kromě těchto výsledků lze ovšem, při použití vyhledávače google.com, využít také placenou službu AdWords (z ang.
Advertising Words
), jejíž podstatou je možnost ovlivnit výsledky vyhledávání a zobrazit je ve zvláštním sloupci nazvaném
sponzorované odkazy
. Tato služba umožňuje, aby se jako odpověď na vložení klíčových slov do vyhledávače zobrazily na zvláštním místě odkazy na internetové stránky inzerenta. Služba AdWords je automatizovaná a umožňuje inzerentům jak výběr vlastních klíčových slov, tak i ovlivnění pořadí, podle placené částky za kliknutí na sponzorovaný odkaz. Pokud je jedno klíčové slovo použito více inzerenty, je pořadí ve sponzorovaných odkazech určováno zejména výší ceny za kliknutí uživatele na odkaz, počtem předchozích kliknutí a kvalitou inzerce hodnocenou společností Google.
Uživatel internetu po vložení klíčových slov do vyhledávače tak získává dva druhy výsledků vyhledávání - přirozené a sponzorované. Problém může nastat v případě, pokud inzerent prostřednictvím této služby zvolí klíčová slova odpovídající existujícím chráněným nehmotným statkům, typicky ochranným známkám a sám ve sponzorovaném odkazu uživatele přivede na své vlastní internetové stránky poskytující konkurenční výrobky nebo služby, příp. jejich napodobeniny.
Již v několika případech byly tyto problémy řešeny národními soudy,2) např. v Německu známá rozhodnutí ve věci ochranné známky "presipiraten" či "bananabay", ve Francii rozhodnutí ve věci "rentabiliweb" nebo "citadines". Z pohledu odpovědnosti vyhledávače Google, která je pro tento příspěvek klíčová, však obdobný skutkový základ řešily německé a francouzské soudy často rozdílně. Některá vybraná rozhodnutí budou dále uvedená.
2. Rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci služby Google AdWords
Problematika uvedené služby AdWords byla nakonec v letošním roce řešena také rozhodnutím na úrovni Evropské unie. Jde o rozhodnutí Evropského soudního dvora (dále jen "ESD") ze dne 23. března 2010 o předběžné otázce ve spojených věcech C-236/08 až C-238/08. Uvedené věci se dotýkaly sporu mezi společností Google Inc (Google France SARL) a společnostmi Louis Vuitton Malletier SA, Viatikum SA, Luteciel SARL a dalšími subjekty. Vzhledem k významu tohoto rozhodnutí pro členské státy Evropské unie a pro další výklad a závěry tohoto příspěvku, bude na následujících řádcích uvedené rozhodnutí blíže rozebráno.
V uvedeném sporu společnost Vuitton, známá svými luxusními koženými výrobky, vlastní jak národní ochrannou známku "Luis Vuitton" a "LV", tak i ochrannou známku Společenství "Vuitton". Při zadání těchto označení do vyhledávače google se však ve sponzorovaných odkazech objevují odkazy na stránky nabízející napodobeniny výrobků této společnosti. Společnost Vuitton, samozřejmě, vůči takovému jednání bránila a podala žalobu na společnost Google, aby zejména bylo určeno, že nabídkou těchto sponzorovaných odkazů poškodila uvedené ochranné známky. Jak soud prvního stupně, tak i soud odvolací ve Francii rozhodl, že společnost Google narušila užívání ochranné známky společnosti Vuitton. Proti tomuto rozhodnutí společnost Google podala kasační opravný prostředek. Kasační soud (Cour de cassation) vznesl k Evropskému soudnímu dvoru následující předběžné otázky:
1)
"Musí být čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) [směrnice 89/104] a čl. 9 odst. 1 písm. a) a b) [nařízení č.40/94] vykládány v tom smyslu, že poskytovatel placené optimalizace pro vyhledávače, který zpřístupňuje inzerentům klíčová slova reprodukující nebo napodobující zapsané ochranné známky a na základě smlouvy o poskytování optimalizace pro vyhledávače zajišťuje prostřednictvím těchto klíčových slov vytvoření a přednostní zobrazení reklamních odkazů na internetové stránky, na nichž jsou nabízeny padělané výrobky, tyto ochranné známky užívá, přičemž je [jejich] majitel oprávněn takové užívání zakázat?
2)
V případě, že se jedná o ochranné známky, které mají dobré jméno, může majitel zabránit takovému užívání na základě čl. 5 odst. 2 směrnice [89/104] a čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení [č. 40/94]?
3)
V případě, že takové užívání nepředstavuje užívání, které může být majitelem ochranné známky zakázáno na základě směrnice [89/104] a nařízení [č. 40/94], lze poskytovatele placené optimalizace pro vyhledávače považovat za poskytovatele služby informační společnosti spočívající v ukládání informací poskytovaných příjemcem služby ve smyslu článku 14 [směrnice 2000/31], takže jeho odpovědnost může být založena až poté, co byl informován majitelem ochranné známky o protiprávním užívání označení inzerentem?"
Z našeho pohledu lze formulovat dvě klíčové otázky:
1)
Jde z pohledu poskytovatele placeného optimalizovaného vyhledávání o
užití
ochranné známky ve smyslu uvedené směrnice, potažmo vnitrostátních zákonů3), které ji implementovaly?
2)
Lze poskytovatele placeného optimalizovaného vyhledávání považovat za
poskytovatele služby informační společnosti
ve smyslu uvedené směrnice o elektronickém obchodu, potažmo vnitrostátních zákonů4), které ji implementovaly?
ESD dospěl v případě
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).