Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Olomoucké právnické dni: Aktuálne otázky českého práva.

Olomoucké právnické dni: Aktuálne otázky českého práva.
Tento príspevok je súčasťou výskumnéhoprojektu Ústavu štátu a práva SAV, podporeného zmluvou APVV 0340-10 "Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie".
Mgr.
Barbora
Králičková
PhD.
Ústav štátu a práva SAV v Bratislave
JUDr. Mgr.
Marián
Kropaj
PhD.
Katedra obchodného práva Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
JUDr.
Matúš
Filo
Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
V dňoch 24. - 25. mája 2012 sa na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci konala medzinárodná vedecká konferencia
Aktuálne otázky českého práva.
Účastníkmi konferencie boli zástupcovia akademickej obce, advokáti a sudcovia z Českej republiky a Slovenskej republiky. Na priblíženie atmosféry miesta konania pripomenieme, že Univerzita Palackého je druhou najstaršou univerzitou v Českej republike, ktorá šíri vzdelanosť od roku 1573. Dominantou Olomouca je 32 m vysoký monument predstavujúci najsvätejšiu trojicu - vrcholné sochárske dielo stredoeurópskeho baroka vytvorené v rokoch 1716 - 1754. V meste sa nachádza Biskupský palác, gotický dóm sv. Václava, ktorý je sídelným kostolom olomouckého arcibiskupa, ale aj Arcidiecézne múzeum založené v podnetu pápeža Jána Pavla II. po jeho návšteve Olomouca v roku 1995. Počtom duchovných chrámov, iných historických pamiatok a rozmanitosťou architektonických štýlov je Olomouc celkom určite výnimočné kultúrne a duchovné miesto.1)
Organizátori rozdelili program konferencie do dvoch dní.
Program konferencie oficiálne otvorila
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.
, dekanka Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ktorá po privítaní hostí odovzdala slovo
doc. PhDr. Vlastimilovi Fialovi, CSc.
, prodekanovi pre vedu a výskum, ktorý moderoval program úvodnej časti konferencie.
Úvodný prejav predniesol
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.
, sudca Ústavného súdu ČR, ktorý ocenil prijatie nového Občianskeho zákonníka v Českej republike (dva roky po nadobudnutí účinnosti nového Trestného zákona v Českej republike), ale súčasne upozornil na napätia a deficity utvárania celistvého právneho poriadku. Prof. Holländer upozornil na neproporcionálne zaostávanie procesného práva, absenciu prípravy a prijatia nových procesných kódexov, absenciu zásadnej teoretickej diskusie o zásadách a princípoch, na ktorých by mali byť procesné kódexy vybudované. Vyjadril presvedčenie, že k tomuto počinu sa črtá príležitosť.
Prof. Holländer upozornil aj na problém hypertrofie práva.2) Dôvody tohto stavu bývajú opisované (úpadok náboženstva, morálky, slušnosti...), ale zastaviť tento negatívny jav sa doposiaľ nepodarilo. Z práva sa podľa prof. Holländera stáva "brontosaurus", ktorý prílišnú záťaž nie je schopný uniesť. Žijeme v období postmodernej skepsy a dekonštrukcie práva. Právna filozofia ponúka inšpiráciu, vyzýva k vlastnej sebareflexii a za každú takúto výzvu musíme byť podľa prof. Holländera vďační.
Prof. JUDr. Dr. Karel Eliáš
, Vysoká škola manažérskej informatiky a ekonomiky, a.s., nadviazal na prof. Holländera upriamením pozornosti na nový § 10 ods. 2 rekodifikovaného Občianskeho zákonníka, ktorý odkazuje na spravodlivosť a prirodzené p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).