Online časopis

Sládeček, V., Tomoszková, V., Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy.

Sládeček, V., Tomoszková, V., Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy.
Praha: Wolters Kluwer, 2010, 260 strán
JUDr.
Juraj
Vačok
PhD.
Katedra správneho a environmentálneho práva, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
V autorskom kolektíve pod vedením prof. JUDr. Vladimíra Sládečka, DrSc., a JUDr. Veroniky Tomoszkovej vyšla v Prahe v roku 2010 vo vydavateľstve Wolters Kluwer ČR, a.s., publikácia s názvom
Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy.
Táto 260-stranová práca predstavuje právnu úpravu správneho súdnictva vo vybraných šiestich štátoch. Sú nimi Česká republika, Slovenská republika, Poľská republika, Rakúska republika, Nemecká spolková republika a Francúzska republika. Členmi autorského kolektívu sú okrem už spomínaných dvoch autorov JUDr. Monika Horáková, Ph.D., Mgr. Lucia Madleňáková a JUDr. Maxim Tomoszek.
Predmetná publikácia je rozdelená do siedmich kapitol. V prvej kapitole rozdelenej do troch podkapitol autori v krátkosti vymedzujú pojem správneho súdnictva. Poukazujú na názory tak českej, ako aj zahraničnej teórie. Neopomínajú ani slovenskú teóriu, pričom osobitne uvádzajú názor doc. JUDr. Jozefa Sobiharda, CSc., a JUDr. Tibora Semana, PhD. Pre mňa z prvej kapitoly bola osobitne zaujímavá tretia podkapitola s názvom
Záverečné poznámky
(Závěrečné poznámky), v ktorej autori zhodnotili jednotlivé pohľady na správne súdnictvo.
V ďalších kapitolách sa autori venujú právnej úprave správneho súdnictva vybraných štátov. V každej kapitole je rozoberaná právna úprava jedného zo štátov podľa už vyššie uvedeného poradia.
Štruktúra týchto kapitol je v zásade rovnaká. Každá kapitola je rozdelená na šesť základných podkapitol, ktoré sa podľa potreby ďalej členia. Týmito podkapitolami sú
Úvodné poznámky
(Úvodní poznámky),
Pramene právnej úpravy
(Prameny právní úpravy),
Organizácia správneho súdnictva
(Organizace správního soudnictví),
Právomoc a príslušnosť správnych súdov
(Pravomoc a příslušnost správních soudů),
Priebeh súdneho konania správneho
(Průběh soudního řízení správního) a
Záverečné poznámky
(Závěrečné poznámky).
Vychádzajúc z predhovoru tejto publikácie, autori ju určili predovšetkým študentom pregraduálneho štúdia. Som však presvedčený, že si nájde svoje miesto aj v právnej teórii a vede v oblasti správneho súdnictva.
Správne súdnictvo, podľa môjho názoru, v súčasnosti stále výraznejším spôsobom prostredníctvom svojej rozhodovacej činnosti ovplyvňuje fungovanie verejnej správy. Z tohto dôvodu aj v Slovenskej republike prebieha už pomerne dlhšia diskusia o možnosti jeho optimálneho nastavenia. Domnievam sa, že aj v rámci tohto nastavenia by sme sa mali pozrieť aj na právne úpravy iných štátov. Najmä tých, ktorých právne poriadky sú budované na rovnakých princípoch fungovania.
Na základe uvedeného za pozitívum predkladanej publikácie považujem samotnú voľbu štátov, ktorých právnu úpravu správneho súdnictva rozoberá. Okrem skoro všetkých susedných štátov Slovenskej republiky považujem za dobré, že je tu rozobratá aj právna úprava správneho súdnictva vo Francúzskej republike a Nemeckej spolkovej republike, pretože v týchto dvoch štátoch sa správne súdnictvo vyvíjalo relatívne samostatne a obe úpravy predstavujú určitý vzor, ktorý, dovolím si tvrdiť, neobišla ani naša právna úprava.
Za prínos predkladanej publikácie tiež považujem, že autori načrtávajú aj stručný vývoj rozoberaných právnych úprav správneho súdnictva jednotlivých štátov. Čitateľovi dávajú možnosť dozvedieť sa nielen o základoch jednotlivých právnych úprav, ale cez tento historický vývoj aj súčasné právne úpravy bližšie pochopiť.
Za cenné pokladám aj to, že autori sa nezaoberajú len zákonnou úpravou, ale poukazujú aj na ústavnú úpravu správneho súdnictva v jednotlivých štátoch. Upriamujú čitateľa na základné právne predpisy v ústavnej, ako aj zákonnej rovine, z ktorých sa môže bližšie o fungovaní správneho súdnictva vo vybraných štátoch dozvedieť. Tiež považujem za pozitívum, že na začiatku každej kapitoly je uvedená literatúra, čo poskytuje čitateľovi možnosť v prípade záujmu sa bližšie s konkrétnou úpravou oboznámiť.
Napriek snahe autorov zosumarizovať čo najviac poznatkov o vybraných štátoch sa môže zdať, že úpravy správneho súdnictva v niektorých štátoch sú rozobraté podrobnejšie ako iné. Túto skutočnosť však nepovažujem za chybu. Posudzovaná publikácia neurobí z čitateľa odborníka na právnu úpravu správneho súdnictva vybraných štátov. Dovolím si tvrdiť, že to ani nebolo jej cieľom. Táto publikácia je veľmi dobrou pomôckou pre spoznanie základov jednotlivých systémov správneho súdnictva vo vybraných štátoch.
Komparatistické práce považujem v právnej teórií, ale aj vede, za jedny z najťažších. Prispieva k tomu najmä fakt, že pre kvalitné spracovanie vybraných inštitútov nestačí poznať len tieto konkrétne inštitúty, ale aj prostredie, v ktorých tieto inštitúty fungujú. Predmetnú publikáciu aj z tohto dôvodu hodnotím veľmi vysoko. Verím, že si nájde svoje miesto aj v knižniciach slovenských právnikov.