Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Souhlas, nebo licenční závazek?

Souhlas, nebo licenční závazek?
Prof. JUDr.
Ivo
Telec
CSc.
vedoucí katedry občanského práva a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci; e-mail: Ivo.Telec@upol.cz.
TELEC, I.: Souhlas, nebo licenční závazek? Právny obzor, 96, 2013, č.5, s.435 - 446.
Approval or license obligation?
The article is devoted to the legal issues of the exercise of the intellectual property rights. The author distinguishes two possible cases of the exercise of these rights in accordance with the recent Czech law. One of them is granting a consent to use some protected values . This situation is a circumstance precluding unlawfulness. The second case involves a licensing agreement conferring obligation between the parties. The author presents the legal grounds for the fact that in many cases, which are known from the contemporary knowledge and information society, it is only the consent which has the legal reason.
Key words:
intellectual property law, exercise of rights, approval, license agreement, obligation
1. Přiznávání absolutních majetkových práv k duševnímu vlastnictví
Ačkoli se v našem příspěvku věnujeme výkonu již existujících subjektivních práv duševního vlastnictví, sluší se zmínit alespoň pár úvodních slov, která se týkají přiznávání těchto práv.
Subjektivní práva duševního vlastnictví mají
absolutní
právní povahu určenou zákonem, popř. mezinárodní smlouvou či normativním aktem z ní odvozeným (např. nařízením orgánů EU nebo rozhodnutím Komise Andského společenství národů).1) Projevuje se tak státní, mezistátní či nadstátní přiznávání ochrany určitým ideálním předmětům (hodnotám) v právním smyslu. Třeba úvodem říci, že některým těmto předmětům bývá státní a podobná ochrana přiznána, a to stanovením absolutních subjektivních soukromých práv k nim, jiným naopak nikoli.2) V
jednom
státu tak může být některý předmět chráněn, v
jiném
ochrany nepožívá.
Příkladem nám mohou posloužit
obchodní postupy
(
business methods
), které jsou kupříkladu v USA patentovatelné, zatímco v Česku a v celé Evropské patentové organizaci nikoli; a to
na rozdíl od výrobních způsobů
, které zde patentovatelné jsou. Ve světě bychom mohli nalézt více takovýchto příkladů. Není jich ale příliš mnoho, protože právo duševního vlastnictví je podstatnou měrou stále více
slaďováno
a
sjednocováno
i na globální úrovni, zejména v souvislosti s
mezinárodním obchodem.
Jako další příklad bychom si mohli uvést
databáze
, k nímž členské státy EU přiznávají zvláštní subjektivní absolutní majetkové právo pořizovatele databáze, které nemá nic společného (leda možný souběh) s právem autorským k databázím jako souborným uměleckým či vědeckým dílům. I v tom můžeme spatřit
znak teritoriality
práva duševního vlastnictví (a možná i projevy některých "státních sobectví").
Ponechme ale nyní stranou otázky legálního přiznávání absolutních práv k nehmotným předmětům podle
jednotlivých zákonodárství
a věnujme se
výkonu práv
již státem přiznaných či uznaných čili
výkonu již nabytých soukromých práv
v soukromých poměrech. Vstupujeme tak do hájemství
privátní autonomie
neboli svobodné vůle toho, komu absolutní právo svědčí. Je jeho věcí, jak se svým majetkem nakládá, pokud tím neohrožuje nikoho jiného na jeho právu včetně právního postavení anebo tím neohrožuje některé námi všemi sdílené, nesubjektivizované, veřejné blaho; například blaho veřejného zdraví.
2. Právo souhlasit jako základní lidské právo
Autorská práva, rozuměno
práva absolutní
, vznikají
právně objektivně
se vznikem autorského díla, a to dokonce bez ohledu na vůli autora. Absolutní práva autorská, osobnostní i majetková, jsou totiž
přiznána
(přesněji "uznána") státním
zákonem
, který platí bez ohledu na to, zda se nám to líbí, anebo nikoli. Můžeme také říci, že
autor
uměleckého či vědeckého díla je
vázán zákonem
; a to i tam, kde mu zákon přiznává subjektivní práva. Z toho vyplývá, že autor se nemůže svých státem uznaných (zákonných) práv vzdát.
Tento stav ale ve skutečnosti není paradoxní, jak se domnívají kupříkladu spoluautoři české odborné příručky o veřejných licencích.3) Porovnání s reálným (rozuměno hmotným) vlastnictvím, které spoluautoři citované příručky používají s jednoduchým příměrem zbavení se věci jejím hozením do koše, není úplně výstižné. Podobně to platí i o jejich porovnání s poměrně jednoduchým vzdáním se některých absolutních práv průmyslových, byť by bylo spojeno s určitými procesními a správními úkony s ohledem na veřejný pořádek ve věcech průmyslového vlastnictví (rejstříkové záležitosti). Pokusme se na nastíněnou otázkou podívat trochu jinak.
Česká (a podobně slovenská), zásadně převzatá německá koncepce práva autorského a práva výkonných umělců je pojata
osobnostně.
Její základ spočívá v
osobnostním právu
, jež je subjektivním
právem přirozeným
(nikoli státem uděleným) a které je spjato s
jedinečností lidské bytosti
, a tím pádem i s
jedinečností
lidského uměleckého či vědeckého výtvoru neboli určitého
tvůrčího projevu osobní povahy.
Srov. v tomto smyslu
výslovný
přirozenoprávní základ ochrany osobnosti v českém ústavním řádu a novém občanském zákoníku, který je s ústavním řádem ústrojně a zákonodárně politicky cíleně propojen, hledě si poválečné právní doktríny lidských práv.4)
Pokud jde o absolutní autorská práva majetková (a podobně o takováto práva výkonných umělců), nenechme se teoreticky mýlit českým autorským zákonem, který
zakazuje
jejich převod (zcizení) za života a připouští jen přechod pro případ smrti,
mortis causa
. V řadě států světa tomu tak
není
a nebývalo tomu tak ani u nás v době před československým autorským zákonem z roku 1965, resp. z roku 1953. V podstatě se dnes jedná o výsledek pouhého
politického rozhodnutí
, které lze kdykoli na návrh změnit parlamentním hlasováním. Současné české pojetí práva autorského a práva výkonných umělců sice obsahuje
podstatné dualistické rysy
(oddělení práv osobnostních od majetkových), avšak
nejedná se o plný dualistický model
, čemuž brání
politický zákaz
(mající legální formu)
nakládání s vlastním majetkem
za života určitým způsobem. Ve skutečnosti nám ale tento zákaz nečiní až takové obtíže, jak by se snad na první pohled mohlo zdát liberálně laděné části veřejnosti. Věc bývá zásadně řešena (s jistými menšími riziky odstoupení od smlouvy)
neomezenými smluvními licencemi.
Praxe přitom bývá rozmanitá.
Ve skutečnosti musíme vidět i
jiný
(další)
úhel pohledu.
Mám tím na mysli soukromoprávní instituci pouhého
souhlasu vlastníka práva
ve smyslu
jednostranného právního jednání.
Nikoli tedy licenční nebo jinou smlouvu, jež je dvoustranným či dokonce vícestranným právním jednáním, z něhož vyplývá typový, popř. jiný (netypový) soukromoprávní závazek.5)
Souhlas (
consent
) autora či jiného vlastníka absolutního práva, popř. vykonavatele práva představuje jednostranné soukromoprávní jednání, které
nevede ke vzniku závazku
ve smyslu soukromého (ani veřejného) práva, neboť s ním v našem případě žádný
zákon
takovýto následek (vznik závazku)
nespojuje
. Případy, kdy závazky vznikají z jednostranných právních jednání, jsou sice soukromoprávnímu řádu známy, avšak pojaty jsou legálním
taxativním výčtem
, jehož nezbytnost (omezenost) je ovlivněna již samotnou povahou právního závazku z jednostranného právního jednání a jeho obsahem. Nelze totiž jen tak - bez zákona - jednostranně právně zavázat jiného člověka či právnickou osobou. Souhlasy, s nimiž se běžně setkáváme v právu duševního vlastnictví6) podobně jako ve všeobecném právu osobnostním, tedy
nevedou ke vzniku právního závazku
, a to ani netypového, protože zákon s nimi žádný takovýto následek nespojuje.
Souhlas dotčené osoby jako volní projev představuje právní jednání ve smyslu § 558 nového občanského zákoníku, protože je s ním legálně spojen
právní následek.
Nikoli snad následek jen morální, hospodářský či z oblasti společenských úsluh. Právní následek spočívá ve
vyloučení protiprávnosti jednání
jiného, které by jinak - bez souhlasu dotčeného - bylo jednáním protiprávním (zákonem zakázaným).
V případě udělení autorského souhlasu (svolení) se jedná pouze o
okolnost vylučující protiprávnost
určitého chování
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).