Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Teoretické základy procesu odhaľovania, predchádzania a eliminácie farmaceutickej kriminality.

Teoretické základy procesu odhaľovania, predchádzania a eliminácie farmaceutickej kriminality.
Dr. h. c. Prof. JUDr.
Lucia
Kurilovská
PhD.
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, Ústav štátu a práva Sav, akadémia Policajného zboru v Bratislave.
Plk. Doc. Ing.
Stanislav
Šišulák
PhD.
Akadémia Policajného zboru v bratislave.
KURILOVSKÁ, L., ŠIŠULÁK, S.: Teoretické základy procesu odhaľovania, predchádzania a eliminácie farmaceutickej kriminality. Právny obzor, 102, 2019, č. 3, s. 234 - 247.
Theoretic Fundamentals of the Process of Detection, Prevention and Elimination of Pharmaceutical Crime.
The following article focuses on the issue of pharmaceutical crime. Specifically, the procedures of law enforcement authorities before the commencement of criminal prosecution or in the so-called pre-trial procedures where information that suggests suspicion of any of the pharmaceutical crimes are being reviewed. In the introduction of the article, the authors briefly outline the meaning of terms such as pharmaceutical crime, detection, prevention and elimination of crime in order to gain a better understanding of the issue under consideration, as well as the basic aspects of law enforcement procedures in pre-trial proceedings. The article is further divided into five chapters dealing with the details of the process of detecting pharmaceutical crime, which includes the theoretical foundations of law enforcement practices in detecting pharmaceutical crime, detecting indicators suggesting the commission of this type of crime, including the process of obtaining them, places of potential the occurrence of these indicators and authorities that are able to detect these indicators. The next chapters analyze the specifics of the realization of the operative-search activity and the possibilities of using individual methods of operative-search activities in the process of operative elaboration of individual suspicions suggesting the committing of pharmaceutical criminality. Specifically, we speaking about analysis of the possibilities of using individual supporting methods of operative-search activity, means of operative-search activity, means of information-technology intelligence gathering and means of securing items important for criminal proceedings. In conclusion will be summarized the results of the researched issues achieved by using the relevant scientific methods.1)
Key words:
pharmaceutical crime, detection, operativeresearch activity, preprosecution procedure
Úvod
Farmaceutickú trestnú činnosť a jej páchanie môžeme považovať za novodobý kriminálny fenomén, ktorý má v podmienkach modernej spoločnosti celosvetový charakter a s ktorým následne priamo súvisí aj závažnosť potenciálnych bezpečnostných hrozieb a ich negatívnych dôsledkov na globálne zdravie a ekonomiku. Úspešné postihovanie farmaceutickej kriminality je často nesmierne komplikované, pretože väčšinou nejde o izolované kriminálne aktivity, ale, práve naopak, je tento druh kriminality frekventovane prepojený a priamo naviazaný na ďalšie druhy sofistikovanej trestnej činnosti primárne organizovaného charakteru (kybernetickú kriminalitu, korupciu, daňovú kriminalitu, pranie špinavých peňazí, porušovanie práv duševného vlastníctva a pod.). vo väčšine prípadov je tieto druhy trestnej činnosti komplikované postihovať samostatne ako jednotlivé prípady, pričom ich vzájomné prepojenie prináša široké spektrum výziev a problémov, ktoré môžu mať vplyv na úspešnosť potrestania páchateľov.
Pojem farmaceutická kriminalita je možné definovať zo všeobecného alebo špeciálneho hľadiska. Do dnešného dňa sa experti z akademickej obce ani experti pôsobiaci v praxi nezhodli na jednotnej všeobecnej definícii pojmu farmaceutická kriminalita. Pravdepodobne z dôvodu komplikovanosti a rôznorodosti možností nezákonných konaní a aktivít v tejto oblasti, ktorých spôsoby páchania sú naviazané na celý rad do tejto problematiky priamo ale aj nepriamo zainteresovaných subjektov. špeciálna definícia pojmu farmaceutická kriminalita sa odráža v najbežnejšom spôsobe jej páchania, ktorým je falšovanie liečiv a ostatných medicínskych produktov. vedecká a odborná verejnosť sformulovala viacero príbuzných špeciálnych definícii pojmu farmaceutická kriminalita, pričom definíciu zameranú na upresnenie protiprávnosti konania ponúka Interpol: "Farmaceutická kriminalita zahrňuje výrobu, obchod a distribúciu falšovaných, odcudzených alebo nedovolených liekov a zdravotníckych pomôcok. vrátane falšovania zdravotníckych výrobkov, ich balenia, príslušnej dokumentácie, vrátane s nimi priamo súvisiacimi krádežami, podvodmi, zneužívaním, pašovaním a nedovoleným obchodovaním s medicínskymi produktmi vrátane legalizácie príjmov z tejto trestnej činnosti."2) "boj proti falšovaným liekom má zásadný význam pre zabezpečenie kvality výrobkov v obehu a ochranu zdravia v celosvetovom meradle."3)
Teoretické vymedzenie pojmu odhaľovanie trestných činov obsahuje procesuálnu poznávaciu činnosť, ktorá obsahovo vychádza z operatívneho procesu zameraného na poznávanie latencie kriminality, pričom je zamerané na zisťovanie samotnej existencie skutku, ktorý je možné kvalifikovať ako trestný čin a ktorý nebol oznámený orgánom činným v trestnom konaní a nie je nijak evidovaný v policajných činnostiach.
Efektívne poznávanie kriminality je možné prostredníctvom kriminalisticko-bezpečnostných činností, ktoré klasifikujeme na objasňovanie, ktoré sa zaoberá registrovanou kriminalitou a môžeme ho charakterizovať ako činnosti orgánov činných v trestnom konaní a polície, ktorými sa zisťujú skutočnosti súvisiace so spáchaním trestného činu a pátranie, ktoré súvisí s osobami a vecami, ktoré sú hľadané v spojitosti s trestnou činnosťou, a definujeme ho ako činnosť zameranú na nájdenie určitých konkrétnych individuálnych objektov.4)
Predchádzanie páchaniu farmaceutickej trestnej činnosti je možné dôsledným šírením osvety, zintenzívňovaním informovanosti spoločnosti a zvyšovaním povedomia o negatívnych dôsledkoch na život a zdravie, ktoré so sebou môže priniesť užívanie nelegálnych a falšovaných liekov, liečiv a výživových doplnkov, alebo používanie falšovaných zdravotných pomôcok. v rámci osvetovej činnosti do úvahy taktiež prichádza zvýšenie snahy pri zdieľaní informácií so spoločnosťou o problematike internetových lekární a bezpečnosti objednávania produktov z podozrivých web stránok. Inými slovami, je potrebné dôsledne informovať spoločnosť o tom, ako rozlíšiť legálnu internetovú lekáreň od nelegálnej, a taktiež ako rozlíšiť legálne medicínske produkty a ich príslušenstvo od nelegálnych a falšovaných, a ako ďalej postupovať v prípade zistenia podozrenia zo spáchania protiprávneho konania.
Pojmom eliminácia môžeme rozumieť zbavenie sa škodlivých následkov. v našom prípade sa jedná o škodlivé následky farmaceutickej kriminality a elimináciu môžeme taktiež chápať aj odstránenie hrozieb, ktoré so sebou páchanie tohto druhu trestnej činnosti prináša pre členov spoločnosti.
Odhaľovanie farmaceutickej trestnej činnosti
Nutnosť odhaľovania farmaceutickej trestnej činnosti pramení z jej samotnej existencie a zvýšenia frekvencie jej páchania hlavne organizovanými a zločineckými skupinami, ktoré majú bežne medzinárodný charakter. Odhaľovanie je potrebné orientovať predovšetkým na organizované a zločinecké skupiny, a ciele tohto procesu pozostávajú hlavne z identifikácie jednotlivých členov organizovaných a zločineckých skupín, zamedzenia slobodného a beztrestného páchania farmaceutickej kriminality, účinného rozkladania organizovaných a zločineckých skupín, narúšania komunikácie medzi jednotlivými medzinárodnými bunkami týchto skupín, narúšania jednotlivých kriminálnych aktivít organizovaných a zločineckých skupín, znemožňovania investovania ziskov dosiahnutých páchaním trestnej činnosti do legitímnych hospodárskych aktivít a zabavovania profitov z trestnej činnosti.
Odhaľovanie farmaceutickej kriminality môžeme charakterizovať ako poznávací proces, v ktorého rámci sa zo štádia neznalosti postupuje ku konkrétnemu poznaniu. Podstatné je detegovať zmeny, ktoré farmaceutický trestný čin zanechal, prípadne vyvolal vo svojom bezprostrednom okolí a následne sa snažiť o neustále doplňovanie a rozširovanie poznatkov zameraných na všetky stránky skutkových podstát príslušných trestných činov, ktorých existencia, prípadne neexistencia jednoznačne potvrdí alebo vyvráti spáchanie farmaceutického trestného činu.
Ak budeme vychádzať z teórie kriminalistických stôp a kriminalistickej identifikácie, ktorá do procesu odhaľovania zahŕňa aj procesy získavania, analýzy a hodnotenia informácií zakódovaných v konkrétnej materiálnej situácii, potom je odhaľovanie možné charakterizovať ako operatívny proces na seba nadväzujúcich činností, ktoré obsahujú získanie prvotnej informácie (poznatku, indikátoru, signálu) o príprave, páchaní alebo spáchaní farmaceutického trestného činu, zber a získavanie doplňujúcich informácií, hodnotenie informácií, analýzu informácií a tvorbu logických záverov.5)
Poznávanie a vyhľadávanie indikátorov páchania farmaceutickej trestnej či
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).