Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Čiastočné späťvzatie návrhu a zmena návrhu

45/2016
Čiastočne späťvzatie návrhu a zmena návrhu
§ 95 ods. 2, § 96, § 159 ods. 3, § 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
Zmenou návrhu je tiež čiastočné späťvzatie návrhu, to však neznamená, že by súd mal rozhodovať podľa § 95 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.
Čiastočné späťvzatie návrhu je osobitným typom zmeny návrhu, pre ktorú zákon výslovne stanovuje odlišný procesný postup súdu (§ 96 Občianskeho súdneho poriadku). Pokiaľ to súd nerešpektuje a rozhodne tak o zmene návrhu, ako aj o čiastočnom zastavení konania, ide síce o procesne nesprávny postup, rozhodnutie pripúšťajúce zmenu návrhu však nezakladá prekážku res iudicata vo vzťahu k rozhodnutiu o čiastočnom zastavení konania.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
3 Cdo 194/2014
Skutkový stav:
Okresný súd uznesením z 23. júla 2013 zastavil konanie v časti o zaplatenie 1 278,43 eur s odôvodnením, že navrhovateľka na pojednávaní, ktoré sa uskutočnilo 2. mája 2013, vzala návrh sčasti (čo do uvedenej sumy) späť, odporca s týmto jej procesným úkonom súhlasil a súd uznesením pripustil zmenu návrhu (§ 96 ods. 1 a 3 OSP). Zároveň súd prvého stupňa zamietol návrh odporcu na rozhodnutie o trovách.
Odporca podal proti tomuto uzneseniu odvolanie s tým, že súd prvého stupňa najprv 2. mája 2013 rozhodol o pripustení zmeny návrhu [navrhovateľka sa po zmene návrhu domáhala zaplatenia sumy 18 540,69 € (19 819,12 eur - 1 278,43 eur)], potom však uznesením z 23. júla 2013 zastavil konanie v časti o 1 278,43 eur. Pri takomto postupe nie je jasné, čo zostalo predmetom konania. Navyše, súd nerozhodol správne, pokiaľ zamietol jeho návrh na rozhodnutie o trovách - čo do zastavenej časti konania malo byť rozhodnuté o trovách (§ 151 ods. 1 OSP v spojení s § 146 ods. 2 OSP).
Krajský súd uznesením z 15. januára 2014 napadnuté uznesenie pot
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).