Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

K rozsudku Veľkej komory Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Couderc a Hachette a Fillipacchi Associés proti Francúzsku

K ROZSUDKU VELKEJ KOMORY EURÓPSKEHO SÚDU PRE LUDSKÉ PRÁVA VO VECI COUDERC A HACHETTE A FILLIPACCHI ASSOCIÉS PROTI FRANCÚZSKU
V novembri 2015 Veľká komora Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len "Súd") vyhlásila dlho očakávaný rozsudok vo veci Couderc a Hachette a Fillipacchi Associés proti Francúzsku (sťažnosť č. 40454/07), týkajúci sa slobody prejavu zakotvenej v čl. 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor"). Prípad sa týkal súdnych rozhodnutí vnútroštátnych súdov proti týždenníku P.... Match za zverejnenie interview s pani C........, v ktorých tvrdila, že otcom jej syna je m... princ A. Rozsudok Súdu, ktorý očakávala najmä novinárska obec, možno považovať za významný v tom smere, že zásadným argumentačným spôsobom zodpovedal na otázky rovnováhy medzi právom na slobodu prejavu (čl. 10 Dohovoru) na jednej strane a právom na rešpektovanie súkromného a rodinného života (čl. 8 Dohovoru) na druhej strane.
K skutkovým okolnostiam prípadu
Dňa 3. mája 2005 Britský denník D... M... uverejnil článok s názvom "Je tento chlapec monacký následník", v ktorom zverejnil tvrdenia pani C........, že otcom jej syna je monacký princ A. G. (ďalej len "princ A."), pričom ako svoj zdroj uviedol pripravované vydanie týždenníka P... Match. Článok ilustrovali tri fotografie princa A. držiaceho dieťa v náručí s podtitulkom ,,Jeho následník na tróne? Princ A. s Alexandre". V deň zverejnenia článku v Britskej tlači princ A. doručil sťažovateľom výzvu, aby upustili od zverejnenia pripravovaného článku. Následne 4. mája 2005 Nemecký týždenník B...e zverejnil rozhovor s pani C.......... Správa o otcovstve princa A. sa tiež objavila na rôznych internetových stránkach. Napriek princovej výzve zverejnil P... Match 5. mája 2005 článok, ktorý bol prezentovaný aj na titulnej stránke týždenníka pod titulkom "A. z Monaka: Alexandre, utajené dieťa (A. de Monaco: Alexandre, I enfant secret)". Samotný článok bol zverejnený na stranách 50 až 59 a pozostával z rozhovoru s pani C....., ktorá odpovedala na otázky položené novinárom. V odpovediach ako matka dieťaťa tvrdila, že otcom jej syna Alexandre (nar. 24. augusta 2003) je princ A.. Rozhovor opisoval okolnosti, za ktorých sa pani C..... zoznámila s princom A., ich milostný vzťah, pocity, spôsob akým princ reagoval na správu o jej tehotenstve, ako aj jeho správanie sa k dieťaťu po jeho narodení. Následne 10. mája 2005 pani C..... zverejnila vyjadrenie, v ktorom uviedla, že pred zverejnením rozhovoru sa pokúsila všetkými možnými prostriedkami dohodnúť s princovým právnikom a že k zverejneniu článku ju viedlo najmä nesplnenie princovho prísľubu na uznanie svojho syna po smrti jeho otca, princa R.
Dňa 19. mája 2005 princ A. podal žalobu proti sťažovateľom, požadujúc od nich náhradu škody a vydanie príkazu na zverejnenie rozhodnutia súdu na prednej strane týždenníka. V júni 2005 Nanterre Tribunal de Grande instance nariadil spoločnosti Hachette a Fillipacchi Associés zaplatiť princovi A. sumu 50 000 eur, ako náhradu nemajetkovej ujmy a tiež nariadil zverejnenie výroku rozsudku na prednej strane týždenníka P... Match pod titulkom "Súdny príkaz proti P.... Match na žiadosť m... princa A. II". V odôvodnení rozsudku vnútroštátny súd uviedol, že zverejnený článok, ako aj sprievodné fotografie spadajú do najintímnejšej sféry milostného a rodinného života princa A. a že sa netýkajú oblasti verejného záujmu. Sťažovatelia podali proti tomuto rozsudku odvolanie. Medzitým sa princ A. prostredníctvom tlačovej správy verejne priznal, že je otcom dieťaťa. V novembri 2005 odvolací súd vydal rozsudok v odôvodnení ktorého konštatoval, že článok, zverejnený v týždenníku P.... Match, spôsobil princovi A. nezvratné škody tým, že informácia o jeho otcovstve, ktorá bola tajomstvom od narodenia dieťaťa až do uverejnenia napadnutého článku, sa náhle a proti jeho vôli stala verejne známou. Odvolací súd potvrdil priznanú náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 50 000 eur a pozmenil len podmienky zverejnenia rozhodnutia súdu. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu sťažovatelia podali kasačnú stažnosť, ktorá bola následne zamietnutá.
S odvolaním sa na čl. 10 Dohovoru (sloboda prejavu) sťažovatelia podali 24
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).