Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Náhrada škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím

11/2014
Náhrada škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím
§ 4 zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
§ 18 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
Na úseku trestného konania, ktorý začína vydaním uznesenia o začatí trestného stíhania a je zavŕšený podaním obžaloby, vykonávajú svoju pôsobnosť tak vyšetrovateľ policajného zboru, ako aj prokurátor. Vo veci náhrady škody spôsobenej v tomto úseku trestného konania orgánom verejnej moci preto ako orgán konajúci v mene štátu prichádza do úvahy tak Ministerstvo vnútra SR, ako aj Generálna prokuratúra SR. Z hľadiska určenia, ktorý z týchto orgánov je v danom prípade orgánom konajúcim v mene štátu, je rozhodujúce, na ktorom z nich bola podaná žiadosť o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody; ak žiadosť bola podaná na oboch uvedených orgánoch, je príslušným ten z nich, ktorý vo veci začal konať ako prvý [§ 4 ods. 1 písm.1) zákona č. 514/2003 Z.z.].
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
3 Cdo 194/2010
Skutkový stav:
Okresný súd
rozsudkom uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni 1 337,38 € s ročným úrokom z omeškania vo výške 6,5% od 14. novembra 2008 do zaplatenia a nahradiť žalobkyni trovy konania vo výške 590,93 €. V odôvodnení uviedol, že žalobkyňa žalobou uplatnila nárok na náhradu škody, ktorá jej bola spôsobená nezákonným rozhodnutím - uznesením vyšetrovateľa OR PZ, ÚJaKP P. z 28. februára 2006, ktorým bolo proti nej vznesené obvinenie pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 1 Trestného zákona.
Žalobkyňa
proti tomuto rozhodnutiu podala sťažnosť, ktorá bola zamietnutá uznesením zo 14. marca 2006 ako nedôvodná.
Okresný prokurátor
v P. 30. marca 2007 podal na žalobkyňu obžalobu pre trestný čin krádeže podľa § 212 ods. 1 Trestného zákona (ďalej aj "TZ").
Okresný súd P.
však rozsudkom z 11. júla 2007, ktorý nadobudol právoplatnosť 27. júla 2007, žalobkyňu oslobodil spod obžaloby.
Žalobkyňa 4. februára 2008 zaplatila advokátovi, ktorý ju zastupoval v uvedenom trestnom konaní, trovy obhajoby v celkovej výške 40 290 Sk. Túto sumu považovala žalobkyňa za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím orgánu štátu. Žiadosť žalobkyne o predbežné prerokovanie nároku žalovaná zamietla s odôvodnením, že zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 514/2003 Z.z.") neupravuje zodpovednosť orgánu verejnej moci za škodu v prípade, že obvinený bol súdom oslobodený spod obžaloby.
V občianskom súdnom konaní o náhradu predmetnej škody dospel súd prvého stupňa k záveru, že na daný prípad sa vzťahuje § 18 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z.z. Žalovaná nespochybnila výšku vyčíslených trov obhajoby, namietala však, že za štát nemá v danom prípade konať Ministerstvo vnútra SR, lebo zodpovednosť za dodržiavanie zákonnosti do podania obžaloby nesie prokurátor.
Súd prvého stupňa sa s týmto názorom žalovanej nestotožnil a žalobe vyhovel ako podanej opodstatnene.
Výrok svojho rozsudku v časti, týkajúcej sa príslušenstva odôvodnil odkazom na § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka ďalej aj "OZ") a výrok o trovách konania odkazom na § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP").
Krajský súd
na odvolanie žalovanej napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil, účastníkom konania nepriznal náhradu trov odvolacieho konania a samostatným výrokom pripustil proti svojmu rozhodnutiu dovolanie.
Vzhľadom na námietku žalovanej, že v príčinnej súvislosti so vznikom škody žalobkyne nie je uznesenie vyšetrovateľa, ale obžaloba prokurátora (a že teda v danom prípade mala za štát konať Generálna prokuratúra SR) pristúpil odvolací súd k riešeniu otázky, ktorý z orgánov štátu uvedených v § 4 zákona č. 514/2003 Z.z. mal v danej veci konať v mene štátu. S odkazom na ustanovenia § 4 ods. 1, § 5 a § 6 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z.z. ako aj § 20 a 21 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre zaujal názor, že aj v prípade podania obžaloby prokurátorom v zmysle § 234 Trestného poriadku (ďalej aj "TP") a neskoršieho oslobodenia obžalovaného spod obžaloby z dôvodu nepreukázania, že sa stal skutok, pre ktorý bol obžalovaný stíhaný, koná vo veci náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím v mene štátu Ministerstvo vnútra SR Vychádzal pri tom z doterajšej s
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).