Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Nárok poisťovateľa proti poistníkovi za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

34/2015
Nárok poisťovateľa proti poistníkovi za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
§ 12 ods. 1 písm. f) zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 12 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 427 Občianskeho zákonníka
Predpokladmi vzniku nároku poisťovateľa proti poistníkovi v zmysle § 12 ods. 1 písm. f) zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov je, že poisťovateľ vyplatil poškodenému za poistníka poistné plnenie z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, a že v čase, keď nastala poistná udalosť, bol poistník v omeškaní s platením poistného. Nie je pritom rozhodujúce, kto vozidlo viedol a svojim zavinením spôsobil škodu; určujúcim je, že škoda bola spôsobená prevádzkou motorového vozidla, na ktoré sa vzťahuje poistná zmluva.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
3 Cdo 326/2009
.
Skutkový stav:
Okresný súd rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala, aby súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť jej do 3 dní sumu 59 157 Sk, ktorá predstavuje 30% z náhrady poistného plnenia, ktoré ako poisťovateľka vyplatila z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla za žalovaného (poistníka) poškodenému [§ 12 ods. 1 písm. f) zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov - ďalej len "zákon č. 381/2001 Z.z."].
Súd prvého stupňa vychádzal z toho, že žalobkyňa a žalovaný uzavreli 30. decembra 2003 poistnú zmluvu č. 062689 na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve. Týmto vozidlom bola 12. augusta 2004 spôsobená škoda poškodenému Š. M., ktorý nárok na náhradu spôsobenej škody uplatnil voči žalobkyni. Žalobkyňa poskytla poškodenému 22. septembra 2004 poistné plnenie 197 191 Sk. Keďže žalovaný bol v čase poistnej udalosti v omeškaní s platením poistného, žalobkyňa uplatnila voči nemu nárok na zaplatenie časti poistného plnenia v rozsahu 30%. Súd konštatoval, že žalobkyňa preukázala základ nároku, neuniesla však dôkazné bremeno v tom, že výšku jej nároku predstavuje 30% zo sumy vyplatenej poškodenému. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP")
Krajský súd na odvolanie žalobkyne napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobkyni do troch dní sumu 1 963,65 € a nahradiť jej trovy prvostupňového konania. Žalobkyni nepriznal náhradu trov odvolacieho konania.
V odôvodnení uviedol, že v konaní nebola sporná existencia právneho vzťahu, z ktorého sa vyvodzuje žalobou uplatnený nárok, omeškanie žalovaného s platením poistného, vznik a výška škody, ani výška poistného plnenia poskytnutého žalobkyňou poškodenému. V odvolacom konaní však bola spornou otázka, voči komu m
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).