Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Námietky proti udeleniu príklepu

13/2014
Námietky proti udeleniu príklepu
§ 147, § 148 ods. 1, § 149 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov (Exekučný poriadok)
Exekučný súd je povinný pred rozhodnutím o žiadosti exekútora na schválenie príklepu [§ 148 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov (Exekučný poriadok)] najskôr rozhodnúť o námietkach proti udeleniu príklepu [§ 147 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov (Exekučný poriadok)].
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
3 M Cdo 3/2010
Skutkový stav:
Okresný súd uznesením z 25. septembra 2009 schválil príklep udelený súdnym exekútorom JUDr. P. S. na dražbe nehnuteľností vo vlastníctve povinného parc. č. xxx o výmere 2 929 m2 - zastavaná plocha a nádvoria, parc. č. xxx o výmere 775 m2 - ostatné plochy, zapísaných na liste vlastníctva vedenom Katastrálnym úradom K. pre kat. územie S., vydražiteľovi Ing. J. P. v podiele 1/1 za najvyššie podanie 27 200 €.
V odôvodnení svojho rozhodnutia súd uviedol, že v danom prípade boli splnené podmienky v zmysle § 146 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len "Exekučný poriadok"), a preto súd schválil príklep udelený povereným súdnym exekútorom na dražbe nehnuteľností vo vlastníctve povinného.
Generálny prokurátor SR napadol Uznesenie okresného súdu o schválení príklepu na základe podnetu povinného mimoriadnym dovolaním. Žiadal napadnuté uznesenie zrušiť a vec vrátiť okresnému súdu na ďalšie konanie.
Namietal, že konanie súdu prvého stupňa je postihnuté tzv. inou vadou konania majúcou za následok nesprávne rozhodnutie vo veci v zmysle § 243f ods. 1 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") keďže v priebehu dražby vzniesol povinný podľa § 147 ods. 1 Exekučného poriadku námietky proti udeleniu príklepu súdnym exekútorom, v kto
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).