Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Povinnosť súdu odstraňovať nedostatky žalobného petitu / Rozhodnutie ultra petitum (ZSP 25/2019)

§ 43 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
§ 79 ods. Občianskeho súdneho poriadku (§ 132 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
§ 237 ods. 1 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
§ 64 Obchodného zákonníka

Pokiaľ súd prvého stupňa nepostupoval podľa § 43 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku na odstránenie vady žalobcovho návrhu v súvislosti s odstránením pochybnosti o rozsahu predmetu konania, a odvolací súd nevykonal nápravu takejto vady v rámci odvolacieho konania, sú rozhodnutia súdov oboch stupňov zmätočné, v dôsledku čoho je daná existencia dovolacieho dôvodu podľa § 237 ods. 1 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4 Obdo 51/2016.

 

Skutkový stav:
Rozhodnutia súdov prvého a druhého stupňa
Súd prvého stupňa uložil žalovanému povinnosť vypratať nehnuteľnosť - nebytový priestor označený v Zmluve o nájme nebytových priestorov z 1. júla 2010 ako priestor, ktorý sa nachádza v renesančnej zvonici v P., na prízemí vo výmere 30 m2, pričom celková výmera užívaných nebytových priestorov je 30 m2, a tento je vo vlastníctve RKC a je vedený na LV č. XX v evidencii Okresného úradu v P., katastrálneho odboru, pre k. ú. P., ako parcela č. x/x, dom súp. č. X, a žalovanému uložil povinnosť nahradiť žalobcovi náhradu trov konania. Základom odôvodnenia bola skutočnosť, že žalovaný neosvedčil užívací titul k predmetným nehnuteľnostiam.
Zmluvu o nájme nebytových priestorov uzavrel žalobca ako prenajímateľ a žalovaný ako nájomca, pričom jej predmetom bolo užívanie nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v renesančnej zvonici v P. na prízemí vo výmere 30 m2 s odkazom na pôdorys obsiahnutý v prílohe zmluvy za účelom prevádzkovania kaviarne. Z dokazovania vyplynulo, že žalobca je výlučným vlastníkom pozemkov a kostola zapísaných na LV č. XX, obec P. Na pozemku parc. č. KN C x/x je postavená renesančná zvonica, ktorej nebolo pridelené súpisné číslo. Právne vec posúdil súd prvého stupňa podľa § 62 ods. 1, 64 ods. 1, 2 a 4 Obchodného zákonníka (ďalej aj "OBZ"), ako aj ustanovenia § 3 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení (ďalej aj ZNPNP).
Žalovaná obchodná spoločnosť vznikla 5. augusta 2010, pričom nie je zrejmé, kedy bola spoločnosť založená v zmysle § 57 OBZ. Zmluva o nájme nebytových priestorov z 1. júla 2010 bola podpísaná konateľom, avšak v zmysle § 64 OBZ nebol doložený súhlas spoločnosti so zmluvou po jej vzniku. Navyše, v zmluve nie je uvedený zámer žalovaného zriadiť si v predmete nájmu sídlo spoločnosti, čo vzhľadom na závažnosť tohto kroku a skutočnosť, že ide o historickú pamiatku, pôsobí podľa súdu prvého stupňa ako konanie v rozpore s dobrými mravmi, keďže ani nebolo preukázané, že žalovaný informoval žalobcu o takomto zámere.
Pokiaľ ide o účel
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).