Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dohoda o založení spoluvlastníckych vzťahov k domu postavenému spoločnou činnosťou viacerých osôb

ZSP 34/2020
§ 137 Občianskeho zákonníka
Pokiaľ sa viaceré osoby skôr, než sa začalo so stavbou, dohodli písomne, ústne alebo aj len konkludentne dostatočne určitým a zrozumiteľným spôsobom, že budúca stavba zriaďovaná ich spoločnou činnosťou bude v ich podielovom spoluvlastníctve, nezakladá neplatnosť tejto ich dohody, ak jej predmetom nebola zároveň napríklad výška spoluvlastníckych podielov jednotlivých zúčastnených osôb alebo otázka organizačného či finančného zabezpečenia výstavby alebo budúceho spôsobu užívania stavby.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
4 Cdo 131/2018
Skutkový stav:
Okresný súd (ďalej aj "súd prvej inštancie") rozsudkom z 19. októbra 2007 určil, že do dedičstva po poručiteľke patrí z titulu bezpodielového spoluvlastníctva manželov nehnuteľnosť - rodinný dom s pozemkom.
Po vykonanom dokazovaní dospel k záveru, že právny predchodca žalovanej nebol dobromyseľný pri nadobudnutí vlastníckeho práva k spornej nehnuteľnosti - nadstavbe, ktorú postavili rodičia účastníkov konania (poručiteľka a jej manžel), a preto táto patrí do dedičstva po poručiteľke titulom bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len "BSM") vzhľadom na to, že poručiteľka zomrela skôr ako jej manžel.
Krajský súd (ďalej aj "odvolací súd") na odvolanie žalovaného rozsudkom z 9. júna 2016 rozsudok súdu prvej inštancie zmenil a žalobu zamietol.
V odôvodnení rozsudku odvolací súd uviedol, že v inom súdnom konaní súd prejudiciálne rozhodol o tom, že právny predchodca žalovanej s manželkou nadobudli polovicu rodinného domu originárnym spôsobom - výstavbou na základe dohody o podielovom spoluvlastníctve, ktorá bola medzi účastníkmi uzavretá mlčky. S takým posúdením veci odvolací súd súhlasil. Zdôraznil, že žalobkyňa sa začala domáhať určenia, že predmetný rodinný dom tvoril BSM poručiteľky a jej manžela v čase jej smrti až po smrti otca a nedomáhala sa tohto určenia v dedičskom konaní po matke, v ktorom konaní manžel poručiteľky uviedol, že poručiteľka nebola vlastníčkou rodinného domu, resp. že vlastníkom tohto domu bol ich syn, a to napriek tomu, že žalobkyňa o tejto skutočnosti mala vedomosť, pretože bola prítomná pri prerokovaní dedičstva po poručiteľke. Za ďalší dôkaz toho, že otec účastníkov konania uznával vytvorené spoluvlastníctvo, považoval vyhlásenie žalobkyne z 5. mája 1971, v zmysle ktorého prevzala sumu 30 000 Sk ako podiel z domu a celého majetku a potvrdila, že ani po smrti otca nebude žiadať od brata žiadny podiel z domu ani z majetku jej otca.
Žalobkyňa podala proti uvedenému rozsudku odvolacieho súdu dovolanie.
Žalobkyňa uviedla, že súdy jej nesprávnym procesným postupom znemožnili, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu jej práva na spravodlivý proces [§ 420 písm. f) Civilného sporového poriadku (ďalej aj "CSP")], odvolací súd sa odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu [§ 421 ods. 1 písm. a) CSP] a napadnutý rozsudok odvolacieho súdu závisel od vyriešenia právnej otázky, ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená [§ 421 ods. 1 písm. b) CSP]. Podľa názoru žalobkyne je rozhodnutie odvolacieho súdu nepreskúmateľné, ­založené na nedostatočných skutkových zisteniach a ich nesprávnom právnom posúdení. Podľa jej názoru v konaní predložené dôkazy jasne preukazujú, že neexistuje dohoda o vzniku podielového spoluvlastníctva výstavbou uzavretá mlčky a takúto dohodu nemal odvolací súd ani preukázanú. Nemohol preto dospieť k záveru, že k vzniku podielového spoluvlastníctva došlo. V dôvodoch dovolania podrobne rozoberala skutkový a právny stav veci.
Žalovaná vo vyjadrení k dovolaniu uviedla, že napadnutý rozsudok je vecne správny a nie sú dané dôvody dovolania. Vzhľadom na to navrhla dovolanie odmietnuť.
Najvyšší súd SR (ďalej len "najvyšší súd") ako súd dovolací (§ 35 CSP) rozsudkom z 27. augusta 2019 dovolanie zamietol.
Z odôvodnenia:
Podľa § 420 CSP je dovolanie prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces.
Podľa § 421 ods. 1 CSP je dovolanie prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne.
Dovolanie prípustné podľa § 420 CSP možno odôvodniť iba tým, že v konaní došlo k vade uvedenej v tomto ustanovení (§ 431 ods. 1 CSP). Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie, v čom spočíva táto vada (§ 431 ods. 2 CSP).
Dovolanie prípustné podľa § 421 CSP možno odôvodniť iba tým, že rozhodnutie spočíva v nesprávnom právnom posúdení veci (§ 432 ods. 1 CSP). Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie právne posúdenie veci, ktoré pokladá za nesprávne, a uvedie, v čom spočíva nesprávnosť tohto právneho posúdenia (§ 432 ods. 2 CSP).
Podľa § 440 CSP) je dovolací súd dovolacími dôvodmi viazaný.
Dovolacím dôvodom je nesprávnosť vytýkaná v dovolaní (porov. § 428 CSP). Pokiaľ nemá dovolanie vykazovať nedostatky, ktoré v konečnom dôsledku vedú k jeho odmietnutiu podľa § 447 písm. f) CSP, je (procesnou) povinnosťou dovolateľa vysvetliť v dovolaní zákonu zodpovedajúcim spôsobom, z čoho vyvodzuje prípustnosť dovolania a v dovolaní náležite vymedziť dovolací dôvod (§ 420 CSP alebo § 421 CSP v spojení s § 431 ods. 1 CSP a § 432 ods. 1 CSP).
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).