Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dovolanie a jeho "predporozumenie" v slovenskom civilnom práve procesnom

Dovolanie a jeho "predporozumenie" v slovenskom civilnom práve procesnom
Snahou zákonodarcu bolo na základe doterajších skúseností súdnej praxe a recentnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej "ESĽP") prijať nový model mimoriadneho prieskumu rozhodnutí odvolacích súdov, ktorý bude oproti úprave dovolania v Občianskom súdom poriadku (zák. č. 99/1963 Zb.) predstavovať zásadnú koncepčnú zmenu.
ESĽP ustálenou judikatúrou opakovane pripomína, že právo na spravodlivý súdny proces garantované čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd1) (tiež "Dohovor") musí byť interpretované vo svetle jeho preambuly, ktorá okrem iného vyhlasuje princíp právneho štátu za spoločné dedičstvo zmluvných štátov Dohovoru. Jedným zo základných aspektov právneho štátu je princíp právnej istoty, ktorý okrem iného vyžaduje, aby tam, kde súdy právoplatne (s konečnou platnosťou) rozhodli o predmete sporu, toto ich rozhodnutie nebolo spochybňované.2)
Z uvedeného vyplýva základná premisa, podľa ktorej len výnimočne a za presne ustanovených podmienok je dovolené zasahovať do právoplatných rozhodnutí súdov predstavujúcich res iudicata. Najvyšší súd SR (ako súd dovolací) aj po zmene právnej úpravy civilného sporového konania (vr. dovolacieho konania), ktorú priniesol zákon č. 160/2015 Z.z. - Civilný sporový poriadok (ďalej "CSP") naďalej považuje dovolanie za mimoriadny opravný prostriedok, ktorý má v systéme opravných prostriedkov civilného sporového konania osobitné postavenie. Jeho osobitosť predurčujú konkrétne sledované ciele, ktorými je potreba zjednotenia judikatúry (ustálenie rozhodovacej praxe na úrovni najvyššej súdnej autority) a náprava vád zmätočnosti konania. Dovolací súd nie je (a ani nebol) súdom skutkovým, sám dokazovanie nevykonáva, neprináleží mu prehodnocovať závery skutkovej povahy.
Dovolanie aj podľa novej právnej úpravy nie je "ďalším odvolaním" a dovolací súd nesmie byť vnímaný (stranami procesu ani dovolacím súdom) ako tretia inštancia, v rámci konania ktorej by bolo možné preskúmať akékoľvek rozhodnutie odvolacieho súdu z akéhokoľvek dôvodu.3) Pravidlom zostáva, že konečné rozhodnutia súdov majú zostať "nedotknuté", na možnosť prelomenia ich záväznosti a nezmeniteľnosti možno hľadieť (len) ako na krajnú výnimku z tejto zásady. Právnu úpravu dovolania a dovolacieho konania, ktorá ustanovuje podmienky, za ktorých sa môže táto výnimka naplniť, nemožno interpretovať extenzívne, súdno-aplikačná prax dovolacieho súdu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).