Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Oprávnenie vedľajšieho účastníka podať odvolanie

ZSP 14/2018
Oprávnenie vedľajšieho účastníka podať odvolanie
§ 93, § 201 ods. 1, § 218 ods. 1 písm. b), § 237 ods. 1 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
Ak súd prvého stupňa vytvoril účastníkovi (subjektu, o práva a povinnosti ktorého v konaní bezprostredne ide), ktorý sám odvolanie nepodal, náležitú procesnú možnosť, aby sa vyjadril k odvolaniu podanému vedľajším účastníkom vystupujúcim na jeho strane, účastník však zostal pasívny a túto možnosť nevyužil, je opodstatnený záver, že účastník sa k procesnému úkonu vedľajšieho účastníka stavia negatívne a nemá záujem, aby v odvolacom konaní bola preskúmaná správnosť prvostupňového rozhodnutia.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
3 Cdo 296/2014
.
Skutkový stav:
Okresný súd rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 1 108,66 eur s príslušenstvom a nahradiť mu trovy konania.
Združenie na ochranu občana spotrebiteľa H. (ďalej len "združenie") podalo proti uvedenému rozsudku odvolanie, ktoré ešte pred rozhodnutím súdu prvého stupňa vo veci vstúpilo do konania ako vedľajší účastník na strane žalovaného.
Krajský súd uznesením odvolanie odmietol.
V odôvodnení uviedol, že žalovaný, ktorý sám odvolanie nepodal, bol súdom prvého stupňa vyzvaný, aby sa vyjadril, či súhlasí s odvolaním združenia. Žalovaný ale na túto výzvu nereagoval. Odvolací súd vzhľadom na to dospel k záveru, že združenie, ktoré svoju procesnú legitimáciu odvodzuje od účastníka konania, nebolo oprávnené podať odvolanie. Odvolací súd tiež uviedol, že v danom prípade nejde o vec, kde z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkom a vedľajším účastníkom, preto oprávnenie združenia podať odvolanie nevyplýva ani z § 201 ods. 1 OSP. Z týchto dôvodov odvolací súd odvolanie združenia odmietol podľa § 218 ods. 1 písm. b) OSP ako podané tým, kto ho nebol oprávnený podať.
Združenie podalo proti uvedenému uzneseniu dovolanie s tým, že v konaní mu bola odňatá možnosť konať v zmysle § 237 písm. f) OSP.
Uviedlo, že názor, na ktorom spočíva napadnuté rozhodnutie, sa prieči záverom, ku ktorým dospel Najvyšší súd SR (ďalej len "najvyšší súd") v rozhodnutiach sp. zn. 3 Cdo 188/2012, 3 Cdo 280/2013 a 3 Cdo 137/2013. Nevyjadrenie sa žalovaného k otázke, či súhlasí s odvolaním združenia, nebolo možné považovať za nesúhlas žalovaného s podaním odvolania. Právne závery odvolacieho súdu nemajú preto oporu v zákone. Z týchto dôvodov združenie žiadalo napadnuté uznesenie zrušiť a vec vrátiť odvolaciemu súdu na ďalšie konanie.
Najvyšší súd SR ako súd dovolací [§ 10a ods. 1 OSP (pozn. dovolacieho súdu: v ďalšom texte sa uvádza Občiansky
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).