Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Návrh na vstup účastníka konania, na ktorého boli práva alebo povinnosti prevedené alebo naň prešli

48/2016
Návrh na vstup účastníka konania, na ktorého boli práva alebo povinnosti prevedené alebo naň prešli
§ 92 ods. 2 a 3 Občianskeho súdneho poriadku
Podkladom zmeny účastníka konania, okrem iného, je preukázanie sa, že po začatí konania nastala právna skutočnosť, s ktorou právne predpisy spájajú prechod alebo prevod práv alebo povinností, o ktorých sa ako o predmete konania vedie spor.
Okolnosťou, či tvrdené právo (povinnosť), ktoré malo byť prevedené, alebo ktoré malo prejsť na iného, tu skutočne je, alebo či na iného skutočne prešlo alebo bolo prevedené, sa súd nezaoberá, pretože sa týka už posúdenia veci samej.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
1 Obdo V 4/2014
Skutkový stav:
Krajský súd v B. uznesením z 17. apríla 2012, č. k. 7 Cbs 84/2005-538 pripustil, aby z konania vystúpil žalobca M. K., a na jeho miesto do konania vstúpil D., spol. s r. o. K.
V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobca podaním z 2. marca 2011 navrhol súdu, aby do konania vedeného na Krajskom súde v B., pod sp. zn. 7 Cbs 84/2005 na miesto doterajšieho žalobcu vstúpila obchodná spoločnosť D., spol. s r. o., K. Návrh odôvodnil tým, že žalobca uzatvoril zmluvu o postúpení pohľadávky medzi žalobcom ako postupcom a spoločnosťou D., spol. s r. o., K., ako postupníkom, Predmetom Dodatku č. 2 z 10. januára 2011 k zmluve o postúpení pohľadávky uzatvorenej 30. augusta 2005 bolo aj postúpenie všetkých práv a nárokov, ktoré sú prerokovávané aj na Krajskom súde v B., pod sp. zn. 7 Cbs 84/2005. Súd prvého stupňa z predložených listín žalobcom mal za preukázané, že zmluvou o postúpení pohľadávky uzavretej 30. augusta 2005 nadobudla spoločnosť D., spol. s r. o., K., pohľadávku v sume 1 815 758 Sk s prísl., ktorú, podľa tvrdenia žalobcu, mal doterajší žalobca voči dlžníkovi Slovenská republika - MF SR, titulom náhrady škody podľa zákona č. 58/1969 Zb. a je prerokovávaná Okresným súdom B. I pod sp. zn. 21 C 57/04. Dodatkom č. 2 z 10. januára 2011 k zmluve o postúpení pohľadávky z 30. augusta 2005 postúpil postupca postupníkovi aj všetky práva a nároky vyvolané a súvisiace s uplatňovaním už uvedenej pohľadávky a ktoré sú prerokovávané na Krajskom súde v B. pod sp. zn. 7 Cbs 84/2005. Podaním z 2. marca 2011 obchodná spoločnosť D., spol. s r. o., K., so zámenou účastníkov vyjadrila súhlas.
Najvyšší súd SR na odvolanie žalovaného a vedľajšieho účastníka na strane žalovaného uznesenie Krajského súdu v B. zmenil tak, že návrh na pripustenie, aby z konania vystúpil navrhovateľ M. K., a na jeho miesto do konania vstúpila spoločnosť D., spol. s r. o., K., zamietol.
V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že základnou otázkou pre posúdenie správnosti napadnutého rozhodnutia je, či konajúci súd posudzoval splnenie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).