Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Spôsobilosť byť účastníkom konania. Skúmanie podmienok konania.

53/2012
Spôsobilosť byť účastníkom konania
Skúmanie podmienok konania
§ 19 Občianskeho súdneho poriadku
§ 104 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
Neodstrániteľnou podmienkou konania sa považuje, okrem iného, aj nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania.
Spôsobilosť mať práva a povinnosti majú aj právnické osoby, medzi ktoré patria aj družstvá.
Družstvo zaniká výmazom z obchodného registra, následkom čoho stráca spôsobilosť byť účastníkom konania.
V prípade, že k zániku žalovaného (družstva) dôjde pred začatím dovolacieho konania, ide o nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania (neodstrániteľný nedostatok podmienky konania) a pre túto vadu nemôže súd konať vo veci.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
1 Obdo V 22/2009
Skutkový stav:
Žalobcovia
v prvom až štvrtom rade žalobou podanou v roku 1999 sa domáhali voči žalovanému družstvu P. v. Bratislava, aby súd rozhodnutím určil neplatnosť vylúčenia z družstva a nadobudnutia členských práv.
Krajský súd v B.
ako súd prvého stupňa uznesením zo 4. novembra 2008 sp. zn. 34 Cb 27/99 konanie zastavil a o trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá na ich náhradu právo.
Z odôvodnenia rozhodnutia prvostupňového súdu vyplýva, že v priebehu konania bolo rozhodnuté o zrušení žalovaného s likvidáciou. Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu B. I. o zápise žalovaného, súd zistil, že žalovaný bol dňom 24. októbra 2008 vymazaný z obchodného registra. Neexistencia žalovaného subjektu patrí medzi neodstrániteľné prekážky konania. Preto súd s poukazom na ustanovenie § 103 a 104 ods.1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") konanie zastavil, pričom o náhrade trov konania rozhodol podľa ustanovenia § 146 ods.1 písm. c) OSP.
Žalobcovia
v prvom a druhom rade podali proti tomuto uzneseniu odvolanie.
Najvyšší súd SR
ako súd odvolací uznesením z 29. januára 2009, č. k. 6 Obo/172/2008-207 rozhodol o odvolaní tak, že napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil. V odôvodnení uviedol, že podľa § 19 OSP spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti, inak len ten komu ju zákon
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).