Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Odňatie možnosti konať pred súdom

10/2012
Odňatie možnosti konať pred súdom
§ 205, § 219, § 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
Ustanovenie § 219 Občianskeho súdneho poriadku neumožňuje odvolaciemu súdu potvrdiť rozhodnutie súdu prvého stupňa z dôvodu, že odvolanie proti nemu je nepreskúmateľné; ak tak odvolací súd urobí, odníme účastníkovi možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
3 Cdo 254/2006
.
Skutkový stav:
Žalobca sa v konaní domáhal náhrady škody spôsobenej mu nesprávnym úradným postupom žalovanej [§ 18 ods. 1 zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom (ďalej len "zákon č. 58/1969 Zb.")].
Na odôvodnenie žaloby uviedol, že z vyhlášky č. 95/1997 Z.z. o výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie, o doškoľovacom kurze držiteľov vodičského oprávnenia, o výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a o doškoľovacom kurze inštruktorov (ďalej len "vyhláška č. 95/1997 Z.z."), ktorá nadobudla účinnosť 1. apríla 1997, vyplynula pre prevádzkovateľov autoškôl nová povinnosť zaradiť do svojho vybavenia odnímateľný transparent s nápisom "AUTOŠKOLA" alebo schválenú odnímateľnú magnetickú reflexnú fóliu (pozri § 20 tejto vyhlášky). Hoci vzor tohto vybavenia prevádzkovateľov autoškôl zverejnila žalovaná vo Finančnom spravodajcovi až 31. decembra 1997, jeden z obchodných konkurentov žalobcu (obchodná spoločnosť M-K. s.r.o.) už v apríli 1997 požiadal o schválenie svojho vybavenia a žalovaná mu už v máji 1997 vyhovela. Žalobca z toho vyvodil, že žalovaná porušila rovnosť účastníkov hospodárskej súťaže a bezdôvodne jedného z nich (M-K, s.r.o.) zvýhodnila. Žalobcovi tým spôsobila škodu, ktorá spočíva v ušlom zisku, ktorý by bol dosiahol, pokiaľ by žalovaná nezvýhodnila M-K, s.r.o.
Okresný súd rozsudkom z 27. januára 2005 žalovanú zaviazal zaplatiť žalobcovi do 3 dní 100 000 Sk a v rovnakej lehote mu nahradiť trovy konania.
Rozhodnutie odôvodnil tým, že výsledkami vykonaného dokazovania bol preukázaný nesprávny úradný postup žalovanej, vznik škody žalobcu a existencia príčinnej súvislosti medzi nesprávnym úradným postupom žalovanej a vznikom škody.
Krajský súd na odvolanie žalovanej uznesením z 24. júna 2005 napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.
Na odôvodnenie zrušenia prvostupňového rozhodnutia uviedol, že súd prvého stupňa prehliadol neexistenciu príčinnej súvislosti medzi nesprávnym úradným postupom žalovanej a škodou žalobcu (žalovaná vznik škody a jej výšku nenamietala).
Okresný súd rozsudkom z 2. februára 2006 žalobu zamietol s odôvodnením, že hoci sa žalovaná v administratívnom konaní vedenom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní dopustila nesprávneho úradného postupu pri rozhodovaní o žiadosti žalobcu o schválenie nového vybavenia ním prevádzkovanej autoškoly v zmysle vyhlášky č. 95/1997 Z.z., predsa len nezodpovedá žalobcovi za vzniknutú škodu, lebo medzi vznikom škody a jej nesprávnym úradným postupom nie je príčinná súvislosť. Súd prvého stupňa účastníkom nepriznal náhradu trov kon
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).